B.S. Index van de publicaties van 29 maart 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201253 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 9/2017 van 25 januari 2017 Rolnummer 6356 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 7, type wet prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201295 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 10/2017 van 25 januari 2017 Rolnummer 6367 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 95 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Lu Het Grond type wet prom. 19/03/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type wet prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201557 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 15/2017 van 9 februari 2017 Rolnummer 6340 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 56ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1 Het Gro

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017200768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2017, wordt aan de heer DELBAR Georges op het einde van de maand juni 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017200772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2017, wordt aan de heer BOHNE Lucien op het einde van de maand mei 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017200770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2017, wordt aan de heer NEERINCKX Dirk op het einde van de maand april 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017200774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2017 wordt aan de heer TERMOTE, Marc op het einde van de maand maart 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werken Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017200776 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2017 wordt aan Mevr. WOLFAERT, Marleen op het einde van de maand februari 2017, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belangh type koninklijk besluit prom. 07/03/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017200272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de uitbetaling van een ged type koninklijk besluit prom. 07/03/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017200062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits type koninklijk besluit prom. 07/03/2017 pub. 29/03/2017 numac 2016012298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de algemene classificatie en het verlonings type koninklijk besluit prom. 07/03/2017 pub. 29/03/2017 numac 2016012283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017011329 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017040118 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2017

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/03/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017040122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor zi type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017011394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Uitbater van ondergrondse bouwwerken van openbaar nut Bij het ministerieel besluit van 14 maart 2017, wordt de opdrachthoudende vereniging Pidpa erkend als uitbater van ondergrondse bouwwerken van openbaar nut, overeenkomstig de bepalingen van h type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017011409 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verlenging A.329-3835 Bij ministerieel besluit van 17 maart 2017 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A.323-1859 van 21 december 1984 voor het vervoer van restgas door middel van leidingen verleend aan d type ministerieel besluit prom. 16/02/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017201671 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de rechtspersoon die representatief is voor de Waalse duivenmelkers bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 september 1998

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017201673 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende het sociaal waterfonds type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017201672 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 juni 2015 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artik

decreet

type decreet prom. 16/02/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017201628 bron waalse overheidsdienst Decreet met het oog op de wijziging van artikel 97 van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en van artikel 30 van het decreet van 20 juli 2016 tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 12 type decreet prom. 16/02/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017201627 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 87, § 3, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201630 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit - Registratierechten Advies betreffende de jaarlijkse indexering van bepaalde bedragen in aanmerking te nemen vanaf 1 januari 2017 De bedragen worden jaarlijks verhoudingsgewijs aangepast aan de e A. Op 1 j type bericht prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017030142 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0011: TELENET GROUP BVBA/CODITEL BRABANT SPRL Op 21 maart 2017, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmeldin Volgens type bericht prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201678 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 2 februari 2017 in zake de Hulpverleningszone N.A.G.E. tegen de Belgische Staat , waarvan de expeditie ter (...) « Schendt artikel 68 van de wet van 5 mei 201

document

type document prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017070029 bron service public de wallonie et region de bruxelles-capitale ADN en vigueur le 1 er janvier 2017 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures Pour la consultation du tableau, voir image

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van mevrouw Urbani De b type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017200769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Georges DELBAR type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017200771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Dirk NEERINCKX type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017030151 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2017, bladzijde 39330, akte nr. 2017/11313, worden de woorden « deskundige » vervangen door « administratief deskundige ». type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017200773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent, arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Lucien BOHNE type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017200777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent, arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van Mevr. Marleen WOLFAERT De b type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017200775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent, arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Marc TERMOTE

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/03/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017201663 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 mei 2012 tot aanwijzing van de personen die belast zijn met de begeleiding van de Mediaraad van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/12/2016 pub. 29/03/2017 numac 2017201662 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 november 2015 tot aanwijzing van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/03/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017201587 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 juni 2011 tot uitvoering van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201240 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 8/2017 van 25 januari 2017 Rolnummer 6331 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 827, 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Namen.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201268 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 11/2017 van 25 januari 2017 Rolnummers 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407 en 6408 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 581, 8°, van het Gerechtelijk Wet Het Gro type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201144 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 19/2017 van 16 februari 2017 Rolnummers 6173, 6181 en 6379 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van : - artikel III.13 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 april 2014 betreff - de artikele

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201808 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige adjuncten « Dossierbehandeling » voor Brussel Fiscaliteit (niveau C) voor de gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB16004 Deze selectie werd afgesloten op 21 oktob(...) Er zi type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201809 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige bachelors voor Brussel Fiscaliteit (niveau B) voor de gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB16005 Deze selectie werd afgesloten op 16 september 2016 (datum PV). type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201812 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige analysten (niveau A) voor de Brusselse Observatorium voor Preventie en Veiligheid. - Selectienummer: AFB16010 Deze selectie werd afgesloten op 4 augustus 2016 (datum PV). Er zijn(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201813 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB16011 Deze selectie werd afgesloten op 29 augustus 2016 (datum PV). Er zijn 14 laureaten. type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201814 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige economisten (niveau A) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB16012 Deze selectie werd afgesloten op 9 november 2016 (datum PV). Er zijn 15 laureaten.(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201815 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige directeurs (niveau A3) voor de gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB16015 Deze selectie werd afgesloten op 19 juli 2016 (datum PV). Er zijn 4 laureaten. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201816 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige directeurs (niveau A3) voor de directie Facilities van de gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB16016 Deze selectie werd afgesloten op 11 januari 2017 (datum P(...) Er is 1 l type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201825 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders geschillen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG17011 Deze selectie werd afgesloten op 22 maart 2017. Er zijn 2 laureaten. type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201807 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten (niveau A) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB16007 Deze selectie werd afgesloten op 5 augustus 2016. Er zijn 12 laureaten. De(...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201805 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technisch-administratief assistenten voor Brussel plaatselijke besturen (niveau B) voor de gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB16003 Deze selectie werd afgeslot(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201804 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB16006 Deze selectie werd afgesloten op 9 september 2016. Er zijn 4 laureaten. De li(...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201795 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige directeurs (niveau A3) voor de gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB16017 Deze selectie werd afgesloten op 14 oktober 2016. Er zijn 3 laureaten. De lijs(...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201796 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige eerste attachés (niveau A2) voor de gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB16019 Deze selectie werd afgesloten op 30 juni 2016. Er zijn geen laureaten.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201798 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige directeurs (niveau A3) voor de gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB16020 Deze selectie werd afgesloten op 1 juli 2016. Er zijn geen laureaten.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201799 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Regie der Gebouwen : attachés administratie en logistiek (m/v/x) (BNG17002) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren word(...) Solliciter type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201800 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige eerste attachés (niveau A2) voor de gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB16021 Deze selectie werd afgesloten op 30 juni 2016. Er zijn 2 laureaten. De li(...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201801 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors voor Brussel Fiscaliteit (niveau B) voor de gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB16003 Deze selectie werd afgesloten op 19 augustus 2016. Er zi(...) De lijst i type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201802 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten in boekhouding (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB16005 Deze selectie werd afgesloten op 26 augustus 2016. Er zijn 4 lau(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201803 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige masters voor Brussel Fiscaliteit (niveau A) voor de gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB16002 Deze selectie werd afgesloten op 2 augustus 2016 (datum PV). Er(...) De lijst i type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2017 numac 2017201829 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige attaches juristen migratie (niveau A) voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: EFS16178 Deze selectie werd afgesloten op 19 december 2016. Er zijn 3(...) De lijst is
^