B.S. Index van de publicaties van 3 november 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/08/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016000655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus nat betreft de veiligheidsplannen type wet prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016009528 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 5 oktober 2016 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig Bij **** type wet prom. 04/05/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016000690 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het hergebruik van overheidsinformatie. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016205480 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 118/2016 van 22 september 2016 Rolnummer : 6223 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 2,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016000689 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de to type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016012109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitke type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016015138 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Sluiting post Bij koninklijk besluit van 6 juli 2016 wordt het Consulaat van België te Santo Domingo afgeschaft. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016022352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 9 mai 2016 wordt aan Mevr. Jeanine RAHIER, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit haar functies verleend met ingang van 30 juni 2016 s'avonds. Ze mag type koninklijk besluit prom. 25/10/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016205598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2016 wordt Mevr. Anne ROUSSEAU, administratief deskundige, met ingang van 1 oktober 2016 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché en ran Een be type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016009543 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 mei 2016, dat in werking treedt op 28 november 2016, is aan de heer Smets, M., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen . Het b(...) type koninklijk besluit prom. 08/10/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016011440 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2000 houdende erkenning van de N.V. Belgonucleaire als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 14/12/2015 pub. 03/11/2016 numac 2016000676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016007434 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 1400 van 1 september 2016: Wordt de Medaille van de ****-strijder met zilveren staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" **** **** heren : **** **** type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 03/11/2016 numac 2016000691 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de aanpassing aan de wet van 10 januari 2011 ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van type koninklijk besluit prom. 17/05/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de criteria voor een evenwichtige spreiding over de gemeenten van de opvangplaatsen voor de asielzoekers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 03/11/2016 numac 2016000653 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016204082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de procedure van informatie en raadplegin

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2015 pub. 03/11/2016 numac 2016015126 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot aanstelling van een lid van de Diplomatieke Commissie bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 11/12/2015 pub. 03/11/2016 numac 2016015125 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot aanstelling van een lid van de Diplomatieke Commissie bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 11/12/2015 pub. 03/11/2016 numac 2016015124 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot aanstelling van een lid van de Diplomatieke Commissie bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 11/12/2015 pub. 03/11/2016 numac 2016015127 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot aanstelling van een lid van de Diplomatieke Commissie bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 11/12/2015 pub. 03/11/2016 numac 2016015128 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot aanstelling van een lid van de Diplomatieke Commissie bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 20/10/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016011433 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslagen en benoemingen van effectieve en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Normalisatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016031680 bron service public regional de bruxelles Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2013 tot aanwijzing van de administratieve verantwoordelijke, de adjunct van de administratieve verantwoordelijke en de g

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016205469 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2016 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of u

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016011439 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-16/0038 : McKensson/ Belmedis/Espafarmed/Cophana/Alphar Partners et Sofiadis Op 21 oktober 2016, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededi Volgens type bericht prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016011437 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-16/0036 : Sakolaki NV - Vendis Capital II Comm. V./Legio International NV; - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 20 Volgens type bericht prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016011438 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-16/0037 : Hospital Logistics. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 20 oktober 2016, ontving de auditeur-generaal v Volgens

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016205545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 275 van 13 oktober 2016, blz. 69756, moet het bericht gelezen worden als volgt: Bij beschikking van 21 september(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016204997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2016, is de heer VAN DE WALLE Marc benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016022437 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2016, dat in werking treedt de dag van deze beken Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016007433 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 1398 van 8 augustus 2016: Worden benoemd tot de hogere graad in het reservekader, op 28 september 2016: In type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016014327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 september 2016 wordt mevrouw Aude NEIVA vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op 1 septemb Bij k

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/10/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016031717 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1504 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende goedkeuring van vier referentiesystemen voor de erkenning van de competenties in verband met het beroep van "stukadoor" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 20

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016205473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van Luc NOTEN, overleden De De voor

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016007439 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2017 1. In 2017 wordt een **** van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende **** georganiseerd : ****. Koninklijke Militaire ****, **** ****. **** type aanwerving prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016007441 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2017 1. In 2017 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van universitair 2. Ins type aanwerving prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016007446 bron ministerie van landsverdediging **** van kandidaat-officieren beperkte duur niveau **** in 2017 1. In 2017 wordt een **** georganiseerd voor de werving van kandidaat-officieren beperkte duur, die houder zijn van een diploma van universitair onderwijs of van he 2. **** type aanwerving prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016007445 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-hulpofficieren **** van kandidaat-hulpofficieren in 2017 1. In 2017 wordt een **** van kandidaat-hulpofficieren georganiseerd. 2. **** ****. **** inschrijving is mogelijk vanaf 03 oktober 2 ****. **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016009542 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 december 2015, is de heer Van Trimpont, D., rechter in de politierechtbank te Oost-Vlaanderen en ondervoorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arro Deze ma

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016205597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2016 wordt de heer Simon VANNESTE met ingang van 1 september 2016 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 september 2015.

overeenkomst

type overeenkomst prom. 03/10/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016022435 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016205558 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau A voor volgende Nederlandstalige functie : ICT Beheerder De vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau A voor volgende Nederlandstalige functie (reeks 3): ICT Beheerder (m/v/(...) Er is 1 gesl type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016205593 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige sociale zekerheid bachelors De vergelijkende selectie van Franstalige sociale zekerheid bachelors (niveau B) voor de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (AFG16135) werd afgesloten op 21 okt(...) Er zijn 1 type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016205550 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** sociale zekerheid De vergelijkende selectie van **** **** sociale zekerheid (niveau ****) voor de Openbare Instellingen van **** **** (****(...) Er zijn 93

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/11/2016 numac 2016014325 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1.
^