B.S. Index van de publicaties van 27 februari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/11/2016 pub. 27/02/2017 numac 2017010337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in het kader van de opvolging na de asielprocedure. - Duitse vertaling type wet prom. 20/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017020246 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2017 numac 2017010756 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 20 februari 2017 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen die private gronden bezetten op het grondgebied van de stad Virton van open type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2017 numac 2017010866 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017 dat uitwerking heeft op 1 oktober 2015 wordt de heer Lecocq, Thomas , geboren op 24 september 1983, wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de tite(...) Bij k type koninklijk besluit prom. 14/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017040047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van artikel 36 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzeke type koninklijk besluit prom. 20/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017020237 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor de logopedische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017010023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissem type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2016205826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende een extra betaalde vakantiedag type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2017 numac 2017201234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor uitkeringen Bij koninklijk besluit van 9 februari 2017, wordt met ingang van 1 november 2016, aan de Mevrou type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017200075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 27/02/2017 numac 2017201156 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04 en 23 van organisatieafdelingen 15 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 08/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017010833 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie best type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 27/02/2017 numac 2017201152 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 27/02/2017 numac 2017201153 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 21/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017010501 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanpassing van de benaming van de Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 27/02/2017 numac 2017201154 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 08/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017010826 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de sociale raad van de « Haute Ecole Bruxelles-Brabant » type ministerieel besluit prom. 08/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017010827 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor kwalificatie bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 27/02/2017 numac 2017201155 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 15/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017010805 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spooraansluiting « Trilogiport », afgetakt van de spoorlijn nr. 214 Jupille-Chertal, gelegen te Oupeye, op 4870 meter afstand van de spoorlijn nr. 214 Jupill type ministerieel besluit prom. 15/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017010804 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spooraansluiting « Trilogiport », afgetakt van de spoorlijn nr. 214 Jupille-Chertal, gelegen te Oupeye, op 5041 meter afstand van de spoorlijn nr. 214 Jupill

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/10/2016 pub. 27/02/2017 numac 2017010767 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2016 voor het Brussels Instituut voor Milieubeheer

decreet

type decreet prom. 03/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017020277 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent

document

type document prom. -- pub. 27/02/2017 numac 2017201203 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 16 februari 2017, - is het verzoek tot associatie van de heer Van Roosbroeck J., notaris ter standplaats Beerse, en van mevr. Boenders L., kandidaat-notaris, om de associatie "Jan Van Roosbroeck & Mevr. Boender type document prom. -- pub. 27/02/2017 numac 2017020291 bron hoge raad voor de justitie Standaardprofiel voor de functie van procureur-generaal hof van cassatie Dit standaardprofiel werd goedgekeurd door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justiti(...) type document prom. -- pub. 27/02/2017 numac 2017020209 bron hoge raad voor de justitie Standaardprofiel voor de functie van eerste voorzitter van het hof van cassatie Dit standaardprofiel werd goedgekeurd door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justiti(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017010832 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het Directiecomité, het Comité voor deskundigen en de Raad van beroep van de CFC-stuur- en positioneringsinstantie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017010828 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2006 houdende oprichting van de sociale dienst van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de "Conseil type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017010830 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het organiek reglement van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017010831 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juni 2004 tot bepaling van sommige nadere regels voor de toepassing van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/2016 pub. 27/02/2017 numac 2017010729 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van d

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/02/2017 numac 2017200916 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Erratum Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Namen In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2017, pagina 17569, tot de aanwijzing van de heer Corbusier, B., om het a

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2017 numac 2017010935 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017, wordt meneer GHYS Jean-François, geboren op 9 september 1987 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache- bio Ingénieur bij de Federale Overheidsdienst Ju Overe

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/02/2017 numac 2017010917 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 21 februari 2017, zijn opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel te vervullen aan: Mevr. Baudelet Nadège, administratief deskund Dit besl

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/02/2017 numac 2017020287 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 31 januari 2017 : Met ingang v - Mevr. VAN

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2017 numac 2017010933 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés selectie (niveau A), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : MNG17012 Solliciteren kan tot 13 maart 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2017 numac 2017201205 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers (niveau A), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG17042 Solliciteren kan tot 13 maart 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2017 numac 2017201006 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken Front Office Gebouwen (niveau B) voor de RVA. - Selectienummer: AFG17044 Solliciteren kan tot 9 maart 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2017 numac 2017201233 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs (niveau B), voor CDSCA (ANG16290) Deze selectie werd afgesloten op 20 februari 2017. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. (...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/02/2017 numac 2017093001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...) type indexcijfers prom. -- pub. 27/02/2017 numac 2017093002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)
^