B.S. Index van de publicaties van 16 januari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017030062 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 type wet prom. 25/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017200031 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 oktober 2016 tussen de Federale Staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de Internationale School van SHAP type wet prom. 24/11/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017030051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van een algemene **** in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017010025 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 december 2016, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2016000851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 7 december 2016, wordt met ingang van 1 september 2016, Mevr. **** **** benoemd in de graad van attaché in de klasse ****1 bij de Algemene directie van de dienst Vreemdelingenzaken. type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016205937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32sexies van 27 september 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betr type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016206003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36sedecies van 19 juli 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36bis van 27 november 1981 be type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016205938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24quinquies van 27 september 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 b type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016205936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102bis van 27 september 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 van 5 oktober 2011 betre type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017010040 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017010047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1837 tot oprichting als wetenschappelijk instelling van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017010002 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, van de wet van 28 oktober 2016 inzake de wijze van toepassing van Verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot i type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 16/01/2017 numac 2017010137 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van de heer Luc VANFLETEREN als lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017010054 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 december 2016 wordt aan Mevr. Renata VANDEPUTTE op 31 maart 2017 's avonds eervol ontslag verleend uit haar functie van adviseur - klasse A3 bij de Feder(...) Zij is ertoe gemachtig type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 16/01/2017 numac 2017010136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de heer Michel VAN BELLINGHEN als voorzitter van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 16/01/2017 numac 2017010142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de heer Jack HAMANDE als lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 16/01/2017 numac 2017010138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de heer Axel DESMEDT als lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017020040 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2017 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016022501 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskun type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2016007506 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 1479 van 20 oktober 2016 : Wordt luitenant-ter-zee eerste klasse ****. **** op 3 november 2016 aangewezen voor het ambt van attaché bij het Huis van **** Majesteit de type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017020008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de bezoldiging van de voorzitter van het Comité van het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren en betreffende het presentiegeld van het lid, dat niet de voorzitter is, van het Comité van het College van Toezicht op d type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2016007507 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1478 van 20 oktober 2016, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren va Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2016007508 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 1476 van 20 oktober 2016, wordt luitenant van het vliegwezen ****. **** aangewezen voor het ambt van militaire repetitor aan de Koninklijke Militaire School type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2016007504 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1473 van 20 oktober 2016, wordt kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 april 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2016007509 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 1475 van 20 oktober 2016, wordt aan mijnheer Giorgio Martino, op 1 december 2016 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar aan de Koninklijke School voor O Hij wo type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2016007505 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 1474 van 20 oktober 2016, wordt aan de heer Jean-Louis Hoez, op 1 december 2016 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar aan de Koninklijke School voor On Hij wo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016003471 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de bijzondere commissie belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017020023 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Terbeschikkingstelling Bij ministerieel besluit van 14 december 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt Mevr. Kim I. VERNELEN, attaché bij de FOD Financiën, ter beschikking gesteld van de procureur des Koning Bij m type ministerieel besluit prom. 19/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016031873 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruik type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017200161 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 6 januari 2017, dat in werking treedt vanaf heden, is de heer Allaert, E., adjunct-auditeur bij de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie, benoemd Betrokk type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2016011544 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning organismen voor installaties voor het vervoer van gasachtige producten en andere door leidingen Bij ministerieel besluit van 14 december 2016 wordt aan de VZW SGS Statutory Services Belgium een voorlopig erkenning, overeenkomstig de be

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017010004 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd de heer Geert Burick bevorderd tot de graad van Kapitein bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, vanaf 1 november 2016.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017200148 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot wijziging van **** **** van het Tweede Deel van het reglementair deel van het **** **** van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst

decreet

type decreet prom. 01/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016029629 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de internationale school van SHAPE

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2016003437 bron federale overheidsdienst financien Dienst Taxatieprocedure en Verplichtingen Circulaire AAFisc Nr. 33/2016 d.d. 08.11.2016. - Geregistreerd kassasysteem - GKS - Horeca - Verplichtingen - Controlemodule - Geregistreerd kassasysteem in de horecasector, uitvoering (...) BIJLAGEN: 4 INHOUD

