B.S. Index van de publicaties van 24 maart 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017011379 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 maart 2017, is machtiging verleend aan ***** geboren ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij kon type wet prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017201392 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 16/2017 van 9 februari 2017 Rolnummers 6350 en 6380 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 33 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, gesteld door de Politierechtbank Het Grond type wet prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2014015239 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 5 MEI 2014 - Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/03/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017010173 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2015 betreffende de uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4, van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017200663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 maart 2017, wordt aan de heer MICHAUX Christian op het einde van de maand november 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belangh type koninklijk besluit prom. 15/03/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017011365 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 7 januari 2014 tot toekenning van een toelage aan Brussels Airport Company, houder van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal, voor de ondersteuning van infrastructuur in type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017011340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de verlenging van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017200660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 maart 2017, wordt aan de heer LEJOLY Walter op het einde van de maand juli 2015, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017200658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 maart 2017, wordt aan de heer KLINKENBERG Werner op het einde van de maand maart 2015, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017011380 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 februari 2017, wordt aan de heer Thomas Vervaet, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, ontslag uit zijn functie verleend Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017011374 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 februari 2017, wordt Mevr. Gathoye, Cécile, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Frans taalkad Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017200662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 maart 2017, wordt aan de heer PALMERI Victorio op het einde van de maand december 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. 15/03/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017011226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 09/03/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017201625 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017011373 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 februari 2017, wordt Mevr. Ravyts, France, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang v Overeen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/03/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017201609 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 2015 betreffende het model van de kaart en van het visum 'kunstenaars' type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017011071 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 13 februari 2017 wordt Mevr. Meganck Nele, Administratief deskundige ,met ingang van 1 februari 2017, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A1, in het nederlands taalkader, in de betrekki(...) Overeen type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017011375 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2017 betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld type ministerieel besluit prom. 16/03/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017011376 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017011095 bron vlaamse overheid 27 JANUARI 2017 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de dienstreizen en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017011145 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

decreet

type decreet prom. 16/02/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017201534 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met : 1) de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen type decreet prom. 16/02/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017201537 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het type decreet prom. 16/02/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017201542 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, vertegenwoordigd door zijn Regering, en de Staat Israël, vertegenwoordigd door zijn Regering, inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeel v type decreet prom. 16/02/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017201541 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut, gedaan te Joensuu, Finland, op 28 augustus 2003 type decreet prom. 16/02/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017201538 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Regering van de Staat Israël, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 10 juni 2013 type decreet prom. 16/02/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017201540 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Benelux-Verdrag betreffende grensoverschrijdende samenwerking inzake wegvervoerinspectie, gedaan te Luik op 3 oktober 2014 type decreet prom. 16/02/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017201536 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingen, gedaan te Den Haag op 24 april 2014 type decreet prom. 16/02/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017201535 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017201346 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 februari 2017 in zake R.C., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 februari 2017, heeft de Franstalige Strafuitvoeringsrech « Sch type bericht prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017011381 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Lessen heeft de nietigverklaring gevorderd van het Deze za type bericht prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017011382 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw "SANTHEA" heeft de nietigverklaring gevor Dat besluit is b

document

type document prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017011067 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klasse A2 in de functie van Inspecteur : Bij ministeriëel besluit van 15 februari 2017 Overeenkom type document prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017011068 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klasse A1 : Bij ministeriëel besluit van 22 februari 2017 Met ingang van 1 februari 2 - Mevr. Wyn type document prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017090001 bron federale overheidsdienst financien Fonds monéraiee. - Comptes annuels 2016 Muntfonds. - Jaarrekeningen 2016 Situation du Fonds monétaire au 31 décembre 2015 publiée en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant orga et administratieve du fonds monétai type document prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017040103 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar het Brusselsplanning bureau . - Een attaché (m/v/x) voor het departement Transversale Diensten - dienst Human Ressources Er is een betrekking van attaché (rang A1) behorend tot het Nederlandstalig(...) De intraregionale mob

