B.S. Index van de publicaties van 6 maart 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/04/2014 pub. 06/03/2017 numac 2017010863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017011026 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 24 februari 2017, is machtiging verleend aan ***** ben ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 06/03/2017 numac 2017201016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, ter verduidelijking van de dagen arbeidsonderbreking ing type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017010882 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 9 februari 2017 wordt het mandaat van de heer Roger MOL als korpschef van de lokale politie van de politiezone BALEN/DESSEL/MOL voor een termijn van vijf jaar hern type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017010918 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Belgisch-Luxemburgse Economische Unie Benoemingen Koninklijk besluit van 13 februari 2017 Mevr. Anick VAN CALSTER, Directeur-generaal, Directie-generaal Bilaterale Zaken, FOD Buitenlandse Zaken ; Mevr. Danielle HAVEN, Gevolmachtigd Ministe Dhr. Renaat S type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017040070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit van 20 januari 2017, wordt de heer Harald SCHLENTER op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van de Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017011025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 24 februari 2017 wordt de heer Devid CAMERLYNCK, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone SPOORKIN voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017011037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Stroomgebiedsbeheersplan van de Belgische kustwateren : aanneming wijziging en verklaring naar aanleiding van de openbare raadpleging Context van de aanneming van de wijziging Overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende Context v type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017040080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 20 februari 2017 wordt het mandaat van de heer Yves ASSELMAN als korpschef van de lokale politie van de politiezone REGIO RHODE & SCHELDE voor een termijn van type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017040055 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Subito 1 euro », « Subito 3 euro » en « Subito 5 euro » genaamd Overeenkomstig artikel 53 van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met - type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017040056 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Lotto Direct » genaamd Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 6 september 2016 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lotto Direct&quo - van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017040058 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Winners Club » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 oktober 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winners Club" - van de verk type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017011042 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017, wordt mevrouw Kim HUYGH, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taal Bij ko type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 06/03/2017 numac 2017040082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen VII.141, § 2, tweede lid, en VII.145, zesde en zevende lid, van het Wetboek van economisch recht met het oog op de vaststelling van maximale dossierkosten bij een hypothecair krediet met een onr type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017010880 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. -- Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 9 februari 2017, wordt de heer Jan VAN DE VREKEN, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone KLEIN-BRABANT voor een termi(...) type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 06/03/2017 numac 2017010542 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten die gelden voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 06/03/2017 numac 2016203372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, in toepassing van de collectiev type koninklijk besluit prom. 13/02/2017 pub. 06/03/2017 numac 2016204064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 06/03/2017 numac 2016202125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gun type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 06/03/2017 numac 2016202107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/03/2017 numac 2017010862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex met het oog op de uitbreiding van de bevoegdheden van het toezichthoudende orgaan. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/03/2017 numac 2017010861 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex voor wat betreft de diensten die aan de spoorwegondernemingen moeten worden geleverd. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017010249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 12 januari 2017 wordt het mandaat van de heer Pascal MAES als korpschef van de lokale politie van de politiezone SCHELDE-LEIE voor een termijn van vijf jaar hernie type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/03/2017 numac 2017010864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex, voor wat betreft de toegang tot traffic control en tot seinposten van de infrastructuurbeheerder. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/12/2013 pub. 06/03/2017 numac 2017010865 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2017 pub. 06/03/2017 numac 2017010985 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de federale staat in het coördinatieorgaan van het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor Trans-Europese energie-infrastructuurprojecten type ministerieel besluit prom. 15/02/2017 pub. 06/03/2017 numac 2017010986 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de federale staat in het coördinatieorgaan van het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor Trans-Europese energie-infrastructuurprojecten type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017010695 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4050A Bij ministerieel besluit van 6 februari 2017 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A322-597 van 19 januari 1973 voor vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de NV Flu Betrokk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2017 pub. 06/03/2017 numac 2017010683 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie va

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 06/03/2017 numac 2017010759 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen, wat de tweede graad technisch secundair onderwijs betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2017 pub. 06/03/2017 numac 2017011017 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 06/03/2017 numac 2017201303 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van « Spa Rally 2017 » in de Clémentine op 17 en 18 maart 2017 type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 06/03/2017 numac 2017201305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « Toit & Moi » type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 06/03/2017 numac 2017201304 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2012 houdende aanwijzing van de bestuurders bij de « Société wallonne du Logement »

decreet

type decreet prom. 10/02/2017 pub. 06/03/2017 numac 2017010867 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de wijzigingen van de Bijlagen II en III bij het Verdrag van Parijs van 22 september 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Oostende op 29 juni 2007 type decreet prom. 10/02/2017 pub. 06/03/2017 numac 2017010904 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de toestemming tot crematie betreft

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/02/2017 pub. 06/03/2017 numac 2017040064 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief tot bepaling van de praktische regelingen betreffende de uitoefening van het specifieke goedkeuringstoezicht op de financiële beslissingen die genomen worden door de politiezones

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017201214 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 januari 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 januari 2017, is beroep tot b. Bij type bericht prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017201210 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 februari 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 februari 2017, is beroep tot ver Die za type bericht prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017010919 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW BELGISCHE VERENIGING VAN DE INDUSTRIE VAN PLANTENBE Dit bes

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017011023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Klimaatcommissie. - Vervanging van vertegenwoordigers van de federale regering Gelet op het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opst Gelet

document

type document prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017011038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test(competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwil(...) - Op 17 maart 201 type document prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017011040 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Mandaten Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 wordt het mandaat van de heer Christian LAMOULINE in de hoedanigheid van secretaris-generaal van de Gewestelijke O(...) Bij be type document prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017040084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanduiding van de gaststructuur voor het Europees Centrum voor de Consument - België In uitvoering van de beheersovereenkomst gesloten op 13 september 2016 tussen de Minister van Economie en Consumenten en de Onafhankelijke Organisatie ter Besch

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017010877 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toelating tot de stage. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27/01/2017, blz. 13824, 13826 en 13827, dienen volgende correcties te worden aangebracht : - pagina 13824, dient te worden gelezen : Bij beslissing van de Secretaris-generaal Bij beslissin

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017201335 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 december 2016 is de aanwijzing van de heer Deraeve, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn Bij ko

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017201008 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 12 januari 2017 in zake het openbaar ministerie tegen J.B., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 januari 2017, heeft de kame « Sche

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017010964 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit Bij ministerieel besluit van 21 februari 2017 wordt aan Burgo Energia Srl een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkomstig de bepalingen van het kon

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017201353 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige woordvoerders (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG16287 Deze selectie werd afgesloten op 24 februari 20(...) Er zijn 4

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/03/2017 numac 2017201336 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 19 december 2016, werd de heer Huyghe H., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om, vanaf 1 april 2017 het ambt van plaatsvervangend magist Hof van be
^