B.S. Index van de publicaties van 24 februari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017200948 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 13/2017 van 9 februari 2017 Rolnummers 6275, 6276, 6277, 6301, 6303, 6305, 6306 en 6307 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- e Het Grondw type wet prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017010757 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 2 februari 2017 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en (...) Bij koninklijk besluit va

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2017 pub. 24/02/2017 numac 2017010742 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, l), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging e type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 24/02/2017 numac 2017020267 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de mandaten van een effectief lid en twee plaatsvervangende leden van het bestuurscomite van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 24/02/2017 numac 2017029172 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de Commissie van Toezicht bij de Deposito- en Consignatiekas type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 24/02/2017 numac 2016205736 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het sectorakkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 24/02/2017 numac 2016205784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 nove type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 24/02/2017 numac 2016206038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 24/02/2017 numac 2016205780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vaststelling van nadere maatregelen ten voordele type koninklijk besluit prom. 26/01/2017 pub. 24/02/2017 numac 2017010740 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25, § 2, a), 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. 26/01/2017 pub. 24/02/2017 numac 2017010739 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 26/01/2017 pub. 24/02/2017 numac 2017010741 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 1, f)bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ver

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2017 pub. 24/02/2017 numac 2017020288 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017201062 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 7 december 2016 worden de begrotingswijzigingen nr. 2 voor het boekjaar 2016 van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 27 oktober 2016, hervormd. type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017201040 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 16 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017201059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoningen gelegen in 4837 Baelen, Eupener Str. 191 type ministerieel besluit prom. 02/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017201042 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 22 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017201063 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 30 januari 2017 wordt de VZW "Maison sociale de Gosselies", gelegen rue de l'Abreuvoir 2, te 6041 Gosselies, voor een onbepaalde periode, die ingaat op 1 januari 2017, erkend als instelling vo Deze erkenning h type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017201061 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 8 november 2016 wordt een programmatieovereenkomst voor 5 bedden C+D voor het "Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth" toegekend. Deze erkenning heeft het nummer A/166. Bij minist(...) Bij ministerieel besluit type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017201041 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdelingen 32 en 34 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/02/2017 pub. 24/02/2017 numac 2017020214 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bescherming van dieren bij het slachten en doden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017010840 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het bedrag ter financiering van de creatie van bijkomende tewerkstelling, bepaald in de akkoorden van 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 die zijn ondertekend door de Federale Regering en de representat type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2017 pub. 24/02/2017 numac 2017020276 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2017 pub. 24/02/2017 numac 2017201064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017010900 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische boekhoudkundige en statistische commissie. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 februari 2017, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wo Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017020204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 januari 2017 wordt de heer Jeroen BELIS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 december 2016. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017010901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 13 februari 2017, dat uitwer Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017010906 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 13 februari 2017, dat in werking treedt de dag van deze bekendmakin Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017010905 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 13 februari 2017, dat in werking treedt Bij het

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/01/2017 pub. 24/02/2017 numac 2017200793 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang en het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017201103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017201104 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017010786 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit 2977571 van 20 januari 2017 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen » te Brussel

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017010659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017201106 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratief experten HRM (niveau B) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). - Selectienummer : AFG17034 Solliciteren kan tot 13 maart 2017 via www.selor.be(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017201177 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijken in het beveiligingssysteem van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (niveau D) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Selectienummer : AF(...) Deze s type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017201082 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Programmeurs Rijksregister (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17015 Solliciteren kan tot 13 maart 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017201219 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG17046 Solliciteren kan tot 13 maart 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017200912 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs Rijksregister (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17015 Solliciteren kan tot 13 maart 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het sel

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 24/02/2017 numac 2017055461 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. **** nalatenschap van ****, **** **** ****. ****, **** ****, geboren te **** op 29 Alvorens te ****
^