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017011361 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie die niet bekrachtigd wordt met een getuigschrift voor wiskunde in het vijfde leerjaar van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017011362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie die niet bekrachtigd wordt met een getuigschrift voor wiskunde in het derde leerjaar van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017011363 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie die niet bekrachtigd wordt met een getuigschrift voor wiskunde in het vierde leerjaar van het secundair onder

erratum

type erratum prom. 16/02/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017040100 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschoten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient. - Erratum type erratum prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017011372 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 1 december 2016, 1ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 88181, 2016-02052 betreffende het bevorderingsbesluit van Mevr. CAMBRELIN, Dominique, moet als volgt gelezen worden : type erratum prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017011371 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2010, 1ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 3316, C-2010-02003, betreffende het bevorderingsbelsuit van Mevr. KRAJEWSKI, Manuelle, moet als volgt gelezen worden : "Bij ko

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017011264 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 februari 2017, wordt Mevrouw Maureen Nsunda NOKI VESTITULUTA, met ingang van 1 december 2016, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overee

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/09/2016 pub. 24/03/2017 numac 2017011308 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1355 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende goedkeuring van het referentiemodel voor de erkenning van de competenties voor de competentietitel "Het verzekeren van de integratie, het onderhoud en de herstelling in een uit type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/12/2016 pub. 24/03/2017 numac 2017011309 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1813 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende goedkeuring van vier referentiemodellen voor de erkenning van de competenties in verband met het beroep van "Metselaar-Metselaarster" in het kader van het samenwerkingsakkoord

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017200661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Victorio PALMERI De betrokke De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017200659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Eupen ter vervanging van de heer Walter LEJOLY De betrokken organi De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017200664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Christian MICHAUX De betrokk De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017200657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Eupen ter vervanging van de heer Werner KLINKENBERG De betrokken organisati De voor

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017201594 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. type lijst prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017201621 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017201593 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017011069 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 13 februari 2017 wordt de heer Béresse Benoît, Technisch deskundige ,met ingang van 1 februari 2017, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A1, in het franstalig taalkader, in de betrekkin(...) Overe

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017200438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 7 november 2016 van Mevrouw Voorzitter van de arbeidsrechtbank van Henegouwen, werd de heer MICHAUX Christian, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij deze rechtbank, aangewezen om, type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017200551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Eupen Bij beschikking van 30 december 2016 van de Voorzitter van de arbeidsrechtbank van Eupen, werd de heer KLINKENBERG Werner, rechter in sociale zaken als werkgever bij deze rechtbank, aangewezen om, type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017200439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 14 december 2016 van Mevrouw Voorzitter van de arbeidsrechtbank van Henegouwen, werd de heer PALMERI Victorio, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij deze rechtbank, aangewezen om,

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017200482 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 3/2017 van 19 januari 2017 Rolnummers 6346 en 6347 In zake : de beroepen tot vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2015 betreffende de studies medische wetenschappen en tandheelkundige wet Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017201665 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juridisch medewerkers (niveau B), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. - Selectienummer : AFB17007 Solliciteren kan tot 07/04/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017201670 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** selectie van **** artsen-adviseurs (niveau ****3), voor de **** **** Zaken. - **** : ****17057 Solliciteren kan tot 24 april 2017 via ****.****.**** **** gedetailleerde functiebeschrijving (****(...) Geef het **** type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017201666 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT - consultants (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17064 Solliciteren kan tot 10/04/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017201648 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs (niveau B) voor het Ministerie van Landsverdediging. - Selectienummer : ANG17037 Solliciteren kan tot 24 april 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017201654 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten bij de evaluatie van handicaps (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG17055 Solliciteren kan tot 7 april 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017201588 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG17060 Solliciteren kan tot 10 avril 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het s type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2017 numac 2017201675 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** experts werving & selectie (niveau ****1) voor de Veiligheid van de **** (****17069) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast de(...) ****
^