B.S. Index van de publicaties van 22 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016009600 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van terrorisme type wet prom. 15/03/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016015072 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de integratie van de beveiliging van het luchtruim tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen type wet prom. 11/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken type wet prom. 28/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016000819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot inzake de wijze van toepassing van Verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van h type wet prom. 19/06/2008 pub. 22/12/2016 numac 2016015153 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016011522 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 7 december 2016 wordt aan de heer Patrick LAMOT, adviseur bij het Bureau van de Voorzitter, met ingang van 1 januari 2017 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij De heer type koninklijk besluit prom. 08/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016009642 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie, betreffende de tarieven voor de vergoed type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016009650 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het "Laboratoire Toxicologie Médico-légale - CHUL" als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016009649 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - NICC" als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016009611 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot voorlopige erkenning van het "Laboratorium AZ Groeninge" als laboratorium voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016015155 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016 wordt aan de heer Marc BUYS op 28 februari 2017 's avonds eervol ontslag verleend uit zijn functie van adviseur-generaal - klasse A4 bij de (...) Hij is ertoe gemachtig type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016206306 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een gewoon lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016204023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vorming en de opleiding type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016024279 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan EBMpracticeNet vzw om het systematisch gebruik van Evidenced Based Practice in de beroepsuitoefening van de erkende gezondheidszorgbeoefenaars te stimuleren voor een kwaliteitsvollere zorg geduren type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016024276 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor het Cochrane Expertise Centrum voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016021092 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2016 wordt bepaald: Artikel 1. Wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde: - de heer DE MEYER Adolphe Elise, Colette, Théophile , Gentse opera-paus en erevoorzitter(...) Hij zal het burgerlijk ere type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016204022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016204027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de syndicale premie voor 2015 type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016204039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016204161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016007484 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1454 van 3 oktober 2016, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaa type koninklijk besluit prom. 13/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016206261 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstels type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016000824 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt het mandaat van de heer Dirk CLAES als korpschef van de lokale politie van de politiezone BILZEN/HOESELT/RIEMST voor een termijn van vijf ja type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016000825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt het mandaat van de heer Bart VOORDECKERS als korpschef van de lokale politie van de politiezone LOMMEL voor een termijn van vijf jaar hernie type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016000827 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt het mandaat van de heer Curd NEYRINCK als korpschef van de lokale politie van de politiezone RIHO voor een termijn van vijf jaar hernieuwd, type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016000826 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt het mandaat van de heer Hubertus HAMAEKERS als korpschef van de lokale politie van de politiezone BERINGEN/HAM/TESSENDERLO voor een termijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016000828 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt het mandaat van de heer Jean-Pierre COUDENYS als korpschef van de lokale politie van de politiezone MIRA voor een termijn van vijf jaar hern type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016000829 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt het mandaat van de heer Rudy VERBEECK als korpschef van de lokale politie van de politiezone GRENS voor een termijn van vijf jaar hernieuwd, type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016000818 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten wat het statuut van de agenten van politie betreft. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016000784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis "Het Informatiebeheer" van Hoofdstuk IV van de wet op het politieambt. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016000823 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt het mandaat van de heer Luc DERYCKERE als korpschef van de lokale politie van de politiezone ARRO IEPER voor een termijn van vijf jaar herni type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016007482 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag uit ambt. - Aanwijzing **** koninklijk besluit ****. 1452 van 21 september 2016: Wordt flottielje-admiraal ****. **** op 20 september 2016 ontslagen uit het ambt van adjunct-**** **** bij het **** **** divisie type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016000830 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt het mandaat van de heer Bartholomeus VAN CLEUVENBERGEN als korpschef van de lokale politie van de politiezone BRASSCHAAT voor een termijn va type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016000831 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt het mandaat van de heer Roger LEYS als korpschef van de lokale politie van de politiezone REGIO TURNHOUT voor een termijn van vijf jaar hern type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016007480 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van de Medaille van Verdienste Bij koninklijk besluit ****. 1445 van 16 september 2016, wordt de Medaille van Verdienste verleend aan adjudant-chef ****. ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016007478 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1444 van 16 september 2016, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016007481 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 1451 van 16 september 2016 : Worden op 1 september 2016 aangewezen voor het ambt van Vleugeladjudant van de Koning : Geneesheer generaal-majoor ****. **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 december 2016, wordt mevrouw Cambrelin Dominique, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Frans ta Overeen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016024286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 16/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016024297 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de voorzitter en ondervoorzitter van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016007483 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag uit ambt. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 94473 van 16 september 2016 : Wordt generaal-majoor ****. **** op 29 augustus 2016 ontslagen uit het ambt van chef van de divisie **** **** genera type ministerieel besluit prom. 28/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016024278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de universitaire en interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016036650 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst voor het jaar 2017 met generieke afwijkingen van het verbod op het gebruik van pesticiden in uitvoering van artikel 5, paragraaf 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nader type ministerieel besluit prom. 19/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016022485 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016018419 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot erkenning van natuurlijke personen of rechtspersonen van publiekrecht of privaatrecht waaraan bepaalde taken op het vlak van beheer en verspreiding van informatie die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veilighe type ministerieel besluit prom. 09/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016036643 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2017

