B.S. Index van de publicaties van 29 november 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/03/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale type wet prom. -- pub. 29/11/2016 numac 2016009571 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 9 november 2016 is machtiging verleend aan Mevr. ****'****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig ver Bij **** type wet prom. -- pub. 29/11/2016 numac 2016009559 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 25 oktober 2016, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer **** ****, ****, ge(...) Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/11/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016003416 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016018375 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging, wat de meldingsplicht betreft, van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2016 numac 2016015144 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 november 2016 wordt op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 30 juin 2017 aan de heer Charles BOIS D'ENGHIEN adviseur-generaal - klasse A4 bij de Federale Overheidsdien(...) Hij type koninklijk besluit prom. 29/09/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016011411 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het overlegcomité inzake collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten en inzake audiovisuele aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016011429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de bronnen die geschikt zijn om het zorgvuldig onderzoek naar de rechthebbenden uit te voeren om uit te maken of een werk of fonogram al dan niet verweesd is type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2016 numac 2016009551 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2016 wordt op datum van 31 juli 2016's avonds aan Mevr. Lindsay AMEYE, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij Centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justiti type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2016 numac 2016009552 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2016 wordt op datum van 29 februari 2016's avonds aan Mevr. Kim BOMBEKE, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij Centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justi type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016011428 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de bevoegde nationale autoriteit voor de verweesde werken type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016024246 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Greenpeace Belgium"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2016 numac 2016205840 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 6 oktober 2016 wordt de "GmbH Stockhausen Green Line Service" vanaf 6 oktober 2016 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 7 oktober Bij ministerieel besluit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016205881 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een toelage voor de openbare slachthuizen met het oog op de vernieuwing van hun infrastructuren

document

type document prom. -- pub. 29/11/2016 numac 2016031746 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd OLTHUIS RECYCLING BV gelegen PIONIERSWEG 84te 8251 KE DRONTEN, NEDERLAND geregistreerd als ophaler van dierlijk afval van categorie 3.

erratum

type erratum prom. 28/08/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016031767 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit van 22 augustus 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2001 houdende het model van het formulier voor de indiening van een aanvraag voor een sociale woning. - Erratum type erratum prom. 26/09/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016031768 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit van 26 september 2016 betreffende de verkiezingen van de adviesraden van de huurders ingesteld bij de openbare vastgoedmaatschappijen van 25 maart 2017 en de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van de lokalen door de vastgoedm

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2016 numac 2016205940 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail Beheerscomité. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 : Wordt aan de heer Michel PRAILLET, met ingang van 1 september 2016, eervol ontslag verleend uit zijn mandaat v Wordt de hee

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/11/2016 numac 2016031778 bron service public regional de bruxelles Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 1) Een attaché -voor Brussel Gewestelijke Coördinatie - Directie Brussels International (ref. 1723) : Er is een betrekking van attaché (rang A1) behorend tot het Neder(...) De intrar

registratie

type registratie prom. -- pub. 29/11/2016 numac 2016031745 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van 28/10/2016 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd RED LINE SERVICE N.V. geregistreerd als vervoerder van dierlijk afval van categorie 3.(...) De registratie draagt het nummer

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 29/11/2016 numac 2016009575 bron federale overheidsdienst justitie Huishoudelijk reglement van het wegingscomité Artikel 1. Het wegingscomité vergadert op initiatief van de voorzitter. Hij bepaalt de datum en het uur van de vergadering, en stelt de dagorde ervan vast. De uitnodiging wordt ten minste drie wer Elk lid
^