B.S. Index van de publicaties van 13 januari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2016024283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Publieke raadpleging over het ontwerp-programma 2018-2022 van het Nationale Actie Reductieplan voor Pesticiden : federaal onderdeel Het advies van deze raadpleging heeft betrekking op het federale onderdeel van het NAPAN programma 2018-2022. Aan Context type wet prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2016205964 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 148/2016 van 24 november 2016 Rolnummer : 6266 In zake : het beroep tot vernietiging van de woorden « op 2 december 2013 » in artikel 153, type wet prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2016205965 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 149/2016 van 24 november 2016 Rolnummer : 6329 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 46, type wet prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2016205966 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 150/2016 van 24 november 2016 Rolnummer : 6344 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 32 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, ingesteld door Erik Timmermans. Het Gr samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016024293 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Comité REACH type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2017010005 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 5 van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de uitgifte van de Euro Medium Term Notes van de Belgische Staat type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016003452 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Candy Scratch", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 07/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016011534 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de prijsaanduiding in de horecasector type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de oprichting van de Technische Commissie voor de Bouw type koninklijk besluit prom. 27/10/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016011478 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van twee effectieve leden en van een plaatsvervangend lid en benoeming van twee effectieve leden en van twee plaatsvervangende leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2017200149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid « SECUREX INTEGRITY », Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, VZW. - Wijzigingen van de statuten. - Goedkeuring Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel Gelet type koninklijk besluit prom. 07/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016011550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2016000849 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt het mandaat van de heer Luc SMEYERS als korpschef van de lokale politie van de politiezone NETELAND voor een termijn van vijf jaar hernieuwd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 29/11/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016011540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016031893 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2012 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016031801 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2017030078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de maximumtarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn en de categorieën van personen die in aanmerking komen voor gratis vervoer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2017200103 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de geluidsgrenswaarden voor de grote verkeersassen type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2017200102 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uivoering van artikel L1124-21, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

decreet

type decreet prom. 23/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2017020024 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de terugbetaling van de verkeersbelasting voor gecombineerd vervoer

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2016030022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer. - Bericht Indexering van het bedrag van de belasting op het verbranden van afvalstoffen vastgelegd door artikel 40 van de Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen. Met toepassing van artikel Dit bedrag

document

type document prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2016018434 bron de federale ombudsman Selectie van één Nederlandstalige statutaire forensic auditor en één Franstalige statutaire forensic auditor (ref. FO1701F), in de graad van auditeur Het College van de federale ombudsmannen, gewoonlijk genoemd de federale Ombudsm(...) Deelnemingsv type document prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2017200142 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 4 januari 2017 : - is aangewezen voor een termijn van één jaar in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Antwerpen voor de duur van één jaar : M - zijn type document prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2017030061 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Benoeming van de eerste en van de tweede plaatsvervangende voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten Als gevolg van de eedaflegging van mevrouw Johanna Erard als nieuwe voorzitter van het Comité P dient de Kame(...) Aangezien type document prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2016018428 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministeriëel besluit van 12 décember 2016 : Met ingang van 1ste decembe - Mevr. WE

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2013 betreffende de verwezenlijking van de algemene preventie door de arrondissementsraden voor hulpverlening aa type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016029605 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2015 tot benoeming van de leden van tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/11/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016029630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-social

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2017030063 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het mandaat van mannelijk Nederlandstalig lid van de lokale politie voor het Controleorgaan op de politionele informatie Aangezien één van de leden van het Controleorgaan voor de politionele informatie ontslag heeft ge Samen

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2017200141 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 12 december 2016, zijn bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde : Mevr. Goblet V., kamervoorzitter en familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Brus Mevr. Fres type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2017010046 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke **** Vergelijkende selectie voor werving van jurist voor hoven en rechtbanken bij de Rechterlijke Orde - - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 6 januari 2017 wordt, in toepassing van het artikel 8 ****(...) Vergelijkende s type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2017200140 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijk besluit van 12 december 2016, dat uitwerking heeft op datum van 9 september 2016, - is in artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 oktober 2016, tot vernieuwing van de benoeming tot het ambt van r - is in a type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2017200139 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 december 2016, - dat in werking treedt op de datum van 31 december 2016 's avonds, is aan de heer Decramer M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van Het is he

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2017030059 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 december 2016 wordt de heer BLEYEN Pieter tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Nederlands taalkader, Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2017200137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2017200138 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond.

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016031910 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2017

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2017200156 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A2 voor de FOD Financiën - Attaché A2 - Analyse reglementering en opvolging Douanewetgeving (m/v/x) voor AA Douane en Accijnzen (DFI095) - BNG16158 - Attaché A2 -(...) - Attaché type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2017200170 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de Nederlandstalige selectie van Boekhouder (niveau B) voor de FOD Budget en Beheerscontrole (MNG16069) Voornoemde selectie werd afgesloten op 9 januari 2017. Er is 1 geslaagde. type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2017200151 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige cryptografen (niveau A2), voor FOD Buitenlandse Zaken (AFG16155) Deze selectie werd afgesloten op 13 december 2016 (datum P.V). Er zijn 2 laureaten. De lijst is één jaar geldi(...) type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2017200173 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch medewerkers (niveau C) voor het BIPT (ANG16304) Selectienummer : ANG16304 Solliciteren kan tot 27 januari 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het select type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2017200026 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Business Process Management (niveau A1) voor FOD Financiën (ANG16293) Selectienummer : ANG16293 Solliciteren kan tot 30 januari 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het sele

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 13/01/2017 numac 2017200114 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 23 november 2016, werden door de voorzitter van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, aangewezen om, voor een termijn van één jaar, het ambt - Bleima
^