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017010001 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Klimaatcommissie. - Vervanging van een vertegenwoordiger van de federale regering Gelet op het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het Gelet type samenwerkingsakkoord prom. 12/10/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de Internationale School van SHAPE

document

type document prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2016206513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton Bij besluit van de Directeur-generaal van 21 december 2016, dat in werking treedt de dag wa worden type document prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017200160 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 6 januari 2017 : - is het verzoek tot associatie van de heer Lamot, L., notaris ter standplaats Niel, en van de heer Goossens, Th., kandidaat-notaris, om de associatie "Ludo Lamot & Thomas Goo De heer Goossens, type document prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2016206530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeve Parit type document prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017020013 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Bevorderen Bij besluiten van de Minister van ht Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden de volgende personen bevorderd tot de graad van Korporaal bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medisch Nom

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/11/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016029610 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de gemeente Herstal ertoe gemachtigd wordt, door middel van onteigening ten algemenen nutte en volgens de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, percelen opgenomen in het kadaster 6de afde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016029601 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Ni type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/10/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016029603 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 1111 bijkomende lestijden aan 34 schoolinrichtingen voor gewoon secundair onderwijs voor de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toep

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017200162 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Erratum Rechtbank van koophandel te Gent In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 4 november 2016, pagina 72900, tot de aanwijzing van de heer De Neve, P., om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszak type erratum prom. 20/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017020009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017020041 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 december 2016, dat in werking treedt op 1 januari 2017, worden de mandaten van de heren Michel Vermaerke en Dirk De Cort, als respectiev type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2016007503 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1472 van 6 oktober 2016 : De aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier, M. Furdos, wordt op 1 juli 2016 benoemd in de graad van onderluite De aangestel

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2016007502 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen en aanstellingen van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale en aanvullende werving Bij koninklijk besluit ****. 1471 van 6 oktober 2016 : Landmacht Wordt de aangestelde onderluitenant van de 53 **** promotie van

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017020018 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 december 2016, is aan Mevr. Devaux J., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek ontslag verleend; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 novembe Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017200158 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 december 2016 : - dat in werking treedt op de datum van 31 december 2016 's avonds, is aan de heer Boonen, J., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredeg - is aan type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017200159 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 25 december 2016 : - is de heer Beele, S., plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het bu - is de heer

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017020020 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 november 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2014, wordt Mevr. Françoise S.J.G.CORNET, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij bes Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2016007501 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Benoemingen. - Ontslagen uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 1468 van 6 oktober 2016 : Worden benoemd tot militaire repetitor aan de Koninklijke Militaire School : Op 11 juli 2016 : Op 18 juli 2016 :

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017200164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, opgericht in het raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen GROUP S - Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstan Ursulin

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2016011545 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit Bij ministerieel besluit van 16 december 2016 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de Vlaams Energie Bedrijf NV, overeenkomstig de bepalingen

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2016206082 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 153/2016 van 1 december 2016 Rolnummer 6317 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 4, 5 en 6 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 3 juli 2015 « tot wijziging van artikel 4.8.19 van de Vlaamse Co Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017200203 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Ministerie van Landsverdediging : documentalisten (m/v/x) - BNG16210 Selectienummer : BFG16210 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsv(...) Solliciteren kan tot 30 j type bericht van selor prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017200241 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Industrieel Ingenieurs in Telecommunicaties (niveau A), voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG16151) Deze selectie werd afgesloten op 9 december 2016 (datum P.V.). Er is 1 laureaat.(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017200155 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Attachés secretarie van de Ministerraad (m/v/x) (BNG16218) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden (...) Solliciter type bericht van selor prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017200202 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Ministerie van Landsverdediging : Attaché analisten (m/v/x) - BNG16209 Selectienummer : BNG16209 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarde(...) Solliciteren type bericht van selor prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017200157 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Logistiek assistenten (m/v/x) (BNG16219) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te s(...) Solliciteren kan tot type bericht van selor prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017200242 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Industrieel Ingenieurs Operations (niveau A), voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG16152) Deze selectie werd afgesloten op 3 januari 2017 (datum P.V.). Er zijn 2 laureaten. De l(...)

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 16/01/2017 numac 2017200104 bron waalse overheidsdienst Energie Bij beslissing van de Minister van Energie van 7 december 2016 wordt de erkenning van de heer Johnny Wirtz als EPB-certificeerder voor bestaande wooneenheden te rekenen van 23 december 2016 geschorst totdat de krachtens de EPB-reglemente Bij be
^