B.S. Index van de publicaties van 6 februari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010495 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 06/02/2017 numac 2017010388 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 tot vaststelling van de modaliteiten voor de aanwerving van wetenschappelijke onderzoekers in de universitaire onderwijsinrichtingen en in de federale wetenschappelijke **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017040027 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1522 van 27 november 2016, wordt kapitein-commandant vlieger ****. **** op pensioen gesteld op 1 februari 2017. type koninklijk besluit prom. 24/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010467 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 26/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2016, voorzien bij het Koninklijk besluit van 17 augustus type koninklijk besluit prom. 26/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2016 en tot aanpassing van de bas type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017040015 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr 1519 van 27 november 2016 : Worden tot Ridder in de Leopoldsorde benoemd : De heer Eddy D'Hoe, hoofdtechnicus ; Mevr. Ingrid Dussart(...) Zij zullen het burgerlij type koninklijk besluit prom. 26/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010473 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010496 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 26/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de ombudsdienst voor telecommunicatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017020093 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij Loterij met biljetten, « Christmas Fun » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 november 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun&q - van de verk type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017040025 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Opname van hulpofficieren als beroepsofficieren van niveau A en van niveau B Bij koninklijk besluit nr. 1521 van 27 november 2016 : Worden hulpofficieren van wie namen volgen, op 19 oktober 2016 met hun graad en hun anc Kapitein-c type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2016012211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2016012188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2016012146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henego type koninklijk besluit prom. 30/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017200281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2016012162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020127 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Taal : YY UE2 - elementair niveau » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020149 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Taal YY - UE5 - tussenniveau » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 19/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020144 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010356 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Robert Schuman » type ministerieel besluit prom. 10/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020135 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Charlemagne » type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020123 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de Pedagogische raad van de Haute Ecole en Hainaut type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020151 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Taal YY - UE6 - tussenniveau » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 24/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020126 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Taal : YY UE1 - elementair niveau » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020152 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Taal YY - UE3 - tussenniveau » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010428 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieer type ministerieel besluit prom. 06/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010359 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor directieassistent » , gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 16/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de specificaties voor de berekening van het rendement van de elektrische warmtepompen bedoeld in bijlage A1, § 10.2.3.3, van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet type ministerieel besluit prom. 28/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010364 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Initiatie tot de situatietaal YY - UE5 » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 28/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010363 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Initiatie tot de situatietaal YY - UE1 » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 06/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010357 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor boekhouding » , gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 28/06/2015 pub. 06/02/2017 numac 2017010427 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de werkgroepen geschiedenis en aardrijkskunde bedoeld in artikel 25, § 2 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020138 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 28/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020148 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Situatietaal YY - UE5" gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017010247 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering werd het personeelsplan 2017 goedgekeurd. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010439 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van de "Legend Boucles de Bastogne" op het grondgebied van de gemeenten Bertrix, Sainte-Ode, Bastenaken, Bertogne, Herbeumont, Houffalize, Libramont, Nassogne, Tenneville en Vaux-sur-Sûre op type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017200640 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de "Commission wallonne des marchés publics"

decreet

type decreet prom. 23/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020118 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 23/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020111 bron vlaamse overheid Decreet houdende invoering van een gereglementeerde boekenprijs type decreet prom. 27/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010464 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017010517 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba Dake Invest c.s. heeft de nietigverklaring gevorde Dat bes type bericht prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017010503 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer André LARET heeft de nietigverklaring gevorderd va Deze

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 20/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010448 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de organisatie en het administratief beheer van het nationaal register voor broeikasgassen van België overeenkomstig

document

type document prom. 16/06/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 06/06/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010157 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017010468 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 december 2016 tot toekenning van een bijzondere subsidie van 437.985,00 euro aan de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in toepassi

erratum

type erratum prom. 21/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017200686 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet met betrekking tot verschillende maatregelen betreffende de begroting - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017010544 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 31 januari 2017, dat in werking tr Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017010327 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke orde. - Lijst van magistraten gemachtigd om Belgische militaire troepen in het buitenland te vergezellen Bij koninklijk besluit van 27 januari 2017 wordt de volgend magistraat die is vrijgesteld van het brevet inzake militaire techn Ignacio type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017200704 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 december 2016 is de aanwijzing van Mevr. Nève, P., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd voor een te Bij k

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017200718 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Dienst voor Administratieve controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 26 januari 2017, wordt Mevr. KERFS, Ilse, benoemd to Het be type benoemingen prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017020159 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 23 december 2016 : Met ingang - Mevr. VAN

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017200617 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017200618 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan de afsluiting van het nummer wegens dubbel werd geannuleerd Ond. Nr. 0837.766.036 ABC ESTATE TRADING Op 20/01/2017 werd de afsluiting van het ondernemingsnummer 0837.766.036 wegens dubbel geannuleerd. Ond VALDIR MANAGERS

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017200734 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten Regio Antwerpen : Antwerpen, Mechelen en Beveren (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17020 Solliciteren kan tot 20 februari 2017 via www.sel(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017200733 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten Regio Kempen : Turnhout, Hoogstraten, Wortel en Merksplas (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17022 Solliciteren kan tot 20 februari 2017 vi(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017200732 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten Regio West-Vlaanderen : Brugge, Ruiselede en Ieper (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17024 Solliciteren kan tot 20 februari 2017 via www.s(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017200731 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten Regio Oost-Vlaanderen : Gent, Oudenaarde en Dendermonde (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17023 Solliciteren kan tot 20 februari 2017 via (...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017200730 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten Regio Centrum Vorst en Sint-Gillis (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17021 Solliciteren kan tot 20 februari 2017 via www.selor.be De ge(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017200589 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen nationaal recht (niveau A), voor het Ministerie van Landsverdediging. - Selectienummer : AFG17011 Solliciteren kan tot 20 februari 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017200587 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen internationaal recht (niveau A) voor het Ministerie van Landsverdediging. - Selectienummer : AFG17009 Solliciteren kan tot 20 februari 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017200588 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen internationaal geschillen (niveau A), voor het Ministerie van Landsverdediging. - Selectienummer : AFG17010 Solliciteren kan tot 20 februari 2017 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017200681 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijke dossierbeheerders (niveau A), voor het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). - Selectienummer : ANG17010 Solliciteren kan tot 20 februari 201(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017200736 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige penitentiair bewakingsassistenten regio Sud Luxembourg : Arlon (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG17027 Solliciteren kan tot 20 februari 2017 via www.selor.be De gedetailleerde(...) Geef het sel

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017200705 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 6 januari 2017, werd de heer Jordens, M., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om, Hof van b

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 06/02/2017 numac 2017010560 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op
^