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016036655 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 37, 40 en 43 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie en artikel 27, 28 en 31 van het besluit van de Vlaam type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016036647 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinci type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016036645 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 tot va

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016206312 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 06/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016027334 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwijs met het oog op de opneming van een ontginningsgebied en een reserveringsomtrek voor de aanleg van een verkeerswisselaar o

decreet

type decreet prom. 13/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016029607 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van partners die hulp verlenen aan rechtzoekenden type decreet prom. 02/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016036644 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, wat de opname door woonzorgcentra van bepaalde personen buiten de erkende capaciteit betreft type decreet prom. 18/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016036626 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen over vliegtuigexploitanten van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type decreet prom. 13/07/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 25/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016036629 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft type decreet prom. 21/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016206175 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie, in het bijzonder inzake gemeenteraadsverkiezingen type decreet prom. 18/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016036627 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 187 inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vijfennegentigste zitting in Genève op 15 juni 2006

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016018409 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap van publiek recht INFRABEL heeft Deze be type bericht prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016018407 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Philippe FILLEUL heeft de nietigverklaring gevorde Dit be type bericht prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016018408 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Centre Hospitalier Régional de Verviers, afgekort als Dit b type bericht prom. 07/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016018405 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht met betrekking tot de indexering van de bedragen die zijn vastgesteld in het Koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Ve type bericht prom. 07/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016018406 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de type bericht prom. 07/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016018404 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van type bericht prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016018420 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Renaud KEYMEULEN heeft de nietigverklaring gevorde Deze za

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016029609 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij de verpleegkundigen een bijzondere beroepstitel te dragen of zich op een bijzondere beroepskwalificatie te beroepen en tot vaststelling van de procedure

erratum

type erratum prom. 22/09/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016031786 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2013 tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brusselse

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016206403 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 december 2016 : - is t'Serstevens, J.-B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen, aangewezen tot onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 ja - is de

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016206102 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot oprichting van een Raad voor Gezinsbijslagen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016031815 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Vrijwillig ontslag Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 18 mei 2016, wordt het vrijwillig ontslag uit haar functies, aan Mevr. AERTS, Myriam, adjunct in vast dienstverband, bij de Diensten van

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016206340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 3 november 2016 van de voorzitster van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, werd de heer STEENS Joseph, plaatsvervangend rechter in sociale zaken als werk type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016206341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 21 november 2016 van de voorzitster van de arbeidsrechtbank van Henegouwen, werd de heer PESESSE Daniel, plaatsvervangend rechter in sociale zaken als werkgever bij deze r type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016206339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 3 november 2016 van de voorzitster van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, werd de heer dE SCHIETERE dE LOPHEM Emmanuel, plaatsvervangend rechter in soci

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016206425 bron selor - selectiebureau van de federale overheid De Nederlandstalige selectie van Woordvoerder (niveau A) voor de Veiligheid van de Staat (ANG16194) Resultaat van de Nederlandstalige selectie van Woordvoerder (m/v) (niveau A) voor de Veiligheid van de Staat (ANG16194) werd afgesloten op (...) Er is 1

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016206309 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 3 oktober 2016 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, is de aanwijzing van Mevr. De Preester, A., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorz Bij beschi

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016055424 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. - Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Woestyn, Christian, Constant De heer Woestyn, Christian, C Alvorens

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 22/12/2016 numac 2016003458 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsonde Overeen
^