B.S. Index van de publicaties van 1 maart 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/03/2017 numac 2017010940 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 februari 2017, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, ****(...) Bij koninklijk besluit **** type wet prom. 30/11/2015 pub. 01/03/2017 numac 2017010916 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 2014

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016206170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de nationale kaderovereenkomst van 21 decemb type koninklijk besluit prom. 14/02/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017010944 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1987 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de schadeloosstelling voor de niet-uitvoering van pro type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017200985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag en de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017020076 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de ziekenhuisvrijstelling voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016206171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende diverse bepalingen van het sectorakkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2017 numac 2017010921 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017 dat in werking treedt op 1 maart 2017, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Jacques ROBERT, adviseur. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen gel type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016012264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vervanging van de bijlage bij de collectieve arb type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 01/03/2017 numac 2016203658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016206162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende d type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016206163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016206160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016206169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de indeling van de arbeiders die in de ondernemingen van vleesc type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de maalderijen en onderneming type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016012275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/02/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017020208 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissie voor het bekomen van het radarbrevet type ministerieel besluit prom. 13/12/2016 pub. 01/03/2017 numac 2017201168 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 12/12/2016 pub. 01/03/2017 numac 2017201164 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14 en 23 van organisatieafdelingen 15 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 13/12/2016 pub. 01/03/2017 numac 2017201169 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 13/12/2016 pub. 01/03/2017 numac 2017201165 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 06, 15, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016. type ministerieel besluit prom. 13/12/2016 pub. 01/03/2017 numac 2017201167 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 05, 06 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016. type ministerieel besluit prom. 13/12/2016 pub. 01/03/2017 numac 2017201166 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 20/02/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017010913 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende machtiging voor een activiteit als bedoeld bij de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen, op verzoek van he type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017010902 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 30 november 2016 tot vaststelling van de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt type ministerieel besluit prom. 15/02/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017010878 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 15/02/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017010879 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 12/12/2016 pub. 01/03/2017 numac 2017201163 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

document

type document prom. 14/02/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017010914 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, gebruikt bij de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie en ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden

erratum

type erratum prom. 26/02/2016 pub. 01/03/2017 numac 2017010922 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende toestemming van een activiteit als bedoeld bij de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen, op verzoek van "D

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/03/2017 numac 2017201241 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Openstaande betrekking voor het mandaat van Directeur-generaal. - Oproep tot de kandidaten Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is een instelling van openbaar nut opgericht door de wet va Het Age

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/03/2017 numac 2017010965 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van attachés-vertalers De **** van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** **** ****. TOE

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017200749 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van verschillende statutaire en geldelijke bepalingen betreffende het personeel van het Ministerie en bepaalde paragemeenschappelijke instellingen van de Duitstalige Gemeenschap

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 01/03/2017 numac 2017010973 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 04/10/2016, wordt de onderneming RM ELECTRO BVBA, die zijn activiteiten uitoefent Bij bes type erkenning prom. -- pub. 01/03/2017 numac 2017010974 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 6/10/2016 wordt, de erkenning als beveiligingsonderneming, verleend Bij be type erkenning prom. -- pub. 01/03/2017 numac 2017010972 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwing Bij besluit van 6/10/2016, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1667 03 aan de onderneming A.S.A Bij bes
^