B.S. Index van de publicaties van 2 februari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2017010404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de **** voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953 type wet prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017010219 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw ****(...) Bij koninklijk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016204968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016204969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de maandwedde in niet-geconventioneerde o type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016204975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016204970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016204966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017200513 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april Arbeids type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017010318 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Einde van aanstelling. - Personeel. - Einde van aanstelling in de hoedanigheid als functioneel directeur van de stafdienst Budget en Beheerscontrole van de federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij koninklijk besluit van 14 december 201 Overeen type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/02/2017 numac 2017030009 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017200437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 16 januari 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2016, wordt aan Mevrouw Sophie SEYS, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, toestemming verleend om een mandaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017200436 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 15 januari 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2016, wordt aan Mevrouw Géraldine ROSOUX, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, toestemming verleend om deelt type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016204965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaa type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016204627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de verlaging van de l type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016204625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016204613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrij type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017200596 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 mei 2016, dat in werking treedt op 14 februari 2017, is aan de heer Crespin, Ch., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Stavelot. Het is hem vergund de titel van zij Het beroep type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016204615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de organisatie van overbrugging type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016204622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vorming en de opleiding type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016204956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de syndicale premie 2015 type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016204629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, tot uitvoering van het sectoraal akkoord voor de periode 2015-2016, luik fonds type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016204212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016018424 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017200721 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 24 november 2016 wordt de erkenning van de "SCRL ABV Environment" als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest vanaf 18 januari 2017 voor vijf jaar hernieuwd voor de volgende categ 1. "Ruimtelijke o

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2017010309 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijzondere subsidie van 912.015,00 € aan de negentien gemeenten van het Brussels Gewest in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2017 pub. 02/02/2017 numac 2017200573 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 19/1 van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2017 pub. 02/02/2017 numac 2017200571 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005 tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2017 pub. 02/02/2017 numac 2017200570 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005 tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2017 pub. 02/02/2017 numac 2017200655 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten. type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2017 pub. 02/02/2017 numac 2017200572 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 19/1 van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut voor de aangelegenheden geregeld k

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017040028 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv ARCHIBO heeft de nietigverklaring gevorderd van het Deze za

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017030092 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 december 2016, akte nr. 2016/31793, bladzijde 80803, in het begin van de tekst, leest men : Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 oktober 2016, in Bij beslui type erratum prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017200666 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Erratum Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2017, bladzijde 1937, van de beschikking van 23 november 2016 tot aanwijzing van de heren Bleiman C., W

beschikking

type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031904 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, gedaan te Jeruzalem op 24 maart 2014 type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031907 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, gedaan te Tunis op 28 maart 2014 type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031905 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, gedaan te Brussel op 18 februari 2014 type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031906 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, opgemaakt te Ankara op 11 april 2014

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017010321 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017, wordt Mevrouw Katrien VAN DE VELDE, met ingang van 1 november 2016, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale dienst Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017010320 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017, wordt de heer Thijs ROMMENS, met ingang van 1 november 2016, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017010322 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, wordt de heer Bart MOEYERSOON, met ingang van 1 oktober 2016, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017200595 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 juli 2016, dat in werking treedt op 28 februari 2017 's avonds, is de heer Van de Wiele, L., ondervoorzitter en rechter in de familie-en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Hij kan type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017200597 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 december 2016 is de heer Van hoorde, F., toegevoegd rechter in de politierechtbank te Halle en te Vilvoorde, benoemd tot Officier in de Kroonorde. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017010441 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 december 2016, in werking tredend op 31 augustus 2017 `s avonds, is Mevr. Van Ammelen, M., griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aan Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017200541 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 165 122 van 31 maart 2016 in zake B.N. tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 december 2016, heeft d « Sche

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017010412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 12 december 2016 wordt met ingang van 1 september 2016, Mevr. Annelies DE SCHRIJVER in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel Overeenkom type benoemingen prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017010413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 20 december 2016 wordt met ingang van 1 oktober 2016, Mevr. Déborah BOUCAU in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attac Bij k

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017200441 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017200453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017200442 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017200668 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige verpleegkundigen (niveau B), voor de penitentaire instellingen van de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG16083 Deze selectie werd afgesloten op 30 september 2016 (datum PV). Er (...)

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017020056 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1.

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 02/02/2017 numac 2017055457 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. **** nalatenschap van **** ****, **** **** ****. **** ****, **** ****, geboren te **** op 25 Alvorens te ****
^