B.S. Index van de publicaties van 17 februari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/07/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017010488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - **** vertaling type wet prom. 01/06/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017010640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017020167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en van de verzekerings- en herverzekeringsonder type koninklijk besluit prom. 14/02/2017 pub. 17/02/2017 numac 2017010632 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het "Eurofins Forensics Belgium, bvba " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 14/02/2017 pub. 17/02/2017 numac 2017010629 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot voorlopige erkenning van het " Toxicologisch Centrum - UAntwerpen" als laboratorium voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 14/02/2017 pub. 17/02/2017 numac 2017010628 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot voorlopige erkenning van het " Laboratorium CABIDEX, bvba " als laboratorium voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017010518 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Administratie binnencarrière. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit 24 januari 2017 wordt aan de heer Bart COLMAN op 31 december 2016 's avonds eervol ontslag verleend uit zijn functie van attaché - klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Bu type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017010527 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 1551 van 20 december 2016, wordt aan Mevr. Bernadette Watteyne, op 1 november 2016 eervol ontslag uit haar ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Zij wordt de type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017010516 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1549 van 20 december 2016, wordt kapitein-commandant O. Michel op pensioen gesteld op 1 december 2016 in toepassing van de samengeordende wetten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017010514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum vanaf wanneer de historiek van de foto's en de historiek van de elektronische beelden van de handtekeningen, bedoeld in artikel 6bis, &****; 1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de **** type koninklijk besluit prom. 14/02/2017 pub. 17/02/2017 numac 2017010631 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot voorlopige erkenning van het " Labo L. Iliano, bvba" als laboratorium voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 14/02/2017 pub. 17/02/2017 numac 2017010630 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het " Laboratoire Toxicologie Médico-légale - CHUL " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017020212 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters of bachelors voor het uitvoeren van taken inzake controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 november 2013 tot de v Het bet type koninklijk besluit prom. 31/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2017020207 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit van 31 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren, wat betreft hoofdstuk VI type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017010639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot vrijstelling van de beursstudenten en -onderzoekers van de **** type koninklijk besluit prom. 26/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2017010650 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12, § 2, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van arti type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017010670 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel Hernieuwingen van mandaat Bij koninklijk besluit van 5 februari 2017 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van de heer Michel ENGLERT, Adviseur bij het Plan, Verantwoordelijke van de Algemene D Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017010654 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 december 2016 wordt op datum van 12 juni 2015's avonds aan de heer Laurent HENIN, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij Centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Just type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017010649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 12 januari 2017, wordt het mandaat van de heer Eric PAULUS, als korpschef van de lokale politie van de politiezone AISEAU-PRESLES/ CHATELET/ FARCIENNES, me type koninklijk besluit prom. 08/10/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017010638 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017010513 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1546 van 20 december 2016, wordt **** van de diensten militaire administrateur ***** op pensioen gesteld op 1 juli 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017010506 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag uit het ambt. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 1544 van 13 december 2016 : **** generaal-majoor ****. **** op 1 januari 2017 ontslagen uit het ambt van directeur-generaal vorming ad **** **** **** type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016012259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de minimumlonen voor de arbeiders va type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016204742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende bijdrage aan het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de toekenning van een aanvulle type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het tijdskred type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot verlenging en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de toekenning van maaltijdcheques - operationelen type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vaststelling van de periodes en de minimumlonen i type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werk type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 dece type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het recht op een type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 17/02/2017 numac 2017010674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017010604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobilite type ministerieel besluit prom. 14/02/2017 pub. 17/02/2017 numac 2017020258 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 17/02/2017 numac 2017010668 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 17/02/2017 numac 2017010669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 07/02/2017 pub. 17/02/2017 numac 2017020186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissie voor de pleziervaart type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017010550 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 1 februari 2017 wordt met ingang van 1 maart 2017, eervol ontslag uit haar functies van Adviseur verleend aan Mevr. Godelieve BUSSCHOTS, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetze

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017020161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017070009 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31009 - "Carrières souterraines d'Orp-Jauche" type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017070008 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31007 - "Vallée du Train" type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017070007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31004 - "Vallée de la Dyle en aval d'Archennes"

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017010455 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Omzendbrief DGH/2017/D2/Medisch interventieplan Het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen geeft aan dat er een monodisciplinair interventieplan moet zijn dat de interventiemodaliteiten regelt voor de Voor d

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017010735 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Sofia KEIJZE, An PAUWELS, Inge VAN ACKER, Claudine DE COEN Deze z

erratum

type erratum prom. 06/10/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017010694 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2016/726 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 23 juli 1996 houdende de administratieveen begrotingscontrole. - Erratum type erratum prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017200957 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Erratum Rechtbank van koophandel te Antwerpen In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2017, pagina 17568, tot de aanwijzing van de heer Tofs J., om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsza type erratum prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017020231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 40 van 9 februari 2017 bladzijden 19621 tot 19622 : - op bladzijde 19621, dient in het 2de lid van het antwoord, te type erratum prom. 08/12/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017010750 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ter wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsr

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017010636 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 20 december 2016 wordt Mevr. Valérie MOREAU, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 oktober 2016. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017010637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 20 december 2016 wordt de heer Thomas DANLOY, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 oktober 2016.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017200885 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - Antwerpen : 1 (in associatie) - Brussel (grondgebied van het tweede kanton) : 2 (in associatie) - Philippeville : 1 De kandidaturen voor een benoeming tot not(...) "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL - RECHTERLIJKE type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017020249 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Bergen met aanwijzing bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen: 1; Referendaris in het rechtsgebied van het arbeidshof Bergen met aanwijzin Voor bove type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017020236 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2016 : bladzijde 33447, akte nr. 2016/09233, regel 39, gewijzigd bij erratum van 3 augustus 2016, lezen : « Assistent dossierbeheer bij het parket Berge In het Be

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017010732 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 januari 2017, in werking tredend op 30 september 2017 `s avonds, is de heer De Koninck, D., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene ma Bij konink

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017200953 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017200954 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan de afsluiting van het nummer wegens dubbel werd geannuleerd Ond. Nr. 0651.332.135 COLLET, ERIC Op 09/02/2017 werd de afsluiting van het ondernemingsnummer 0651.332.135 wegens dubbel geannuleerd. . type lijst prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017200799 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 20 december 2016 100 GROUP S - SECRETARIAT SOCIAL Secrétariat social agréé d'employeurs ASBL 100 GROUP S - S Sociaal secretariaat voor werkgevers VZW type lijst prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017200920 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 26/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2017010673 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017201004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs - controles internetbewaking (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG17044 Solliciteren kan tot 3 maart 2017 via www.selor.be De ged(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017201003 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders erkenning bouwaannemers (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG17032 Solliciteren kan tot 3 maart 2017 via www.selor.be De ge(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017201002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Service Delivery Managers (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG17034 Solliciteren kan tot 6 maart 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2017 numac 2017200986 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Architecten (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17042 Solliciteren kan tot 6 maart 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectien
^