B.S. Index van de publicaties van 5 april 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017030192 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving tot invoering van een statuut voor pleegzorgers

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017020294 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2017, wordt mevrouw Kim HUSQUES, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalk Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017040129 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 1622 van 14 februari 2017, wordt kandidaat-reserveofficier ****. Cols, op 1 november 2016 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017030150 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1627 van 20 februari 2017, wordt kapitein-commandant vlieger D. Barbaix op pensioen gesteld op 1 mei 2017 in toepassing van de samengeordende w type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017201180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017200881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017200603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 maart 2017, wordt aan de heer SEMAL Alain op het einde van de maand mei 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend r type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 maart 2017, wordt aan mevrouw DUSSART Jacqueline op het einde van de maand augustus 2016, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 maart 2017, wordt aan de heer CHAPELLE Marc op het einde van de maand april 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 maart 2017, wordt aan de heer BUECKENHOUDT Michel op het einde van de maand mei 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017201562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde werknemers met overwerk type koninklijk besluit prom. 12/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017030147 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201914 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 november 2015, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Berlengé, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Het is type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017011419 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beurs-vennootschappen, wat de opmaak van afwikkelingsplannen en groepsafwikkelings-plannen en de beoordeling van de afwikkelbaarhei

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017040158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot regeling der prijzen Ontslagen en benoemingen van verscheidene leden Bij ministerieel besluit van 27 maart 2017 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mijnheer Ren - wordt aanva type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017011450 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Toekenning van een afwijking aan de NV ELIA Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, op basis van artikel 163 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties Bij ministerieel besluit van 23 maart 2017 wordt het gebruik van nieuwe hoog p type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201659 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 8 december 2016 wordt wat volgt beslist : - 67 bedden worden vanaf 15 november 2016 gesloten in het « Centre hospitalier EpiCURA (Sites Baudour-Hornu) », gelegen route de Mons 63(...) - vanaf 16 november 201

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017201687 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Libin type besluit van de waalse regering prom. 09/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017201688 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Estinnes type besluit van de waalse regering prom. 16/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017201862 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake Waalse gewestelijke belastingen

decreet

type decreet prom. 16/02/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017201834 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie type decreet prom. 16/02/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017201833 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017011319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële Omzendbrief aangaande de fysieke paraatheid van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en de accreditatie van de dragers adembescherming

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017011468 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer François PAQUET heeft de nietigverklaring gevorder Dit b type bericht prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017040102 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jos VANDEBROECK, Manuel VANDEBROECK, Bart HUYBRECHTS, Mire Dit bes type bericht prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017011453 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0013 : WPEF VI Holding Coöperatief WA/Nuts Groep BV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 30 maart 2017, ontvin Volgen type bericht prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017011455 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0012 : Heijmans International BV/Besix Group NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 28 maart 2017, ontving de Volgens type bericht prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017011469 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba Eifel Gold Ranch Baeck c.s. heeft de nietigverklar Deze za

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017011418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017 wordt de heer Pieter VAN LOO, geboren op 20 mei 1986 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van h Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2017, is de heer ROMAIN Bruno benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant ter vervanging van de heer PHILIPPART Joseph wi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017011386 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 1620 van 14 februari 2017 : Worden in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau **** opgenomen. Landmacht Wordt de kandidaat-**** **** de ****

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201563 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 25/2017 van 16 februari 2017 Rolnummer : 6412 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 356-1 van het Burgerlijk Wetboek, in samenhang gelezen met de artikelen 162, 164 en 343,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017020297 bron raad van state Vacature Eerlang zal een mandaat van Franstalig assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State te begeven zijn. De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, een nuttige 1° gesla type vacante bettreking prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant ter vervanging van de heer Michel BUECKENHOUDT De be De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017200602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Alain SEMAL De betrokken organ De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant ter vervanging van mevrouw Jacqueline DUSSART De bet De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant ter vervanging van de heer Marc CHAPELLE De betrokken organis De voor

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017011331 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming en aanstellingen van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 1619 van 14 februari 2017 : Luchtmacht De kandidaat-beroepsofficier van niveau ****., ****. ****, wordt **** **** die type aanwerving prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017040123 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 1621 van 14 februari 2017 : Landmacht De leerlingen van de 168**** promotie van de polytechnische faculteit van de **** **** der ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201913 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 maart 2017, die in werking treden op 30 april 2017 's avonds : - is aan de heer Theys, B., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Namen, afdeling Na Het is hem type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017040145 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, is aan Mevr. Thiernesse I., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Luik, op haar verzoek ontslag verleend; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 januari 2017 Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201714 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 22 februari 2017 in zake het openbaar ministerie tegen T.L., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 februari 2017, heeft het H « Sche

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017040115 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201561 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 24/2017 van 16 februari 2017 Rolnummer : 6391 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 325/7, type arrest uittreksel prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201560 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 22/2017 van 16 februari 2017 Rolnummer : 6370 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 39 van het Vlaamse decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondhei Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201962 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Maatschappelijk Assistents Expertise (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG17040. - ERRATUM In het Belgisch Staatsblad nr. 70, van 7 maart 2017, akte nr. 2017/11089, bladzijde (...) De aange type bericht van selor prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201917 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Regie der Gebouwen : Attachés (technisch) bouw, elektriciteit en HVAC (m/v/x) (BNG17045) - Attachés analyse overheidsopdrachten (m/v/x) - BNG17046 - Attachés (...) De me type bericht van selor prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017201911 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs-generaal (niveau A4) voor de FOD Budget en Beheerscontrole. - Selectienummer : MNG17001 Deze selectie werd afgesloten op 08/03/2017. Er is 1 laureaat.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017011431 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Gewestelijke Gelijke Kansen (niveau A) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB17006 Solliciteren kan tot 23 april 2017 via www.selor.be De gedetailleer(...) Na de select

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 05/04/2017 numac 2017030139 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Fiscaliteit - Inkomstenbelastingen Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2018 INLEIDING ALGEMEEN In beginsel wordt de belasting betreffende de beroepsinkomsten van zelfstandigen, hun meewerkende echtgenoot en bedr Die vermeerderin
^