B.S. Index van de publicaties van 3 februari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/06/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2016206592 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 169/2016 van 22 december 2016 Rolnummer 6518 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 216, in samenhang gelezen met artikel 655, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzeker Het Grondw type wet prom. 06/07/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010408 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot toekenning van een premie aan sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot verhoging van sommige minimumpensioenen, in het werknemers- en zelfstandigenstelsel. - Duitse vertaling type wet prom. 16/05/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017020092 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 1515 van 27 november 2016 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van de Centrale Dienst voor Sociale e Voor meer dan type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017020083 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1513 van 27 november 2016, wordt kapitein-commandant W. Van Rompaey op pensioen gesteld op 1 februari 2017 in toepassing van de samengeordende w type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017020082 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1512 van 27 november 2016, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017020099 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1517 van 27 november 2016 : Wordt tot Officier in de Kroonorde benoemd : Mevr. Jacqueline Bagenyere, attaché. Worden tot Ridder in de Kroonorde b Mevr. Michèle type koninklijk besluit prom. 26/01/2017 pub. 03/02/2017 numac 2017020160 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 betreffende de plaatsen van secretaris-generaal, van secretaris en van adjunct-secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 a type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017040012 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1518 van 27 november 2016 : Wordt de heer Luc Oplieger, adviseur-generaal tot Grootofficier in de Orde van Leopold II benoemd . Wo(...) Mevr. Marleen Calle, admin type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2016012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de wijziging type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017010228 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Aanwijzing Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 1514 van 27 november 2016: Wordt kapitein ****. **** aangewezen voor het ambt van militaire repetitor aan de Koninklijke Militaire S **** **** type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2016204183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 15/01/2017 pub. 03/02/2017 numac 2017010097 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "VIP Club Premium", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2016206210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg BURGERLIJKE ERETEKENS Bij koninklijk besluit van 24 januari 2017 wordt de Burgerlijke Medaille eerste klasse verleend aan de **** raadsheren in sociale zaken : De heer **** **** raadsheer in sociale zaken bij het **** **** **** heer Koen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2016206209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg BURGERLIJKE ERETEKENS Bij koninklijk besluit van 24 januari 2017 wordt het Burgerlijke Ereteken Kruis 1 **** klasse verleend aan de **** raadsheer in sociale zaken : De heer **** **** raadsheer in sociale zaken bij he type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2016012163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende het raamakkoord aangaande de vaststelling van de loonvoorwaarden voor type koninklijk besluit prom. 07/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2016011551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2016012164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende het raamakkoord aangaande de vaststelling van de loonvoorwaarden voor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/09/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017200580 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 01 en 22 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 28/11/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010365 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Initiatie tot de situatietaal YY - UE2 » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 06/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010362 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Bachelor : stage voor socioprofessionele integratie » gerangschikt op het niveau van de ingenieurswetenschappen en technologie van het hoger onderwijs voor sociale type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010367 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de sociale raad van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010368 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Robert Schuman » type ministerieel besluit prom. 28/11/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010372 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Situatietaal YY - UE1 » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 28/11/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010371 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Situatietaal YY - UE6 » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 12/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010385 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 juli 2015 betreffende de huisartsenzones type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010355 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de Pedagogische raad van de Haute Ecole Albert Jacquard type ministerieel besluit prom. 06/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010360 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Voorbereiding tot fytolicentie P2 » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 19/08/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017200577 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 21 van organisatieafdeling 16, de programma's 12 en 13 van organisatieafdeling 17, programma 04 van organisatieafdeling 18, programma 01 van o type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017200575 bron waalse overheidsdienst Wegen van het Waalse Gewest Bij ministerieel besluit van 23 december 2016 worden de straten Menenstraat, Doornikstraat en Stationsstraat, zoals opgenomen op plan H.N366/1, bij de gemeentewegen van Moeskroen ingedeeld. type ministerieel besluit prom. 14/11/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017020124 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles Brabant » type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017010423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Vervoersvergunning A.323-4076 Bij ministerieel besluit van 26 januari 2017 wordt een vervoersvergunning voor vervoer van waterstof door middel van leidingen verleend aan de NV Air Liquide Industries Belgium voor de aanslu type ministerieel besluit prom. 28/11/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010366 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Inleiding tot situatietaal YY - UE3 » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017200598 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 25 januari 2017, is het verzoek tot associatie van de heer Corne, A., notaris ter standplaats Verviers , en van Mevr. Wathelet, A.-C., kandidaat-notaris, om de associatie (...) Mevr. Wathelet, A.-C., is aangesteld type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017200576 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma 02, 05 en 31 van organisatieafdeling 18, programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. 08/09/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017200578 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegr type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017200579 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2 type ministerieel besluit prom. 06/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010358 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « mecanicien auto-onderhoud » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010311 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 3.500.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2016 om voor een deel de terugbetaling te dekken van de woon-werk verplaatsingskosten van hun personeelsleden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017040019 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers e type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010306 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010301 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet vluchtelingenproblematiek, ingeschreven onder het begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR, van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begr type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010307 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de werkervaringsstage type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010305 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010324 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010345 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010299 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 houdende wijziging van artikel 6 en 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2017 pub. 03/02/2017 numac 2017010375 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van gemeenten, vermeld in artikel 85, § 5, eerste lid, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, in het kader van de voortgangstoets van 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010370 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

