B.S. Index van de publicaties van 31 januari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaatstelling voor één van de twee mandaten van adjunct-inspecteur-generaal van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie REFERENTIES - Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het - Wet type wet prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van inspecteur-generaal van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie REFERENTIES - Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de perso - Wet van type wet prom. 25/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van eg-beroepskwalificaties type wet prom. 21/07/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017010339 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, tot verruiming van de definitie van palliatieve zorg. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017020087 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 8 januari 2017 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover Bij **** type wet prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010402 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010121 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 1507 van 25 november 2016, wordt aan mijnheer Francis Loumaye, op 1 januari 2017 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar aan de Koninklijke School voor Onderofficiere Hij wo type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010103 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1505 van 25 november 2016, wordt kapitein-commandant J-M. Maes op pensioen gesteld op 1 februari 2017 in toepassing van de samengeordende wetten type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010093 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheiding Bij koninklijk besluit nr. 1500 van 21 november 2016, wordt de Burgerlijke Medaille van eerste klasse verleend aan de heer Ludwig Van Der Veken, secretaris-generaal, die behoort tot het Ministerie van L Om meer type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010096 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1503 van 21 november 2016, wordt kapitein-commandant ****. Driesen op pensioen gesteld op 1 juli 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010118 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 1506 van 25 november 2016, wordt aan mijnheer Jean Lavigne, op 1 januari 2017 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar aan de Koninklijke School voor Onderofficieren v Hij wo type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017200584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 20 januari 2017 wordt Mevr. Hermine TORCK, attaché klasse A3, met ingang van 1 mei 2017 eervol ontslag verleend uit haar functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010203 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1511 van 27 november 2016, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaa type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017010233 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedinstellingen voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017030064 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2014 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerking van dikke platen door het warmwalsen van brammen, gelegen in Itter, en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van productie van gelaste contragewichten voor machines gebruikt in de civiele bouwkunde en de behandeling en opslag van materialen, gelegen in Fleurus en die onder het Paritair Comité voor de me type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017020074 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging, wat de verkrijging van eigen effecten betreft door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een mtf, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvo type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017020048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW `Fonds Virunga Belgique' type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017020066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 278, vijfde lid van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017010422 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd to type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2016206507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot overheveling van de goederen, de wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen betreffende de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FAMIFED en de Federale Pensioendien type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016012165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies L type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016204187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastlegging van het vaste bedrag van type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioens type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016204184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016204185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de wijziging van de type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016203593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Socia type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016204618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers di type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016204637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de tewerkstelling en de tijdelijk type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017010079 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie aan het Federaal Agentschap van de Schuld type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016204898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016204182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies L type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016204213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Waarborg- en Sociaal F type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016204958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 20 type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016204186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsoveree

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017010292 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het EPB-certificaat voor de EPB-wooneenheden en de tertiaire eenheden type ministerieel besluit prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017010344 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit van 19 januari 2017 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandi type ministerieel besluit prom. 23/11/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017010150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zes coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 20/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017010399 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 0,80% - 22 juni 2027" type ministerieel besluit prom. 27/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017010401 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2016, houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017200418 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 05, 06, 22 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 01/06/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017200417 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010235 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 10 januari 2017 wordt mevrouw MOENS Astrid, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten in een betrekking van het Overeen type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017200419 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 06 en 33 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017200546 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 20 januari 2017 is het verzoek tot uitbreiding van de associatie "Topff & Lopez-Hernandez" ter standplaats Neerpelt met Mevr. Lauwers, E., kandidaat-notaris, om de associatie "Topff, Lope Mevr. Lauwers, E. is aang type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017200420 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 27/05/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017200416 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017010156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van negen coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 08/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200604 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de "Caisse wallonne d'assurances sociales des classes moyennes - Caisse d'assurances sociales de l'Union des Classes moyennes" belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017200599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklij Bij

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017020105 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de successierechten bij overdracht van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017040013 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de omlegging van het buurtpad nr. 31, genaamd Keelbeekpad, de gedeeltelijke afschaffing van het buurtpad nr. 36, de volledige afschaffing van het buurtpad nr. 43, opgenomen in de atlas van de b

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017020094 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder het begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017020078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200435 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel R.110 van het regelgevende deel van Boek I van het Milieuwetboek betreffende het bedrag van de transacties inzake jacht en visserij

decreet

type decreet prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200511 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft het "Fonds social de l'eau » krachtens artikel 138 van de Grondwet (1) type decreet prom. 15/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017200502 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van Boek I en Boek II van het Milieuwetboek type decreet prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200510 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders type decreet prom. 15/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017200501 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 17 december 2015 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017010169 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017200542 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 november 2016 in zake F.F. tegen het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag , waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen (...) « Schendt type bericht prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010418 bron interregionale verpakkingscommissie Bericht in toepassing van het artikel 13, type bericht prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010122 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten Bekendmaking in uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 houdende vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor de afgifte van oorsprongsc 1. In h

document

type document prom. 17/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017020096 bron nationale bank van belgie Besluit van het Directiecomité van de Nationale Bank van België betreffende de overdracht van bevoegdheden inzake overheidsopdrachten type document prom. 07/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017010273 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving type document prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010444 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van 24 januari 2017 van de voorzitter van het directiecomité van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor netheid, houdende de aanstelling van de heer Paul Vanholsbeeck in de uitoefening van het hoger ambt van adjunct-directeur-generaal type document prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010382 bron brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming en toelating tot de stage Bij beslissing van de directeur-generaal van Brussel - Preventie & Veiligheid van 20 december 2016, wordt Mevr. CANTINEAU Anne vanaf 1 januari 2017 definitief overgeplaatst als assistente naar Brus(...) Bij beslissi type document prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2016206578 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Bij besluit van de Directeur-generaal van 23 december 2016, dat in werking treedt de dag waar worden

erratum

type erratum prom. 08/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017010377 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 tot vaststelling van de administratieve toestand en de

arrest

type arrest prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017010319 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende reorganisatie van het Regionaal Invorderingscentrum Brussel 1 en het Bijzonder Invorderingscentrum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 24 januari 2017, dat uitwerking heeft met ing Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017020130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 januari 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 decemb Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 24 Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017020136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 20 januari 2017, dat uitwerking Bij he

