B.S. Index van de publicaties van 30 november 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/11/2016 numac 2016024264 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Oproep tot kandidaatstelling om aangewezen te worden als representatieve beroepsvereniging voor de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen Artikel 68/3 van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszor Paragra type wet prom. -- pub. 30/11/2016 numac 2016022456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 8 november 2016 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekerin Interpret

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016011481 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende verlenging van de aanvangsdata der overgangsbepalingen bedoeld in artikel 41 van de wet van 22 april 2016 houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken v type koninklijk besluit prom. 25/10/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016018376 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van opdrachtgevers van niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022450 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, B, en 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskund type koninklijk besluit prom. 12/07/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016024245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan WWF-Belgium voor het beheer en de ontwikkeling van het EU-TWIX project type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot hernieuwing en benoeming van de leden van het College van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016202427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 dece type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016012141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. 15/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016205920 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003415 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling en ontslag van een Regeringscommissaris bij de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Holding type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2016 numac 2016003409 bron federale overheidsdienst financien Lijst der in de loop van het jaar 2017 door verval van rechten getroffen consignaties. - Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016203612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werklo type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 30/11/2016 numac 2016000727 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de permanente vorming van de apothekers van de voor het publiek opengestelde officina's. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 30/11/2016 numac 2016000726 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de verpakking, etikettering en aflevering van magistrale en officinale bereidingen tegen hoest en verkoudheid en tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en verkopen v type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003421 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit over de verplichtingen inzake de aan de deposanten te verstrekken informatie over de depositogarantie type koninklijk besluit prom. 25/10/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016011445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 maart 2007 tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid bij het op de markt brengen van sommige motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen in bulk type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016029577 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van twee controleartsen van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/11/2016 numac 2016031732 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 september 2016, worden beschermd als monument de voorgevel, de vestibule en de trappenhal met inbegrip van de deuren die uitgeven op de overlopen van het hu Het goe

decreet

type decreet prom. 20/06/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016205142 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2016

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016002047 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 655. - Eindejaarstoelage 2016 type omzendbrief prom. 24/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 656. - Eindejaarstoelage 2016

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/11/2016 numac 2016205927 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 5 oktober 2016 in zake Y.R., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 oktober 2016, heeft de familierechtbank van de Rechtbank v « Sche type bericht prom. -- pub. 30/11/2016 numac 2016205926 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 oktober 2016 in zake Marika Van Gysegem tegen de cva « O.V.D. Invest », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 oktober 2016 « Sc type bericht prom. -- pub. 30/11/2016 numac 2016003406 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Bericht aan de schuldenaars van de bedrijfstoeslag toegekend in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de aanvullende vergoeding bovenop SWT Beoogde vergoedingen De(...) o de bedri

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 30/11/2016 numac 2016205326 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 129/2016 van 13 oktober 2016 Rolnummer : 6231 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 tot 6 van de programmawet van 19 december 2014, ingesteld door Alain Martin. Het Grondwettelijk Hof, sameng wijst na beraad

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016029556 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016029557 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2015 tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd officieel niet-univer type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016029559 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd buitengewoon on type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016029558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2014 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs vo

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/11/2016 numac 2016205925 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 15 april 2015 in zake Rene Eyckens tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 oktober 2016, heeft het Ho 1. « S

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/11/2016 numac 2016205945 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/09/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/11/2016 numac 2016008013 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Antenne-verantwoordelijke (niveau A) voor ACTIRIS. - Selectienummer: AFB16039 Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsve(...) 1. Vereiste type bericht van selor prom. -- pub. 30/11/2016 numac 2016205958 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adviseur Governance-beheer van het netwerk De vergelijkende selectie van Franstalige adviseur Governance- beheer van het netwerk Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (niveau A3) voor de FOD S(...) Er zijn 4 type bericht van selor prom. -- pub. 30/11/2016 numac 2016205951 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** voor de **** (****16205) werd afgesloten op 18 ****(...) Er zijn 4 ge type bericht van selor prom. -- pub. 30/11/2016 numac 2016205952 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs De vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs (niveau A) voor de Ombudsdienst voor de Postsector (ANG16209) werd afgesloten op 23 november 2016. Er zijn 5 geslaagden.(...)

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/11/2016 numac 2016040311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2016 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2016, 103.41 punten bedraagt, tege De gezo

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 30/11/2016 numac 2016003422 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Nederlandse prudentiële autoriteit heeft o Over
^