B.S. Index van de publicaties van 6 januari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016011516 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2016015159 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 14 december 2016 worden de ambtenaren van de tweede administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van wie hierna de namen volgen bevorderd tot de derde adminis Het b type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016014399 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2017200044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 december 2016 wordt de heer Julien Bartholome met ingang van 1 december 2016 ontslag verleend uit zijn functies van attaché klasse A1. type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016206544 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 43octies tot en met 43decies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2016007499 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1466 van 3 oktober 2016, wordt luitenant-ter-zee eerste klasse ****. **** op pensioen gesteld op 1 januari 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2016000857 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt de heer Michel GOOVAERTS aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone BRUSSEL/ ELSENE voor een termijn van vijf ja type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2016000858 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 25 november 2016 wordt de heer Eddy MAILLET aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone LA LOUVIERE voor een termijn van vijf jaar.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2016000856 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Aanwijzing Bij ministerieel besluit d.d. 21 november 2016, wordt Mevr. Sylvie LASSOIE aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie me type ministerieel besluit prom. 12/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016011535 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad "Ambachtslieden" type ministerieel besluit prom. 24/10/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016029616 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de vertegenwoordiger van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen het Sturingscomité opgericht overeenkomstig artikel 13 van het decreet van 30 juni 2016 tot organisatie van het alternerend hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 28/10/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016029615 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 12/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016011536 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie "Ambachtslieden" type ministerieel besluit prom. 14/11/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016029611 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Charlemagne »

decreet

type decreet prom. 12/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016206367 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, vertegenwoordigd door zijn Regering, en de Staat Israël, vertegenwoordigd door zijn Regering, inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeel v type decreet prom. 12/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016206371 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Jersey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 13 maart 2014 type decreet prom. 12/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016206368 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Montenegro inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 9 juni 2010 type decreet prom. 12/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016206370 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Pretoria op 14 januari 2016 type decreet prom. 12/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016206369 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Bogota op 25 augustus 2015 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016027346 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag inzake Milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband inzake strategische milieu-beoordeling, ondertekend te Espoo op 25 februari 1991, gedaan te Kiev op 21 mei 2003 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016027345 bron waalse overheidsdienst 21 DECEMBER 2016 - Decreet houdende instemming met : 1) de wijziging in het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, ondertekend te Sofia op 27 februari 2001 en 2) de wijziging in het Verdrag inzake milieueffectrapportage in g type decreet prom. 17/11/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016029622 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet waarbij de Franse Gemeenschap ertoe wordt gemachtigd samen met derde partijen een publiekrechtelijke rechtspersoon op te richten en waarbij zijn oprichting, samenstelling, bevoegdheid, werking en toezicht worden geregeld

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2017200040 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 november 2016 in zake Krystian Baczkiewicz en anderen tegen de icvba « Publifin », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 n « Sc

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016029614 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2016 betreffende de samenstelling van de Begeleidingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016029613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair

beschikking

type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2016014387 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 december 2016 wordt de heer Julien DEPUYDT vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op 1 dece Overee

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2016009674 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 december 2016, worden bevorderd of benoemd tot : Commandeur in de Leopoldsorde : De heer Cauwelier Patrick, ere-hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel Gent 08.04. Mevr. Georis Yve type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2016206436 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 november 2016 is de heer Theunis, B., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket op datum van 5 februari 20 Bij kon

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2017200045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 december 2016 wordt Mevr. Lieve Rams met ingang van 15 september 2016 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3, met als titel adviseur en ranginneming op 15 september 2015. type benoemingen prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2017200036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 december 2016 wordt Mevr. Liesbet Herreman met ingang van 1 oktober 2016 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 oktober 2015. type benoemingen prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2017200043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 december 2016 wordt de heer Joachim Nourry met ingang van 19 oktober 2016 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 19 oktober 2015.

lijst

type lijst prom. 12/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016011537 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2016206360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. type lijst prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2016206359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031898 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2017

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2017200039 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers (niveau B) voor het RSVZ (AFG16235) Selectienummer : AFG16235 Solliciteren kan tot 23 januari 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorw(...) Geef het select type bericht van selor prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2017200020 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige directeurs Human Resources en support (niveau A3) voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (ANB16030) Deze selectie werd afgesloten op 20 december 2016. Er zi(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2016206606 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Sociale Zekerheid: Attaché Management ondersteuning PMO Program management Office ondersteuning, PMO (m/v/x) (BNG16217) Nummer van de selectie : (BNG162(...) De medewer

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2016206437 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 28 november 2016 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Bergen, is de aanwijzing van de heer Delmarche, O., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, tot kamervoorzi Rechtbank

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 06/01/2017 numac 2016011539 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 100
^