B.S. Index van de publicaties van 9 januari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016015151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten type wet prom. -- pub. 09/01/2017 numac 2016009657 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 december 2016, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (...) Bij koninklijk besluit type wet prom. -- pub. 09/01/2017 numac 2016009661 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016009655 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Herve van het vredegerecht van het eerste kanton Verviers naar de zetel Verviers van het eerste kanton Verviers type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016011560 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1959 tot reglementering van het gebruik van springstoffen in gesteente in open ontginningswerken van graverijen en groeven type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2017 numac 2016009660 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 25 december 2016 is het aantal te benoemen kandidaat-notarissen voor het jaar 2017 vastgesteld als volgt : - voor de Franse taalrol : 36; - voor de Nederlandse taalrol : 54. Het beroep tot nietigverk type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016003461 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd to type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016003462 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd to type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2017200030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontbinding van de bijzondere vakantiekas opgericht binnen de Ijzer- en staalnijverheid type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016024304 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1987 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de schadeloosstelling voor de niet-uitvoering van projecten van ziekenhuisbouw en voor de sluiting en de niet-ingeb

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2017020005 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 dec type ministerieel besluit prom. 14/11/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016029612 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Charlemagne »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016031911 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2017 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016036672 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 juli 2016 op het grondgebied van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van d type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016036673 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de expertengroep bouwmeesterschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016036678 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage VII en IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landb type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016036675 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016036680 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016036670 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de hagel die heeft plaatsgevonden op 23 juni 2016 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

decreet

type decreet prom. 21/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016206610 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Avenant tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst van 28 augustus 1978 tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting in type decreet prom. 21/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016206612 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 170 van de Internationale Arbeidsconferentie betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het werk, aangenomen te Genève op 25 juni 1990 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016206611 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst, gedaan te Hanoi op 12 maart 2012, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Socialistische Republiek van Vietnam tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van type decreet prom. 21/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016206609 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met : 1) de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, gedaan te Doha op 6 november 2 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016206608 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en het Protocol, onde type decreet prom. 21/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016206607 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Jersey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 13 maart 2014

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/01/2017 numac 2016031870 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brussel Mobiliteit. - Verkeersveiligheid. - Bericht betreffende de indexering van de retributies verschuldigd door rijscholen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor he De aanp

document

type document prom. 23/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016031909 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2017 van de Haven van Brussel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/10/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016029604 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oprichting van een nieuwe inrichting voor secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

erratum

type erratum prom. 22/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016009630 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2017 numac 2017200035 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor de beroepsziekten Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 18 december 2016 dat uitwerking heeft met ingang van 16 november 2016 : - wordt aan Mevr. Eva VANDERVELDEN eervol ontslag verleend ui - wordt Mevr type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2017 numac 2017200038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor de beroepsziekten Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 18 december 2016 dat uitwerking heeft met ingang van 16 november 2016 : - wordt aan de heer Gérard VANAUBEL eervol ontslag verleend u - wordt de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2017 numac 2017200029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 22 december 2016, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan de heer Ivo VAN DAMME eervol ontslag - wordt, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2017 numac 2017200032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een technisch deskundige via de vrijwillige mobiliteit Bij koninklijk besluit van 22 december 2016 wordt Mevr. CLAEYS, Mieke, met ing Het ber

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/01/2017 numac 2016009659 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2017. - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 39 van de wet 25 ventôse jaar XI tot organisatie van het notarisambt, zullen weldra de Nede De kan

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/01/2017 numac 2016009662 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs. - Leden aangeduid in hun hoedanigheid van magistraat in de advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie Franstalige vertegenwoordigers : - vaste l Mevr. Maga

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/01/2017 numac 2017200003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016022499 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening betreffende het elektronisch voorschrift

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 09/01/2017 numac 2016206022 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 139/2016 van 10 november 2016 Rolnummers 6195, 6196, 6197 en 6219 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 591, 25°, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ingevoegd bij artikel 11 van de wet van 26 maart 2014 « to Het Gro

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 09/01/2017 numac 2016206023 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 140/2016 van 10 november 2016 Rolnummer 6254 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 2.6.1,
^