B.S. Index van de publicaties van 25 januari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017200119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 januari 2017 wordt aan de heer VAN CAUWENBERGH, Dany, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrec type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016205161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fond type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016205166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016205281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. 16/01/2017 pub. 25/01/2017 numac 2017010282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het derde beheerscontract van A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016205282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het sectoraal akkoord voor de periode 2015-2016, luik tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2016206364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2016 Koninklijk besluit van 8 januari 2017 LEOPOLDSORDE Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heer : LOENDERS, Guido, adviseur bij het Departement. Hij za Wordt benoemd tot de gra type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2016206363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2016 Koninklijk besluit van 8 januari 2017 ORDE VAN LEOPOLD II Wordt benoemd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II: De heer: DELCROIX, Jean-Paul, secretaris van de Nati Worden benoemd tot de type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2016206362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2016 Koninklijk besluit van 8 januari 2017 KROONORDE Worden benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde: Mevrouw: D'HAENENS, Ruth, attaché bij het Departement De heer: HOTTON, Mevrouwen: LATIN, Camille, type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017010225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 22 december 2016 wordt de heer BREYNAERT Manu, via federale mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in een betrekking van klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017030004 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 1487 van 26 oktober 2016, wordt de heer Jean-François Naedts, militaire aalmoezenier van tweede klasse van de katholieke eredienst, op eigen verzoek uit zijn betrekking ontsl type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017200120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 januari 2017 wordt aan de heer VAN QUICKENBORNE, Rik op het einde van de maand maart 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017200116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 januari 2017, wordt aan de heer PEETERS Daniel op het einde van de maand mei 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belangh type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016205165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016205164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016012226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016012214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies L type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016012225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016012224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016012215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2014 betreffend type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016205152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016205167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landi type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016205153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds voor besta type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016205157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de organisatie van mediastages voor werkzoekenden door mediar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017200320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklij Bij type ministerieel besluit prom. 13/01/2017 pub. 25/01/2017 numac 2017010281 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor nuttige-groenewarmteinstallaties voor de productie van nuttige groene warmte uit biomassa en uit aardwarmte uit de diepe ondergrond, installaties voor de b type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017200335 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 20 december 2016 wordt de algehele herziening van het gemeentelijk stedenbouwkundig reglement van de gemeente Moeskroen goedgekeurd. type ministerieel besluit prom. 22/04/2015 pub. 25/01/2017 numac 2017020073 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging type ministerieel besluit prom. 19/01/2017 pub. 25/01/2017 numac 2017010270 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende ontslag van Regeringscommissarissen van Begroting bij de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type ministerieel besluit prom. 22/04/2015 pub. 25/01/2017 numac 2017010183 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de dagverzorgingscentra type ministerieel besluit prom. 22/04/2015 pub. 25/01/2017 numac 2017010182 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de centra voor kortverblijf

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010178 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring van het beheerplan van de Zavelenberg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2017 pub. 25/01/2017 numac 2017010283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de vermelding van de energieheffing op de afrekenings- en slotfacturen en wat betreft de aanpassing van de procedure voor de aanvraag van een premi type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016036674 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBE2ZZ-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017200295 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 23 september 2004 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigd type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017200308 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van Hoofdstuk V, Titel V, Boek V, van het Tweede Deel van het regelgevend deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de beroepen type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017200309 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer van de nalatigheden, de bevoegdheidsgeschillen en de belangenconflicten tussen de branchecomités van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017200312 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 23 april 2015 betreffende de aanwijzing van de leden van het comité bedoeld in artikel 14, § 2, van het decreet van 2 mei 2013 betreffende de financiële incentives ter bevordering van

decreet

type decreet prom. 14/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010277 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een "Institut de promotion des formations sur l'islam" (1)

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017200347 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 december 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 december 2016, is beroep to b. Bij type bericht prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017200349 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 december 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 december 2016, is beroep tot v Die zaa type bericht prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017200336 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 december 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 december 2016, is beroep tot g Die zaa type bericht prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017200343 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 21 november 2016 in zake Urbain Bonte en Christiane De Cat tegen Danny Crombez en Claudine Bonte, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingek « Sche

document

type document prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017010204 bron federale overheidsdienst justitie Overzichtstabel van gerechtelijke beslissingen tot onbekwaamverklaring en opheffing van onbekwaamverklaring en tot benoeming, vervanging en ontheffing van een raadsman, uitgesproken van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Décision de mainle type document prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2016031886 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 30 november 2016, wordt de heer AZZOUZ Ali bevorderd door overgang naar het hogere niveau op 1 december 2016 in de hoe Bij bes

erratum

type erratum prom. 01/07/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - VOTUBIA - renaal angiomyolipoom , ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 08/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016031833 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bioversity International, ondertekend te Brussel op 3 december 2012, tot wijziging van het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Plant Genetic Re

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017200118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 januari 2017 is de heer BROWAEYS, Johan benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer FIERS, Jacques wiens mandaat

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017200122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Rik VAN QUICKENBORNE De betrokken organisaties De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017200121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Dany De b type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017200117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Daniel PEETERS De betrokken organisaties worde De voor

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017200333 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 179.108 van 8 december 2016 in zake S.A. en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 december « Sche

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2016031885 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij besluit van de directeur-generaal van 7 december 2016, wordt de heer LAUREYS Johan definitief benoemd op 1 december 2016 in de hoedanigheid van Eerste vakman van type benoemingen prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017020068 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 december 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt de heer Pierre P.G.A. BAILLY, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing type benoemingen prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017020067 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 december 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt de heer Hugues H. LALOUX, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017020070 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 december 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt Mevr. Frédérique A.S. MALHERBE, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij type benoemingen prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017020071 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 december 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt de heer Stijn A.M. VAN HOVE, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij be Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017020069 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 december 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt de heer Gérard P.J.M. COLLIN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing type benoemingen prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017020072 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 december 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt Mevr. Katrien DE WINTER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Bij kon

lijst

type lijst prom. 18/01/2017 pub. 25/01/2017 numac 2017040021 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017200319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming. - Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 16 januari 2017 is het laboratorium GEOSAN NV te IZEGEM, erkend geworden voor de volgende scope tot 3 Groep :

programmadecreet

type programmadecreet prom. 14/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010274 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende diverse maatregelen betreffende de audiovisuele sector en media, de algemene zaken, de begrotingsfondsen, de culturele infrastructuren, cultuur, het kind, de schoolgebouwen, het hoger onderwijs en het onderzoek

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017200404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

erkenning

type erkenning prom. 11/01/2017 pub. 25/01/2017 numac 2017020061 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 26 mei 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/01/2017 numac 2017200490 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de Nederlandstalige selectie van cryptograaf (niveau B) voor de FOD Buitenlandse Zaken (ANG16275) Deze selectie werd afgesloten op 17 januari 2017. Er is 1 geslaagde(n). (...)
^