B.S. Index van de publicaties van 13 april 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2017 numac 2017200788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 maart 2017, wordt aan de heer VIJT Rudi op het einde van de maand april 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend r Belangh type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 13/04/2017 numac 2017030213 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 13/04/2017 numac 2017030206 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd to type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2017 numac 2017030201 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Aanduiding managementfuncties Bij koninklijk besluit van 29 februari 2016 werd Mevr. Anick VAN CALSTER aangeduid als titularis van een managementfunctie N-1 in de functie van "Directeur-generaal Bilaterale Zaken&quo Bij koninkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2017 numac 2017201983 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Vermeulen, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Jans-Molen Het is type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 13/04/2017 numac 2017030204 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/04/2017 numac 2017201957 bron waalse overheidsdienst Huisvesting Bij ministerieel besluit van 16 januari 2017 wordt de aan Mevr. Albane Nys verleende erkenning als onderzoeker in het kader van de verhuurvergunning ingetrokken. type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/04/2017 numac 2017201958 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 10 maart 2017 wordt de "SARL Duarig Transport" vanaf 10 maart 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 10 maart 2017 wordt de &q Bij ministerieel besluit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2015 pub. 13/04/2017 numac 2017030207 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van de coördinatieopdracht van het onderwijs aan gedetineerden in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen en opheffingsbepalingen inzake de consortia volwassenenonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 13/04/2017 numac 2017070045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32035 - « La Fagne entre Bailièvre et Robechies » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 13/04/2017 numac 2017070044 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32034 - « Bois Massart et forêts de Sivry-Rance » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 13/04/2017 numac 2017070043 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32026 - « Haute-Sambre en amont de Thuin »

decreet

type decreet prom. 10/03/2017 pub. 13/04/2017 numac 2017020336 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de in

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/04/2017 numac 2017201877 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 maart 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 maart 2017, is beroep tot verniet Die zaa

document

type document prom. -- pub. 13/04/2017 numac 2017201965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 april 2017, dat in werking treedt de dag waarop het in het worden

erratum

type erratum prom. 23/03/2017 pub. 13/04/2017 numac 2017011555 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende vervanging van een lid van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 23/03/2017 pub. 13/04/2017 numac 2017011415 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de organisatie van kinderopvang

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2017 numac 2017201613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 maart 2017, is de heer VAN HOPPE Frans benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/04/2017 numac 2017200787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Rudi VIJT De De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/04/2017 numac 2017201981 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 maart 2017, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging, is de heer Bariseau, F., substituut-procureur des Konings bij het parket Bergen, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Koni Het be type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/04/2017 numac 2017201982 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 maart 2017, is Mevr. Hendrix, G., erenotaris ter standplaats Hechtel-Eksel, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/04/2017 numac 2017202062 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs psychosociaal welzijn (niveau A) voor Empreva. - Selectienummer : ANG17058 Solliciteren kan tot 4 mei 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 13/04/2017 numac 2017202059 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders (niveau C) voor alle Federale Overheidsdiensten (FOD's), Instellingen van Openbaar Nut, van Sociale Zekerheid, van Wetenschappelijk Onderzoek, het Ministerie van(...) Deze

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 13/04/2017 numac 2017201956 bron waalse overheidsdienst Energie Bij beslissing van de Minister van Energie van 17 maart 2017, wordt de erkenning van de heer Guy Brolet als EPB-certificeerder voor bestaande wooneenheden te rekenen van 24 maart 2017 geschorst totdat de krachtens de EPB-reglementering v Bij be

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 13/04/2017 numac 2017055472 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. - Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Gelderblom, Jan Christiaan De heer Gelderblom, Jan Christia Alvorens t
^