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2016206601 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 162/2016 van 14 december 2016 Rolnummer 6342 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 335,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010149 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Vacature van Werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 2134. - Operationele Directie : Zonnefysica & Ruimteweer Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaa(...) 1. POSITIE VAN DE type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar Brussel. - Preventie & Veiligheid Een Eerste Attaché - Beheerscontroleur/Project Management Officer (m/v/x) voor Brussel - Preventie & Veiligheid (ref. BPV14) : Er is een betrekking van eerste attaché (r(...) De externe mob type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010376 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen . - Vacature van Werkleider (klasse SW2) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 2161. - Conservator verzameling recente Vertebraten Sommige woorden in de functiebesc(...) 1. POSIT

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010202 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale werving. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit ****. 1508 van 25 november 2016 : Worden met terugwerkende kracht inzake anciënniteit voor de **** ****

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/11/2015 pub. 31/01/2017 numac 2016206041 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor openbare bibliotheken. - Erratum type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/11/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016205978 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 november 2015 tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor openbare bibliotheken type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017200505 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017200582 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor Administratieve controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 24 januari 2017, wordt Mevr. Grete VAN GEET, benoe Het be

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 januari 2017 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2016000862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vacantverklaring en samenstelling van selectiecommissie voor het ambt van inspecteur-generaal en één van de twee ambten van adjunct-inspecteur-generaal van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie De Minister van Ve Gelet

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010278 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 23 maart 2016, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer ROBERT McCORMACK Alexandre gedomicilieerd, Schildknaapsstraat 39 te 1000 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseur, na De erke type erkenning prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010265 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 29 september 2016, van het BIM, werd de heer BEN AMARA Zied, gedomicilieerd Jozef Debusscherstraat 37, bus 0021, te 1500 HALLE, erkend als erkend verwarmingsketeltechn De erke type erkenning prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010279 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 12 april 2016, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer VERMEIREN Carlos gedomicilieerd, rue Sergent-Michaux,Tong. 9 te 5140 SOMBREFFE, erkend als EPB-adviseur, natu De erke type erkenning prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010263 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 25 augustus 2016, van het BIM, werd de heer JANSSENS Benny, gedomicilieerd Rotselaerlaan 15, te 3080 TERVUREN, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Hoofdstede De erke type erkenning prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010264 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 29 september 2016, van het BIM, werd de heer BEN AMARA Zied, gedomicilieerd Jozef Debusscherstraat 37, bus 0021, te 1500 HALLE, erkend als erkend verwarmingsketeltechni De erk type erkenning prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010262 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 12 augustus 2016, van het BIM, werd de heer BENNAETS Jérémy, gedomicilieerd rue Fossoul 82, bte 6, te 4100 BONCELLES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van t De e type erkenning prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010267 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 22 september 2016, van het BIM, werd de heer DEBBOUN Mohamed, gedomicilieerd Uitstaplaan 32, bus 1, te 1200 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Ho De erke type erkenning prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010261 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend **** van type ****1 Bij beslissing van 23 augustus 2016, van het ****, werd de heer BONTE ****, gedomicilieerd **** **** 5, te 8770 ****, erkend als erkend **** van De **** type erkenning prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010259 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 28 november 2016, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BUREAU D'ETUDES PLURICITE met maatschappelijke zetel te Boomgaardstraat 15, te 1160 BRUSSEL, met ondernemingsnummer 0 De erk type erkenning prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010269 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 23 augustus 2016, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd Mevr. BARLAGUET Charlotte gedomicilieerd, Paul Spaakstraat 16, te 1050 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseur, natuurlij De erke type erkenning prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010266 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 29 september 2016, van het BIM, werd de heer LESPINEUX Benjamin, gedomicilieerd rue Lemaire 19, te 4684 HACCOURT, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type De erk type erkenning prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010268 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 19 juli 2016, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd Mijnheer CALLAERTS Willem gedomicilieerd, Sperwerlaan 22, te 2610 WILRIJK erkend als EPB-adviseur, natuurl(...) De erkenning

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017200665 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige jurist intellectuele beroepen (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG17017) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijf(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017200585 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijke financiën en thesaurie (niveau A) voor ACTIRIS (AFB16033) Deze selectie werd afgesloten op 5 januari 2017 (datum PV). Er zijn 4 laureaten. De lijst is twee j(...) type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017200586 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige budgetaire assistenten (niveau B) voor INNOVIRIS (AFB16030) Deze selectie werd afgesloten op 18 januari 2017 (datum PV). Er is 1 laureat. De lijst is twee jaar geldig.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017200555 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën (BNG17004 -> BNG17028) BNG17004 Servicedesk medewerkers (Frontend - 1e lijn) (m/v/x) voor de Stafdi(...) BNG17005 ICT-deskundigen Maintenance (m/v/x) voo

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017090301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2017 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2017, 104.28 punten bedraagt, tegeno De gezo

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 31/01/2017 numac 2017010405 bron nationale bank van belgie Mededeling van overdrachten van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door verzekeringsondernemingen gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De High Court van het Verenigd Koninkrijk heeft o De Hi
^