B.S. Index van de publicaties van 13 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017012509 bron europese centrale bank Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op het statu type wet prom. 18/12/2016 pub. 13/06/2017 numac 2017030355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van een algemene **** in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type wet prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017012571 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017, is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk **** type wet prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017012515 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017020283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van het reglement van de groepsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017012451 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunning. - Index : 235/80863 Bij het koninklijk besluit van 22 mei 2017 wordt het besluit van de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen van 6 april 2017, waarbij aan Nemo Link Limited, 1-3 Strand, London WC2 type koninklijk besluit prom. 01/03/2016 pub. 13/06/2017 numac 2017012449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 179 van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van Staten zonder of met een lage belasting. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012462 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2008 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie en tot uitvoering van artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 26/04/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012437 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van huishoudelijk reglement voor de toegang tot archiefstukken die in archiefdepots of in documentatiecentra van de federale wetenschappelijke instellingen worden bewaard type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017203210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Ontslag wegens beroepsongeschiktheid van een stagedoend technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 31 mei 2(...) Het beroep tot nietigv

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017203104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 8 mei 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2016, wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna vermelde p - Pa type ministerieel besluit prom. 12/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012293 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van de bepalingen in artikel 2, &****; 1, tweede lid, artikel 6, &****; 2, tweede lid, en artikel 8, derde lid, van het besluit van de **** **** van 17 februari 2017 tot toekenning van **** voor type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012593 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 juni 2017-2027 type ministerieel besluit prom. 03/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017202946 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van het OCMW Sankt Vith als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4780 Sankt Vith, Malmedyer Str. 173 type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017203088 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 11 mei 2017 wordt de VZW "Un Pass dans l'Impasse", gelegen chaussée de Waterloo 182 te 5002 Namen, vanaf 1 juli 2017 tot 31 december 2017 erkend als referentiecentrum inzake geestelijke gezondhei type ministerieel besluit prom. 18/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012420 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 augustus 2008 houdende benoeming van de leden van de jury bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en tot hernieuwing van de mandaten dan de leden van de jury bij het Wetensc type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende genees type ministerieel besluit prom. 03/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017202947 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorlopige en voorwaardelijke erkenning van de vzw Soziale Integration und Alltagshilfe als inrichtende macht van de noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Hütte 57

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017020379 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende herverdeling 2017 van de Provisies - Vlaamse Regering vervat in het provisie artikel MB0-1MFX2AG-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012332 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type besluit van de vlaamse regering prom. 05/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, wat be

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 13/06/2017 numac 2017070104 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35029 - « Bassin fagnard de l'Hermeton » type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017203085 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de inhoud en de uitwerkingsmodaliteiten van het landschapshandvest van de natuurparken type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 13/06/2017 numac 2017070101 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33042 « Vallées de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 13/06/2017 numac 2017070103 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35028 - « Bassin fagnard de l'Eau Blanche en aval de Mariembourg » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 13/06/2017 numac 2017070102 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35027 « Vallée de l'Eau Blanche entre Aublain et Mariembourg »

decreet

type decreet prom. 28/04/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017020382 bron vlaamse overheid Decreet houdende de invoering van begeleidende maatregelen ter bevordering van de performante werking van de sociale woonorganisaties type decreet prom. 29/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017203137 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant tussen de Zwitserse Bondsstaat en het Koninkrijk België tot wijziging van de Overeenkomst van 28 augustus 1978 tussen de Zwitserse Bondsstaat en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting in type decreet prom. 29/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017203131 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 18 februari 2015, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oezbekistan tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan v type decreet prom. 29/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017203138 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, gedaan te Kumamoto op 10 oktober 2013 type decreet prom. 29/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017203135 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting en het Protocol bij

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017012592 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jozef HOUBEN heeft op 28 april 2017 de nietigverklaring ge Dit bes type bericht prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017012527 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 81undecies van de hypotheekwet van 16 december 1851 wordt de overdracht bekendgemaakt van de gehele portefeuille hypothecaire schuldvorderi Deze ov type bericht prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017203126 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 april 2017 in zake de nv « Baloise Belgium » tegen de nv van publiek recht « Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen », waarvan de expeditie «

erratum

type erratum prom. 27/03/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod. - Rechtzetting

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017012610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017012609 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor de huisartsgeneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 juni 2017, dat in werk Bij he

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012544 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2015/791 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de alternerende overeenkomst en het desbetreffende opleidingsplan

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017203124 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017012478 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2017, wordt mevrouw Els M.-L.A. DE BRUYN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017012477 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 maart 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2017, wordt mevrouw Ann M.R. DEVILLE, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017203066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017203090 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017012508 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Overdracht van een vergunning voor het leggen van offshore elektriciteitskabels. - EB-2013-0019ter-A Bij het ministerieel besluit van 29 mei 2017 wordt aan Nemo Link Limited de vergunning overgedragen die werd verleend aan Elia Asset NV bij mini

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017203225 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Arts erkenning personen met een handicap (niveau A3) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : AFG17169 Solliciteren kan tot 3/7/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het sel

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 13/06/2017 numac 2017203067 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 30 mei 2017, werd de heer Boes M., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 2 juni 2017, het ambt van plaa Rechtban
^