B.S. Index van de publicaties van 16 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/05/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016000755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de vrijstelling van de diensten verricht aan hun leden door zelfstandige groeperingen van personen. - Duitse vertaling type wet prom. 05/02/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016000740 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016206136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de type wet prom. 26/05/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016000754 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het Tax Shelter stelsel ten gunste van audiovisuele werken. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/02/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016009598 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van strafvordering. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016022493 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoemi Bij type koninklijk besluit prom. 11/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016009627 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016009523 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Paliseul van het vredegerecht van het kanton Saint-Hubert - Bouillon - Paliseul naar Saint-Hubert type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016206134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de De in a type koninklijk besluit prom. 08/11/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 08/11/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016012157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende de bijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 08/11/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor kapiteins en officieren ingeschrev type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016014380 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016, dat in werking treedt op 1 september 2017, wordt aan de heer Jozef JANS eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van adviseur. Hij wordt gemachtigd type koninklijk besluit prom. 08/11/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016203183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016007473 bron ministerie van landsverdediging Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 1441 van 11 september 2016, wordt luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder J. Luyckx bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde voor de uit Hij nee type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016007465 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Toekenning van het Militair Kruis Bij koninklijk besluit ****. 1428 van 11 september 2016: Het Militair Kruis van 1**** klasse wordt verleend aan de volgende militair op datum van 15 november 2015: **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016206237 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 5 december 2016, dat uitwerking heeft op 17 september 2016, is aan de heer Rochtus L., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen . Bij koninklij(...) - dat in werking treedt op de datum va type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016007474 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Tijdelijke ambtsontheffing van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 1442 van 16 september 2016, wordt kapitein K. Michielse met tijdelijke ambtsontheffing plaats voor een periode van één maand beginn type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016007469 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1431 van 11 september 2016, wordt luitenant-kolonel ****. **** op pensioen gesteld op 1 januari 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016206236 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 5 december 2016, dat uitwerking heeft op 1 februari 2014 : - is mevr. Pirlot A., houder van een Nederlandstalig homologatiecertificaat, afgeleverd door de Homologatiecommissie op 25 januari 1992 - zijn ben type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 25/11/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016003426 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016000764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2016 wordt het mandaat van de heer Jean-Pol LEGROS, als korpschef van de lokale politie van de politiezone FLORENNES/WALCOURT, met ingang van 23 type koninklijk besluit prom. 08/11/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016012143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de regeling van de overuren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016031805 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag en de toekenning van een toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016036640 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type ministerieel besluit prom. 28/10/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016029588 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016022479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 16/11/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016007479 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2016 - januari 2017 type ministerieel besluit prom. 09/11/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016007475 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanduiding van de voorzitter van de raad van bestuur van het koninklijk hoger instituut voor Defensie type ministerieel besluit prom. 13/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016003459 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing type ministerieel besluit prom. 18/11/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016007477 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal geografisch instituut

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016031814 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globaal bedrag van 28.250.000 euro ten gunste van de gemeenten voor de herwaardering van de wijken in het kader van de duurzame wijkcontracten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016031818 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de overheveling van het personeel naar het Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016031817 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de overheveling van het personeel naar het Brussel Preventie & Veiligheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016036593 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming

decreet

type decreet prom. 24/11/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016027327 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en type decreet prom. 24/11/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016027328 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder en het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van open

protocol

type protocol prom. 21/03/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016024206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake preventie type protocol prom. 27/06/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016024217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over de ontwikkeling en de implementatie van het BelRAI-instrument in 2016

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016206137 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 november 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 november 2016, is beroep tot ver Die zaa type bericht prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016009626 bron federale overheidsdienst justitie Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, type bericht prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016206152 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 november 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 november 2016, heeft de vzw « Die z

document

type document prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016206232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 7 december 2016, wordt met ingang van De hee type document prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016018403 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 2 van de " Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren: Vleesproducten - Kant en klaar gerechten - Sauzen, bouillons en soepen - Salades - Natuurdarme voedselketen

erratum

type erratum prom. 07/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016206303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2017 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016031800 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking van artikel 27,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016000775 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt Mevr. Tessa LATREZ benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 september 2016. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016014381 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016 wordt de heer Sander SCHELFAUT vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginneming op Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016007468 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 1418 van 1 september 2016, wordt in het koninklijk besluit nr. 1381 van 20 juli 2016 betreffende de benoeming van de heer Paul Hantson, militaire aalmoezenier van tweede kl type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016022492 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 december 2016, dat uitwerking heeft Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016022486 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 december 2016, wordt eervol onts Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016022495 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 december 2016, dat in werking treedt de dag 1° als type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016000776 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt Mevr. Ellen VERHEIJDEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 september 2016.

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016029600 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/854 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot bepaling van de criteria en toekenningsmodaliteiten voor de subsidies ter ondersteuning van de kinderopvang

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016206206 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - Ieper : 2 (waarvan één in associatie) - Kortrijk (grondgebied van het eerste kanton) : 1 De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verva(...) De kandidaten worden tevens verzocht een ko

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016206235 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 5 december 2016, zijn benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde, de heren : Ascrawat R., George F., Ereplaatsvervangende rechters in de rechtbank van koophandel te Gent, afd Zij zullen het b type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016206234 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 december 2016 : - dat uitwerking heeft op datum van 31 mei 2016 's avonds, is de heer Hauzeur J.-J., substituut-generaal bij het arbeidshof te Luik, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak - zijn aangew

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016007470 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1435 van 11 september 2016, wordt de heer Xavier Neyt, doctor in de ingenieurswetenschappen, op 1 april 2016, tot hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School benoemd.

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016206208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016206020 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 135/2016 van 20 oktober 2016 Rolnummer 6252 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 185bis en 198, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eers Het Gron

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016206259 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ergotherapeuten (niveau B) voor het RIZIV (ANG16191). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2016, pagina 79698, akte nr. 2016/206017. De toela(...) De uiterste type bericht van selor prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016206246 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige documentatiebeheerders rechtszekerheid (niveau C) voor FOD Financiën (ANG16292) Selectienummer : ANG16292 Solliciteren kan tot 12 januari 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selec type bericht van selor prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016206238 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige monitoren/begeleiders (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG16291) Selectienummer : ANG16291 Solliciteren kan tot 9 januari 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het select type bericht van selor prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016206226 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel directeurs (niveau A3) voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (ANB16031) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijf(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016206233 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige experten veiligheid van energieproducten De vergelijkende selectie van Franstalige experten veiligheid van energieproducten (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en E(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016206231 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs private veiligheid (niveau A3) voor FOD Binnenlandse Zaken (ANG16294) Selectienummer : ABG16294 Solliciteren kan tot 9 januari 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het select

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 16/12/2016 numac 2016055437 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. - Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Steens, Madeleine Alice Mevr. Steens, Madeleine Alice, ge Alvorens t
^