B.S. Index van de publicaties van 14 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017012573 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 31 mei 2017, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de zitpenningen en de verplaatsingskosten voor de leden van de raad van bestuur van het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de **** type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van drie plaatsvervangende leden van de Raad van bestuur van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017012589 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke eredienst. - Viesville-Sarts. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste bij de Schatkist bij de parochie van Onze-Li Dit bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017202722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017, wordt aan de heer S'JONGERS Paul, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtbank van Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017203194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Bevordering van een attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 9 mei 2017, dat in werking treedt op de eerste (...) Het beroep t type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017010797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de aanvullende pensioenen in het kapitaalstelsel "vast type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2016012301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werkne type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017202724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017, wordt aan de heer HORNIKX Jean op het einde van de maand augustus 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017012273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017 wordt de aanwijzing van mevrouw Karolien DE SMET voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Leuven, me type koninklijk besluit prom. 11/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012372 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Str type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017203202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Bevordering van een attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 9 mei 2017, dat in werking treedt op de eerste (...) Het beroep type koninklijk besluit prom. 30/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017203199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Bevordering van een attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 9 mei 2017, dat in werking treedt op de eerste (...) Het beroep t type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017203197 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Bevordering van een adviseur sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 9 mei 2017, dat in werking treedt op de eerste(...) Het beroep to type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012016 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2007 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/06/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012543 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 2008 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van het model van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de verklaring op erewoo type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012535 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanpassing van de gamma's van vermogen en van de waarden van de vermenigvuldigingscoëfficiënt van het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor de warmtekrachtkoppelingsinstallaties die in aanmerking komen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/06/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012647 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 juni 2017 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2012 betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor geologische opslag

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding voor de omvorming van HBO5-opleidingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 14/06/2017 numac 2017070105 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35030 - « La Calestienne entre Frasnes et Doische » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 14/06/2017 numac 2017070100 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33041 "Fagnes de la Polleur et de Malmedy" type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017070106 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017 betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017012630 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Kürt VAN ASCH en Hugo BOS, die woonplaats kiezen bij Mr. G Dit be type bericht prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017012655 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Université Libre de Bruxelles heeft de nietigverklaring Deze type bericht prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017091306 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van boek VII « Betalings-en kredietdiensten » van het wetboek van economisch recht. - Bericht De lijst der refert Index A type bericht prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017012658 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Association pour le droit des étrangers c.s. heeft Dat be type bericht prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017012533 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gcv "MICHEL" c.s. heeft de nietigverklaring g Die besluiten zij type bericht prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017012643 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Victor DODEIGNE heeft de nietigverklaring gevorder Deze z type bericht prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017012631 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State DE NV BRASSCHAAT OPEN GOLF EN COUNTRYCLUB, die woonplaats Dit bes

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012514 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun voor audiovisuele exploitanten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012379 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2017-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017012383 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 april 2017, wordt de heer Yves CAMBIER, door verhoging in graad, op 1 mei 2017 benoemd in de graad van directeur - categorie van de graad : administratief - kwalificatiegro Bij bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitters, de ondervoorzitters en de secretarissen van de examencommissie voor het getuigschrift van de pedagogische bekwaamheid vanaf de zitting 2016-2017 en tot organisatie van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling tot vaststelling van de vakanties en verloven in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2017-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitters, de ondervoorzitters en de secretarissen van de examencommissie voor het getuigschrift van de pedagogische bekwaamheid en tot organisatie van de bovenvermelde examencommiss type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Beroepsraad tegen de beslissingen tot weigering van de toekenning van het « Certificat d'Etudes de Base » op het einde van het lager onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017203193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het eHealth-platform Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 mei 2017 dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2017 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van werkend lid van het Beheerscomité - wordt eer

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017202723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Paul S'JO De b type vacante bettreking prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017202725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Jean HORNIKX De De voor

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017203248 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs-generaal (niveau A4) voor de FOD Budget en Beheerscontrole. - Selectienummer: MFG17007 Deze selectie werd afgesloten op 16/03/2017 (datum PV). Er zijn 0 laureaten.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017203222 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalig diensthoofd Loondienst (niveau B), voor de RVA. - Selectienummer : AFG17147 Solliciteren kan tot 28/06/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarde(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017203187 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Directeur-generaal "Europese zaken en Coördinatie" voor Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer : ANG17707 Solliciteren kan tot en met 17/07/2(...) De functiebeschrij type bericht van selor prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017203186 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Administrateur Grote Ondernemingen voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17708 Solliciteren kan tot en met 05/07/2017 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) (...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017203185 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Directeur-generaal Collectieve Arbeidsbetrekkingen voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Selectienummer : ANG17706 Solliciteren kan tot en met 05/07/2017 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017203255 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridisch dossierbeheerders (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG17045 Deze selectie werd afgesloten op 2 juni 2017. Er zijn 47 laureaten. De lijst is 1 ja(...) Er werd ook ee

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 14/06/2017 numac 2017012622 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 30 mei 2017, werd de heer Paulus de Châtelet P., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 1 juli 2017, het Het hof
^