B.S. Index van de publicaties van 15 maart 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk type wet prom. 20/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017010960 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de herinneringsbrieven voor onbetaalde inkomstenbelastingen type wet prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017011230 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van april 2017 De Federale Ove De aanv

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011164 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Raad van het Instituut van de autoexperts type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris en de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van de Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2016204342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen : Koninklijk besluit van 16 augustus 2016 : De heer Akoudad Ahmed, Steenokkerzeel De heer Amrous Abdelkader, Juprelle De heer Annaert Patrick, Herstal Mevr. Avril Georgette, Namen D Mevr. Barnich Louise, Rochefort type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017011248 bron federale overheidsdienst justitie Onderneming ASTRAZENECA. - Machtiging om grensoverschrijdende doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, wordt de Belgische entiteit van de multinatio type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017011214 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 29 februari 2016, wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt, met ingang van 1 april 2016, aan de heer Marc THUNUS. Vanaf dezelfde datum wordt hij toegelaten zijn recht Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201446 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Bevordering van een adviseur geneesheer-inspecteur Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, dat in werking treedt op 1 ap Het bero type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011163 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Bevordering van een adviseur geneesheer-inspecteur Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, dat in werking treedt op 1 ap Het bero type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Bevordering van een adviseur geneesheer-inspecteur Bij koninklijk besluit van 6 maart 2017, dat in werking treedt op 1 ap Het bero

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011196 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 februari 2017 houdende aanstelling van de plaatsvervangende Regeringscommissarissen van Begroting bij sommige openbare instellingen van sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 03/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011247 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2017 type ministerieel besluit prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en van plaatsvervangende leden van de Raad « Ambachtslieden » type ministerieel besluit prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011169 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend assessor van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een werkend assessor en houdende ontslag van een plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 23/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011018 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende de aanstelling van een voorzitter van het directiecomite ad interim van de federale overheidsdienst beleid en ondersteuning type ministerieel besluit prom. 15/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011129 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2014 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdor type ministerieel besluit prom. 23/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011021 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot aanwijzing van de tijdelijke managementfuncties van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type ministerieel besluit prom. 26/01/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011111 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2016 betreffende de geïntegreerde gewasbescherming

decreet

type decreet prom. 24/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011135 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten type decreet prom. 17/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011141 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de vzw "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaam

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201352 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 februari 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 februari 2017, is beroep tot v Die za type bericht prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017011103 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen Bericht in verband met de investeringsaftrek Algemeen Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een investeringsaftrek die gelijk is aan een bep Eenmalige aft type bericht prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201347 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 januari 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 januari 2017, heeft de stad b. Bij type bericht prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201342 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 september 2016 in zake C.B. en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 februari 2017, heeft « Sch type bericht prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201351 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 februari 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 februari 2017, heeft de vzw « Die zaa

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 03/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011016 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen

document

type document prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017010945 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Hogere ambten Bij beslissing van de Directieraad van 28 november 2016, wordt de uitoefening van het hoger ambt van directrice van Mevr. AERTS Cathleen verlengd vanaf 1 december 2016 tot en met 31 mei 2017. Bij bes

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011130 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017040089 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter aanvulling van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2016 tot machtiging, voor 2016-2017, voor de organisatie of de toelating tot de subsidies van de gegroepeerde basisoptie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017040090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 oktober 1997 betreffende de organisatie en de werking van de werkgroepen bepaald bij het decreet van 24 juli 1997 dat de prior

erratum

type erratum prom. 13/06/2016 pub. 15/03/2017 numac 2017011082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo type erratum prom. 26/05/2016 pub. 15/03/2017 numac 2017011083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo type erratum prom. 20/03/2016 pub. 15/03/2017 numac 2017011081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo type erratum prom. 17/06/2016 pub. 15/03/2017 numac 2017011084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's Beheerscomité. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017 wordt benoemd, voor een termijn van zes jaar ingaande op 1 januari 2017, als lid van het algemeen beheerscomité : De h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Medisch-technisch comité van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek aan de heer D Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. - Ontslagverlening en benoeming Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017 dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2017 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het - wordt de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017011205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 maart 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 fe Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017011198 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 mars 2017, dat ui Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017011252 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Vacante betrekkingen Bij de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, - ond

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017011207 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 8 maart 2017, is aan Mevr. Dubois C., assistent bij de politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; D Bij minist

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een adviseur geneesheer-inspecteur Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, dat in werking treedt op 1 apri Het bero type benoemingen prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een adviseur geneesheer-inspecteur Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, dat in werking treedt op 1 juni Het ber type benoemingen prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een adviseur geneesheer-inspecteur Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, dat in werking treedt op 1 apri Het bero type benoemingen prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201450 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een adviseur geneesheer-inspecteur Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, dat in werking treedt op 1 apri Het bero

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017011257 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van 8 december 2016 nr. 236.692 heeft de Raad van State het koninklijk besluit van 2 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worde

programmadecreet

type programmadecreet prom. 20/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017201389 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2017

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201465 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Directiesecretaresse (niveau B) voor Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. - Selectienummer : AFG17067 Solliciteren kan tot 29 maart 2017 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het sele type bericht van selor prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201468 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Risk Prevention Experts (niveau A2) voor het Ministerie van Landsverdediging. - Selectienummer : ANG17038 Solliciteren kan tot 29 maart 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het sele type bericht van selor prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201469 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Security Experts (niveau A2) voor het Ministerie van Landsverdediging. - Selectienummer : ANG17039 Solliciteren kan tot 29 maart 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het sele type bericht van selor prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017201477 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Regie der Gebouwen : attachés HRM (m/v/x). - Selectienummer : BNG17003 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden d(...) Sollicitere

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 15/03/2017 numac 2017055464 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. - Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Tricot, Leon Georges Mevr. Tricot, Leon Georges, geboren t Alvorens te
^