B.S. Index van de publicaties van 2 maart 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/03/2017 numac 2017010932 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 20 februari 2017, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. 15/11/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017040065 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 16 oktober 2015 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de type wet prom. 20/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017040073 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de definitie van gevangenisdirecteur type wet prom. 10/07/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017010585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 02/03/2017 numac 2017010946 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 20 februari 2017, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, ****(...) Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016206518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de invoering van een plan voor de toekenning van niet-recurrente resul type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017010549 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016206302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen, tot verv type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017200820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016206275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2016, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2013 met reg type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017200819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 bet type koninklijk besluit prom. 14/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017040057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Rechtzetting Verslag aan de Koning type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017020184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016206520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij volledige we type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016206525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2 type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016206266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016206284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016206289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer, betreffende de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016206299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de behandeling van bijkomende prestaties verricht door deeltijdse w type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016206298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2012 betreffen type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016206295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de uitkering in geval van dodelijk arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 02/03/2017 numac 2016012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de blijfpremie type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2017 numac 2017040054 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017 word bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten: - De heer PEETERS, Casper, geboren op 16 januari 1984, t Overeenkom type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016206269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 58 type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016206519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het medisch attest voor personen die in rechtstreeks contact komen met type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016206504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot verleng type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016012276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die s

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017010928 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Technische Commissie voor de Bouw type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017201173 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 16/12/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017201172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 16/12/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017201171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 06, 11, 12, 13 en 21 van organisatieafdelingen 14, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017201170 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017201148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding der instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid alsmede van de personen die ermede belast zijn het secretariaat ervan te verzeker type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017011008 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid aan consulaire agentschappen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017010987 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren bedoeld in de artikelen 28/1 en 30/3 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017011005 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Gemeenteplein van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017010886 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de controle van de beschikbaarheid van de werkzoekenden wonende op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017201206 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de "Société régionale d'investissement de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017201207 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de bijzitters en de griffier van de Kamer van beroep van "Wallonie-Bru

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/03/2017 numac 2017040060 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-17/0005 : PANASONIC CORPORATION/ZETES INDUSTRIES SA Op 24 februari 2017, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aan Volgens type bericht prom. -- pub. 02/03/2017 numac 2017040096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaatstelling voor één van de twee mandaten van adjunct-inspecteur-generaal van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Addendum In aanvulling op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad nr. 29 Ten type bericht prom. -- pub. 02/03/2017 numac 2017040095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van inspecteur-generaal van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Addendum In aanvulling op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad nr. 29 van 31 januari 2017 Ten gevo

programmawet

type programmawet prom. 01/07/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017030110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet Duitse vertaling van uittreksels

document

type document prom. -- pub. 02/03/2017 numac 2017010888 bron brussels instituut voor milieubeheer Bevordering Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 21 december 2016 wordt de heer GYSSENS, Joeri, bevorderd tot de graad van Eerste Assistent binnen het Nederlandse taalkader van het Brussels Inst Bij be

erratum

type erratum prom. 23/12/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017040071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode. - Erratum

arrest

type arrest prom. 23/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017010963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

lijst

type lijst prom. 22/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017040052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 02/03/2017 numac 2017201236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2017 numac 2017201309 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs psychosociale aspecten (niveau A) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG16260 Deze selectie werd afgesloten op 14 februari 2017. Er zijn 6 laureaten. Hierbij is er 1 ges(
^