B.S. Index van de publicaties van 9 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/02/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de prenatale erkenning van een kind door een niet-gehuwde ouder betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de beschermi type wet prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017202653 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 53/2017 van 11 mei 2017 Rolnummer 6431 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 97 van de wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, ingesteld door Pascal Malumgré en Geer Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017201777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017200891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vastlegging, voor 2016, van de modaliteiten va type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017201783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017201782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017201765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017201778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017200100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 janua type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017201776 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017011917 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 05/03/2017 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : KROONORDE Officier De heer CLAEYS GEERT, Commissaris bij de Geïntegreerde Politie met ingang van 08/04/2003 bij de Geïntegreerde Po type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017011918 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 05/03/2017 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : LEOPOLDSORDE Commandeur De heer SCHEMAN DANIEL, Commissaris bij de Geïntegreerde Politie met ingang van 15/1 Ridder De heer HOSTENS type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012050 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017011916 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 05/03/2017 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : LEOPOLDSORDE Officier De heer TRILLET ROGER JOSEPH, Hoofdcommissaris bij de Geïntegreerde Politie met ingang KROONORDE Officier De h type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017011919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 05/03/2017 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : KROONORDE Officier Mevr. ANGILLIS MARTINE, Commissaris bij de Geïntegreerde Politie met ingang van 08/04/200 De heer CUVELIER PATRICK type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017203064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van 31 mei 2017 betreffende de uitbreiding van de bevoegdheden van het Vakantiefonds van de Belgische houtnijverheid en ontbinding van het Vakantiefonds van de papierverwerkende en grafische nijverheid type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017203065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de overdracht van het personeel van het Fonds voor de beroepsziekten naar Fedris, Federaal agentschap voor beroepsrisico's

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012318 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 13 oktober 2016 betreffende de erkenning en de subsidiëring van partners die hulp verlenen aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 29/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012465 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en een plaatsvervangend lid van de Commissie "Ambachtslieden" type ministerieel besluit prom. 24/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012574 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 2016 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017012162 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de registratie van wapens van natuurlijke personen of familieverenigingen in de Franse Gemeenschap wordt toegelaten Bij ministerieel besluit van 6 april 2017, heeft de Minister van Cultuur, overeenkomstig het besluit 115. De type ministerieel besluit prom. 29/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012423 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 1,45 % - 22 juni 2037 »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017203009 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het mandaat van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement" wordt verlengd type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012491 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 7 bij het Waals Toerismewetboek type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012490 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 7 bij het Waals Toerismewetboek

decreet

type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 01/06/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017203058 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen L4124-1, L4135-3 en L4142-7 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie wat betreft de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017012519 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State LIDL BELGIUM GMBH & CO. KG, die woonplaats kiest bij M Dit beslui

document

type document prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017203107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Bij besluit van de Directeur-generaal van 29 me Paritair C

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017012181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2017, akte nr. 2017/11915 : - bl. 55242, Leopoldsorde, volgende tekst schrappen : "Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen." - bl. 55243, volgende tekst toevoeg "Inspecteur bij de Geïnte type erratum prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017012182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2017, akte nr. 2017/11914 : - bl. 55240, Leopoldsorde, volgende tekst schrappen : "Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen." - bl. 55240, volgende tekst invoege "De heer DE ROOVER DIRK, I

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017012520 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch medische raad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 mei 2017, dat in werking treedt de dag van deze bekendm Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017030395 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van Voorzitter van de Tuchtraad CREG Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor het mandaat van Voorzitter van de Tuchtraad CREG geen kandidaturen opleverden, heeft de Kamer van volksvertegenwo Samenst type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017012521 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van administratief deskundige wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. 1.****. Betrekkingen waarvoor er geen beperking is van het **** **** type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017030394 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Zesde oproep tot kandidaten voor de mandaten van Nederlandstalige griffier en Franstalige griffier van de Tuchtraad CREG Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor de mandaten van griffier van de Tuchtraad CREG onvoldoende kandidaturen opl Samenst

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017012540 bron hoge raad voor de justitie **** van een administrateur voor de Hoge **** voor de Justitie De Hoge **** voor de Justitie organiseert een selectie met het oog op de aanwerving van een administrateur (****/****/****) in het **** ****. De betrekking van ad(...) CONTEXT VAN

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017012425 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 31 mei 2017 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 (...) Vergelijkende type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017203103 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 mei 2017 zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik : • de heer Desaive D., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik; • de heer Van Brustem E., raadsheer jurist in de Het bero

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017203005 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 28 april 2017 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen de vzw « Koninklijke Racing Waregem », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof i « Sc

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017030357 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 mei 2017 wordt mevrouw Fabienne Verstraete tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, met Overeen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017020378 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, gedaan te Brussel op 15 december 1950 Toetreding van Antigua en Barbuda Op 10 april 2017, werd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlands(...) Overeenk

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017203179 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C , voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking : Administratief Assistenten (m/v/x) (BNG17116) De medewerkers die vold(...) Solliciteren kan tot 2 type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017203149 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken communicatie A3 (niveau A3), voor het War Heritage Institute. - Selectienummer : ANG17131 Solliciteren kan tot 22/06/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017203142 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-Officers (niveau A1), voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17085 Solliciteren kan tot 26/06/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaa(...) Geef het s type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017203105 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Documentatiebeheerders Rechtszekerheid De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Documentatiebeheerders Rechtszekerheid (niveau C), voor de FOD Financiën (ANG16292), werd (...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017203164 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Maatschappelijk assistenten Expertise (niveau B) voor FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17040 Deze selectie werd afgesloten op 22/05/2017. Er zijn 18 laureaten. De lijs(...) type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017203100 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT - Consultants (niveau B), voor OCAD - FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17064 Deze selectie werd afgesloten op 29/05/2017. Er is 1 laureaat. De lijst is 1(...) Er werd ook een type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017203008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Incident Managers (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17113 Solliciteren kan tot 26/06/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectien type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017203063 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Veiligheidsassistenten-begeleiders voor de gesloten centra (niveau C), voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17149 Solliciteren kan tot 26 juni 2017 via www.selor.be De gedetail(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017203007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Functioneel Analisten (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17126 Solliciteren kan tot 26/06/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectien type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017203010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeembeheerders (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17114 Solliciteren kan tot 26/06/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017203061 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen-Adviseurs (A3), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG16179 Deze selectie werd afgesloten op 2/02/2017. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig(...) Er werd geen bi

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 09/06/2017 numac 2017093005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)
^