B.S. Index van de publicaties van 14 maart 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/07/2013 pub. 14/03/2017 numac 2017011110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank. - Duitse vertaling. - Erratum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/03/2017 numac 2017011109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bewapening van de agenten van politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/12/2016 pub. 14/03/2017 numac 2017011101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/10/2009 pub. 14/03/2017 numac 2017011065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de officiële meesterschapwedstrijden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/01/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017011102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017011173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 1

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2017 numac 2017011193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 24 februari 2017 wordt de v.z.w. INSPECT BELGIUM, met ondernemingsnummer 0647.601.296, gevestigd te 1350 ORP-JAUCHE, rue de l'Enfer 2A, erkend type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2017 numac 2017011187 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 5 maart 2017, wordt de v.z.w. AGRETIS, met ondernemingsnummer 0836.937.576, gevestigd te 4860 WEGNEZ, rue des Anneuses 49, erkend voor de cont type ministerieel besluit prom. 17/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017011136 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de indicatoren voor schade door wilde zwijnen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017011118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017011048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de verdeling van de middelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017011120 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen met het oog op de omzetting van richtlijn 2015/2376/EU van de Raad van 8

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201383 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2002 houdende oprichting van een fiscale cel van het Waalse Gewest

decreet

type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201250 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst van Parijs, gedaan te Parijs op 12 december 2015 type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201248 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, gedaan te Ankara op 11 april 2014 type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201249 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, gedaan te Brussel op 18 februari 2014 type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201247 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, gedaan te Tunis op 28 maart 2013

arrest

type arrest prom. 06/03/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017011184 bron rijksdienst voor pensioenen Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2017 van de Federale Pensioendienst

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2017 numac 2017011209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor de huisartsgeneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 maart 2017, dat in werki Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/03/2017 numac 2017011185 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 1) Een Administratief beheerder bij de Sociale Dienst voor de Instellingen van Openbaar Nut -voor Brussel Gewestelijke Coördinatie - de vzw Sociale Dienst van de Instelli(...) Er is ee type vacante bettreking prom. -- pub. 14/03/2017 numac 2017011179 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Vijfde oproep tot kandidaten voor een mandaat van vrouwelijk Franstalig lid van de Federale Deontologische Commissie in de categorie `voormalige leden Kamer en/of Senaat' Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor een mandaat van vrouwelij Als gev

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/03/2017 numac 2017011182 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017 wordt de heer DE VREESE Tom tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Nederlands taalkader, Overeen type benoemingen prom. -- pub. 14/03/2017 numac 2017011183 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 februari 2017 wordt de heer PRIEM Tobias tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Nederlands taalkader, me Overeen

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 14/03/2017 numac 2017011151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 7 maart 2017 hebben H.E. de heer Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reinel, mevrouw Cecilia Yuste Rojas, mevrouw Ammo Aziza Baroud, de heer Abdulrahman bin Mohammed Sulaiman Al-Khul H.E. wer

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 14/03/2017 numac 2017201385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 14/03/2017 numac 2017092401 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand januari 2017
^