decreet

type decreet prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010397 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017200554 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 januari 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 januari 2017, is beroep tot verni Die zaa type bericht prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017010457 bron brussels hoofdstedelijk gewest Leefmilieu Brussel. - Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van Gewestelijk Programma 2018-2022 voor Pesticidenreductie Dit bericht van openbaar onderzoek betreft het brusselse gedeelte van het Belgische actieplan, het NAPAN voor (...) In toepassin type bericht prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017040032 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv VLAVER-INVEST heeft de nietigverklaring gevorderd va Deze za

document

type document prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017010431 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 december 2016 tot wijziging van de besluiten van de regering van 28 april 2016, van 11 december 2014 en van 27 maart 2014 houdende toekenning van een subs type document prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017010471 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 december 2016 tot wijziging van de besluiten van de regering van 12 december 2013 en van 7 juli 2016 houdende toekenning aan de VZW « Gewestelijke School v type document prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017200654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Besluit en betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen Bij besluit van de Directeur-g wordt m

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010354 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de werkgroep "Circuskunsten" bedoeld bij de artikelen 25, § 2 en 26, § 2 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010351 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het vormingsprogramma 2017-2018 voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen, voor de vrijwilligers van de consultatiebureaus voor kinderen en voor de onthaalpersonen van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010353 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overgang van personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap naar de Waalse Regering

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017040029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 januari 2017, dat in werking treedt de dag van deze bekendm Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017040030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 januari 2017, dat in werkin

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017200606 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr type lijst prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017200605 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017200230 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 166/2016 van 22 december 2016 Rolnummer 6282 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Hoei. Het Grondwettelijk samengesteld

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017200231 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 165/2016 van 22 december 2016 Rolnummers 6271 en 6272 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 4, type arrest uittreksel prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017200232 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 164/2016 van 22 december 2016 Rolnummer 6259 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2.6.1,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017200690 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige chef-koks (niveau C), voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG16288 Solliciteren kan tot 20 februari 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het s type bericht van selor prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017200702 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bouwplaatsinspecteurs (niveau B) voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Selectienummer: ANB16023 Solliciteren kan tot en met 20 februari 2017 via www.selor.be De gedetail(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017200710 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders geschillen (niveau B) voor het Ministerie van Landsverdediging. - Selectienummer: ANG17011 Solliciteren kan tot 20 februari 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017200711 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen geschillen (niveau A) voor het Ministerie van Landsverdediging. - Selectienummer: ANG17012 Solliciteren kan tot 20 februari 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017200735 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ICT Deskundigen programmering (niveau B) voor het Ministerie van Landsverdediging (AFG16133) Deze selectie werd afgesloten op 17 oktober 2016. Er zijn 0 laureaten.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 03/02/2017 numac 2017200707 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische controleurs veiligheid (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG17019 Solliciteren kan tot 17 februari 2017 via www.selor.be De gedeta(...) Geef het sel
^