B.S. Index van de publicaties van 13 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011500 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot bevordering van de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in het kader van de opvolging na de asielprocedure type wet prom. 16/08/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016000785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de veiligheidsplannen. - Duitse vertaling type wet prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022180 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022173 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022183 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2016 numac 2016018402 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 1 van de "Generieke autocontrolegids voor de B2C-sector" gedateerd op 26/04/2016 werd op 18/11/2016 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingspli type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Federaal agentschap voor de kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022184 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016206150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 2016 houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2016 numac 2016205419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 december 2016 wordt aan de heer BROUX Geoffrey, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Arbeidsrechtbank type koninklijk besluit prom. 25/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016000735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de functietoelage van de personeelsleden van de verkeerspolitie type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2016 numac 2016011492 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Maximale prijs voor de basis-bankdienst. - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst Bij toepassing van het indexcijfer der consumptiepri type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de deugdelijke verslagen die de dienstverleners aan hun cliënten moeten verstrekken over de verzekeringsbemiddelingsdienst die zij hun aanbie type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022171 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022187 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2016 numac 2016018399 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner, Rue Hayeneux, G-032

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/12/2016 numac 2016000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Tarief 2017 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit 1. Arti type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016014365 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 11 op de spoorlijn nr. 60, baanvak Districtsgrens - Asse, gelegen te Asse ter hoogte van de kilometerpaal 11.440 type ministerieel besluit prom. 29/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016000736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende type ministerieel besluit prom. 02/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011501 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2017 type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016014355 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 60, baanvak Asse - Opwijk, gelegen te Asse ter hoogte van de kilometerpaal 19.075 type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016014349 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 31 op de spoorlijn nr. 60, baanvak Opwijk - Dendermonde, gelegen te Lebbeke ter hoogte van de kilometerpaal 26.190 type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016014350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 30 op de spoorlijn nr. 60, baanvak Opwijk - Dendermonde, gelegen te Opwijk ter hoogte van de kilometerpaal 25.450 type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016014351 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 27bis op de spoorlijn nr. 60, baanvak Asse - Opwijk, gelegen te Opwijk ter hoogte van de kilometerpaal 22.993 type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016014356 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 60, baanvak Asse - Opwijk, gelegen te Asse ter hoogte van de kilometerpaal 18.230 type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016014352 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 27 op de spoorlijn nr. 60, baanvak Asse - Opwijk, gelegen te Opwijk ter hoogte van de kilometerpaal 22.450 type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016014353 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 60, baanvak Asse - Opwijk, gelegen te Opwijk ter hoogte van de kilometerpaal 21.095 type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016014354 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 25 op de spoorlijn nr. 60, baanvak Asse - Opwijk, gelegen te Merchtem ter hoogte van de kilometerpaal 19.870 type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016014359 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 60, baanvak Asse - Opwijk, gelegen te Asse ter hoogte van de kilometerpaal 15.880

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/10/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016031751 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/10/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016031752 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016036603 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I.A. bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en sch

decreet

type decreet prom. 18/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016036592 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 18/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016036589 bron vlaamse overheid Decreet houdende de dringende verlenging van een tijdelijke maatregel in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters type decreet prom. 10/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016206122 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verscheidene bepalingen in de wetgeving betreffende het toerisme type decreet prom. 18/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016036606 bron vlaamse overheid Decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies type decreet prom. 14/10/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016036580 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

document

type document prom. -- pub. 13/12/2016 numac 2016206140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Bij besluit van de Directeur-generaal van 29 november 2016, dat uitwerking heeft met Paritair Su type document prom. 15/10/1921 pub. 13/12/2016 numac 2016021091 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016029562 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016029561 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016029563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2016 numac 2016021088 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief . - Vacature van Werkleider (klasse SW2) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 2149 (bij het Rijksarchief te Gent) Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijke vorm voor een betere l(...) 1. POSI type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2016 numac 2016205420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Geoffrey BROUX

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/12/2016 numac 2016012232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst van de paritaire organen op datum van 14 juli 2016 Deze lijst geeft de benaming en het administratief nummer weer van de paritaire organen 1. Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werk(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/12/2016 numac 2016206127 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige financiële inspecteurs (niveau A) voor de Controledienst voor ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen (ANG16197) Deze selectie werd afgesloten op 5 december 2016. Er (...) De lijst is
^