B.S. Index van de publicaties van 10 januari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2017200034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2017200033 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. 19/04/2014 pub. 10/01/2017 numac 2016000722 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van eco type wet prom. -- pub. 10/01/2017 numac 2016011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie: publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadge o Advi

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016204068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de neutralisatie van een negatieve index type koninklijk besluit prom. 11/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016204903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de type koninklijk besluit prom. 11/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016204888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot opheffing van collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. 11/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016204905 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vaststelling van het bedr type koninklijk besluit prom. 11/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016204131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende het stelsel van werkloosheid met be type koninklijk besluit prom. 11/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016204909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de flexibele uren type koninklijk besluit prom. 11/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016204906 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 13/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016206138 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken voor wat de flexi-jobs betreft en tot aanpassing van enkele koninklijke besluiten met betrekking tot de verminderingen van de sociale zekerh type koninklijk besluit prom. 11/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016204085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 11/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016204900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een cadeaucheque aan de werknemers i type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016022508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit, wat het sociaal statuut van de student-zelfstandige betreft, tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen e type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016003486 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag dat vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan het « Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité - afgekort B.O.I.C » voor de periode van 2017 tot en met 2020 type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016003485 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan de « Koning Boudewijnstichting » voor de periode van 2016 tot en met 2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2017 numac 2016003419 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Opruststellingen Bij koninklijk besluit van 6 november 2016 is aan de heer Guido WOUTERS, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel attaché bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, eervol ontslag uit zijn functie Hij m type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016022507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016036671 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

decreet

type decreet prom. 25/11/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016036651 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016029634 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het enige reglement van de examencommissies voor de proeven van het einde van het eerste quadrimester van het blok van de eerste 60 studiepunten van de studies van de eerste cyclus in d

arrest

type arrest prom. 27/05/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016022497 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2016 van de Rijksdienst voor sociale zekerheid

beschikking

type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016031902 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/01/2017 numac 2017200004 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/01/2017 numac 2016000822 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/4.006/16 van 4 december 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Belgische Rode Kruis » te Brussel om van 15

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 10/01/2017 numac 2016205860 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 147/2016 van 17 november 2016 Rolnummer : 6501 In zake : de vordering tot uitlegging van het arrest nr. 1/2016 van 14 januari 2016, ingesteld door de vzw « Algemene Unie van verpleegkundigen van België ». Het Gron samengeste type arrest uittreksel prom. -- pub. 10/01/2017 numac 2016205858 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 145/2016 van 17 november 2016 Rolnummer : 6452 In zake : de vordering tot uitlegging van het arrest nr. 83/2015 van 11 juni 2015, ingesteld door Kurt Van Mossevelde. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de wijst na beraad type arrest uittreksel prom. -- pub. 10/01/2017 numac 2016205859 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 146/2016 van 17 november 2016 Rolnummer : 6461 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 39 en 40 van het decreet van het Waalse Gewest van 17 december 2015 houdende de algemene ontvangstenbegroting van Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/01/2017 numac 2017200046 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs met twee jaar ervaring (m/v/x) (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) (ANG16208) Deze selectie werd afgesloten op 22 d(...) Er zijn 2 la
^