B.S. Index van de publicaties van 1 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016009578 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 21 november 2016, is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2002 tot vaststelling van maximale gehaltes aan contaminanten waaronder zware metalen in voedingssupplementen type koninklijk besluit prom. 27/11/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016022465 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van een lid van de academische raad ingesteld door de wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad type koninklijk besluit prom. 27/11/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016205886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsove type koninklijk besluit prom. 17/11/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016205599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit plaatbewerking als toeleverancier van subsystemen voor multinationale opdrachtgevers actief in sectoren als compressoren, graafmachines, trein- en tramstellen, luchtbehandeling, type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016204076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016012181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016012174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016012155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies L type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016002049 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 november 2016, wordt Mevr. Moerenhout, Catherine, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Frans ta Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016009585 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 september 2015, dat in werking is getreden op 28 oktober 2016, is aan de heer Depuyt, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Sint-Jans-Molenbeek. He Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016003412 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 6 november 2016 wordt de heer DE GEEST, Alexandre D.L.B.G., met ingang van 1 december 2016, aangeduid in de hoedanigheid van titularis van de managementfunctie -1 "Administrateur-generaal v Een beroep t type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016009569 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 november 2016 dat in werking treedt op 1 november 2016, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Roseline DEMOUSTIER, directeur-generaal. Het is haar vergund haar pensioenaans type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016009570 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 november 2016 dat in werking treedt op 1 december 2016, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Godelieve TIMMERMANS, adviseur-generaal. Het is haar vergund haar pensioenaans type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016000684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 houdende de organisatie van het CARNEGIE HERO FUND

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/10/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016036573 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maatregelen en de modaliteiten tot uitvoering van het natuurinrichtingsproject Berlare Broek - Donkmeer en houdende ontheffing van verbodsbepalingen die gelden in het Vlaams Ecologisch Netwerk type ministerieel besluit prom. 14/11/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016024265 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2014 tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type ministerieel besluit prom. 20/06/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016031662 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot vaststelling van de regels voor de medische controle van toepassing op de personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 20/06/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016031661 bron service public regional de bruxelles Ministerieel besluit tot vaststelling van de regels voor de medische controle van toepassing op de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016024261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vervanging van een effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 23/11/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016014375 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de evaluatiecommissie van de stuurbrevetten voor de pleziervaart type ministerieel besluit prom. 31/10/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016014341 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden in financiële aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 28/10/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016036575 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 4 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/09/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016031704 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.873.883 EUR aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2016 in het kader van het Programma Preventie Schoolverzuim

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016205904 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 20 oktober 2016 dat in werking treedt op 1 november 2016, wordt de heer Michel Devos, directeur, bevorderd door verhoging in graad tot inspecteur-generaal expert van het Departement Gesu(...) Bij besluit

decreet

type decreet prom. 14/10/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016036528 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie en het decreet van 25 april 2014 betreffende de rust-pensioenen, toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporgan

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016018395 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Christian DRAGUET c.s. heeft de nietigverklaring g Dat bes

document

type document prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016205648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 november 2 worden type document prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016018365 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A2: Bij ministeriëel besluit van 20 april 2016 : Met ingang van 1ste februari 20 Mevr. Bourg type document prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016018366 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1: Bij ministeriëel besluit van 24 oktober 2016 : Met ingang van 1 oktober 2016 - Mevr. Bea

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016022462 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 no de dame type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016022463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, dat in werking treedt de dag van deze Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016205622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Oproep tot kandidaten voor verschillende mandaten als regeringscommissaris bij de beheercomités van de sectorale fondsen sociale Maribel en met het oog op het samenstellen van een pool van geschikte kandidaten (het gebruik van de mannelijke v(...) Ref

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016205956 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 november 2016 is Mevr. Harvengt, A., gewezen rechter in de familie-en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Zij Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016205953 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 november 2016 : - is aan de heer Maus M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge. - dat uitwerking he - dat uitwerk

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016205982 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige woordvoerder (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG16287) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig bl(...) Naast d

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016205917 bron waalse overheidsdienst Energie Bij beslissing van de Minister van Energie van 10 november 2016 wordt de erkenning van de heer Marcel Marchal als EPB-certificeerder voor bestaande wooneenheden te rekenen van 1 december 2016 geschorst totdat de krachtens de EPB-reglemen Bij be

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016205950 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 4 november 2016 werd de heer Sury Ph., ereplaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om Rechtbank

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 01/12/2016 numac 2016003395 bron nationale bank van belgie Mededeling van overdrachten van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsondernemingen gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De High Court van het Verenigd Koninkrijk hee De Hi
^