B.S. Index van de publicaties van 19 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016018415 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 34 van de geïndexeerde bedragen van de heffing Overeenkomstig artikel 34 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmid 1° H type wet prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016018412 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, type wet prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016018413 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 224, type wet prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016018414 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen . - Bekendmaking overeenkomstig artikel 44 van de geïndexeerde bedragen van de heffing Overeenkomstig artikel 44 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen zoals ingevoegd (...) 1° type wet prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016018416 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen Bekendmaking overeenkomstig artikel 225, type wet prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016018417 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 30, type wet prom. 07/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016011524 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoeging van een artikel 106/1 in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type wet prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016009605 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 27 november 2016 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne in verband met voedselallergieën type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016206176 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bes Gele type koninklijk besluit prom. 13/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016206135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en type koninklijk besluit prom. 13/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016024288 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2017, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, voor de financie type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016024290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de hernieuwing van de conventie in het kader van de wetenschappelijke ondersteuning voor het Nationaal Focal Point Biosafety Clearing-House type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016024289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, mazelen/rubella en polio type koninklijk besluit prom. 07/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016205316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit over de bewijskracht van de gegevens die door de instellingen van sociale zekerheid worden verwerkt type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016018418 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 4, type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016015149 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Aanstelllingen Bij koninklijk besluit van 6 juli 2016 wordt de heer Lieven de la MARCHE, Ambassadeur van België te Burkina Faso, in dezelfde hoedanigheid belast met de functie van Ambassadeur van België in de Republieken Bij type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016000790 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2016 type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016015148 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016 wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt, op zijn aanvraag, op datum van 31 juli 2016 's avonds, aan de heer Damien FONTAINE. Bij koninklijk besluit van 23 o Oppensioenste type koninklijk besluit prom. 07/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016011510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten type koninklijk besluit prom. 07/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016011517 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 24/09/2015 pub. 19/12/2016 numac 2016000808 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016206223 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 3 november 2016 wordt de "SARL Tarens LR" vanaf 3 november 2016 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 3 november 2016 wordt de &qu Bij ministerieel besluit type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016015150 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Dienstvrijstellingen Bij ministerieel besluit van 28 april 2016 wordt aan de heer Peter VAN KEMSEKE een nieuwe dienstvrijstelling toegekend voor een periode van twee jaar vanaf 1 november 2016 teneinde hem toe te laten d Bij m type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016031802 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren type ministerieel besluit prom. 01/11/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016009576 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het wegingscomité type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016009643 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016031785 bron brussels instituut voor milieubeheer Vrijwillig ontslag Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 september 2016 wordt aan Mevr. Tine VANDEPAER, vrijwillig ontslag verleend uit haar functies van Attaché vanaf 1 oktober 2016. Bij besluit van de Brusselse Ho Pensioen Bij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016206221 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Semois-Chiers

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016000766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot invoering van de overgangsmaatregelen in het kader van de vijfjaarlijkse hernieuwing van de perskaarten

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016206245 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 november 2016 in zake « Ethias Gemeen Recht » tegen de nv « AG Insurance », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 november «

document

type document prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016206125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsoverrenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016206241 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 8 december 2016 : - is het verzoek tot associatie van de heer Boogaerts P., notaris ter standplaats Aarschot, en van de heer Boogaerts K., kandidaat-notaris, om de associatie "Boogaerts Peter & De heer Boogaert type document prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016018400 bron interregionale verpakkingscommissie Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie van 1 december 2016 tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk Val-I-Pac, Koningin Astridlaan 59, bus 11, 1780 Wemmel, als organisme voor verpakkingsafval De Interregionale Verpakkingsc Gelet o

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Belgisch-Luxemburgse Economische Unie Pensioen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 november 2016 : De heer Michael ARDUI, Gevolmachtigd Minister, Adjunct van de Directeur voor de buurlanden bij de Directie van de Bilaterale betrekki De heer Chris

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016018422 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een attache voor de dienst opleiding Het **** voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché voor de dienst opleiding van de **** **** (****/**** - niveau ****). **** ****(...) Deze tijdelijke ****

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016036594 bron rekenhof Aanwerving van **** adjunct-auditeurs - niveau **** **** Rekenhof organiseert een vergelijkend **** met het oog op de aanwerving van een **** adjunct-auditeur, fiscalist - niveau **** - en de aanleg van een we(...) ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016206243 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2016, dat in werking treedt op 31 december 2016 's avonds, is de heer Veraverbeke E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij ka Bij minis type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016206240 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 7 december 2016 : - is de heer Saint-Remy P., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk erete - zijn bevord

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016014385 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie . - Technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur Deze publicatie is voorgeschreven door artikel 5,

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/10/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016206103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 9 juli 2015 tot aanwijzing van de leden van het Platform voor arbeidsbemiddeling en uitzendbemiddeling type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/09/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016205969 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de commissie voor huisonderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/11/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016206104 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016000811 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 10/09/2015 wordt de vergunning voor het aanbieden Bij bes

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016206142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 6 december 2016 is het laboratorium BV RPS ANALYSE, Minervum 7002, te 4817 ZL Breda , erke(...) Groep : 1 Method type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016206145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 6 december 2016 is het Laboratorium voor Arbeids- en Milieuhygiëne , Kapucijnenvoer 35/6, t(...) BIJLAGE Gro

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016206263 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor het RIZIV : dossierbeheerders Revalidatie (m/v/x) (BNG16206) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door(...) Solliciteren kan tot type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016206260 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Sociale Zekerheid : attaché correspondent P&O en managementondersteuning-Teamchef (m/v/x) (BNG16216) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvo(...) Solliciteren k type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016206256 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Ministerie van de Landsverdediging : administratief deskundigen P&O (BNG16203) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te sollicitere(...) Solliciteren type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016206244 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige tekenaars voor het Ministerie van de Landsverdediging (AFG16160) Deze selectie werd afgesloten op 12 december 2016. Er zijn 4 laureaten. De lijst is één jaar geldig.(...)

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016206222 bron waalse overheidsdienst Energie Bij beslissing van de Minister van Energie van 23 november 2016 wordt de erkenning van de heer Thomas Bohet als EPB-certificeerder voor bestaande wooneenheden te rekenen van 1 december 2016 geschorst totdat de krachtens de EPB-reglemente Bij be

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 19/12/2016 numac 2016206242 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel Antwerpen Bij beschikking van 18 november 2016, werd de heer Claes J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 4 januari 20 Bij besc
^