B.S. Index van de publicaties van 16 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017020391 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 8 juni 2017, is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij **** type wet prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017012532 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk **** type wet prom. 18/12/2016 pub. 16/06/2017 numac 2017012480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de **** voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. - **** vertaling type wet prom. 13/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van artikel 134septies in de Nieuwe gemeentewet, teneinde de Burgemeester toe te staan over te gaan tot sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden type wet prom. 14/09/2016 pub. 16/06/2017 numac 2016015129 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en de Republiek Kazachstan betreffende de terug- en overname, en het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 2 maart 2015 (1)(2) type wet prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017020389 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 8 juni 2017, is machtiging verleend aan de genaamde ****'**** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoud Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017020353 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1689 van 23 maart 2017 : Wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : Mevr. Paris Béatrice, Attaché Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsor Mevr. Naeyaert S type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1963 tot samenstelling van de commissies belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017020363 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 1688 van 23 maart 2017 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hiernavernoemde rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverdediging, te weten : a) Het Burge type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203253 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 6 november 2016, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan Mevr. De Witte J., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Iep Het is type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017020385 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 mei 2017, wordt aan de heer Michaël Bogaert, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, ontslag uit zijn functie verleend met i Overe type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017020371 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 1691 van 23 maart 2017: Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II: De heren: Declercq Stéphane, adviseur-generaal Vander Stockt Luc, attaché Wor De heren: Bessems K type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012644 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van gelimiteerde postwaarden in de loop van het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012645 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 8 juni 2017 wordt de heer Paul KENIS, attaché klasse A2, met ingang van 1 juli 2017 eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017020370 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1690 van 23 maart 2017: Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde: Mevr. Bossicard Isabelle, attaché De heer Demeester Dirk, attaché Worden Mevrn.: Baltz Jeann type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012654 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017012579 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister,federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federaal planbureau Personeel. - Hernieuwing van mandaat Bij koninklijk besluit van 2 mei 2017 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van de heer Joost VERLINDEN, Adviseur bij het Plan, Verantwoordelijke van de Sectorale Directie, dat ten einde loopt type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 16/06/2017 numac 2017012517 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelast type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017011661 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Kruis Bij koninklijk besluit ****. 1676 van 12 maart 2017 : Het Militair Kruis van 1**** klasse wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 15 november 2016 : luitenant-**** type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 16/06/2017 numac 2017012518 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 16/06/2017 numac 2017012516 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017012203 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. Pensionering. - Wijziging. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 1700 van 27 maart 2017, wordt het koninklijk besluit nr. 1606 van 2 februari 2017, betreffende de oppensioenstelling op aanvraag van kapitein-co type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017011744 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 1677 van 12 maart 2017 : **** Militair Ereteken van 1 **** klasse voor **** wordt verleend aan de volgende **** **** reserve eer type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017011814 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit **** 1675 van 12 maart 2017 : Wordt benoemd Commandeur in de Orde van **** **** op datum van 21 juli 2016 : MARINE **** **** benoemd tot

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/04/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012347 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage II van het ministerieel besluit van 20 juni 2005 betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand type ministerieel besluit prom. 09/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012342 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw Plantentuin `De Kleine Boerderij' Merksplas als centrum voor hobbylandbouwvorming in het kader van de subsidiëring van naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012504 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « voor het risico van terroristische gijzelneming of terroristische aanslag » van de Hoge Ambtenaar in uitoefening van zijn ambt van de Brusselse Agglomeratie type ministerieel besluit prom. 07/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht, het onderhoud en de inspecties van installaties voor het vervoer door middel van leidingen type ministerieel besluit prom. 07/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012582 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Technische Code betreffende de veiligheidsmaatregelen bij het ontwerp en de constructie van installaties voor het vervoer door middel van leidingen type ministerieel besluit prom. 07/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012583 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Technische Code betreffende het veiligheidsbeheersysteem van installaties voor het vervoer door middel van leidingen type ministerieel besluit prom. 07/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012580 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Technische Code betreffende de risicoanalyse van vervoersinstallaties voor brandbare en oxiderende producten type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012448 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit betreffende de vereenvoudigde kosten voorzien in artikel 38 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking type ministerieel besluit prom. 14/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017203324 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaukosten aan sommige personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag type ministerieel besluit prom. 08/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012204 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot bepaling van de datum van de eerste materiële levering van de verzegelde omslagen en hun inventaris, zoals vermeld in artikel 32 van de wet van 24 juli 2008 houdende di

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012386 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de overname van de personeelsleden van de vzw Plan C door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 05/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012269 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012388 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen en het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012409 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van 30 oktober 2015 houdende de indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N473A Zelestraat en Brugstraat tussen kilometerpunt 0,000 en 1,261 en N473B tussen kilometerpunt 0,000 e type besluit van de vlaamse regering prom. 19/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012389 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie Antwerpen in een hogere categorie zoals bedoeld in artikel 4bis, § 3, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterl

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017203209 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de "Association pour la Promotion des Protéagineux et des Oléagineux" als producentenorganisatie voor de sector van de andere producten van bijlage I, deel XXIV van Verordening nr. 1308/2013 van het Euro type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017203192 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire"

decreet

type decreet prom. 18/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017203223 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de erkenning en de verplichtingen van de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017012675 bron belgische mededingingsautoriteit Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0022 : Eneco België B.V. / Eni Gas & Power NV/SA en Eni Wind NV/SA Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 12 juni 2017, o Volgens de aa

document

type document prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017012530 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Protestants-Evangelische Eredienst.- Haacht.- Oprichting van een plaats van predikant bij de protestantse parochie "Christengemeente Emmanuel" te 3150 Haacht Bij koni

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 08/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012664 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/749 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring van vier referentiesystemen voor de erkenning van de competenties in verband met het beroep "Afdichter" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203251 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 31 mei 2017, - dat uitwerking heeft op 30 juni 2017 's avonds, is aan de heer Lamerant L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op zijn verzoek, ontlast uit zijn functie va - is aan type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203252 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2017, - dat uitwerking heeft op 30 april 2017 's avonds, is het aan Mevr. Vancoillie J., vergund de titel van haar ambt van rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank van ko - is het

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

erkenning

type erkenning prom. 02/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012578 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 10 juli 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203300 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Calltakers Wallonie (niveau C), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG16221 Deze selectie werd afgesloten op 18/5/2017 (datum PV). Er zijn 57 laureaten. De lij(...) type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203287 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financiële Experten boekhouding en begroting (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG17155 Solliciteren kan tot 18/07/2017 via www.selor.be D(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203308 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige beheerders architecten (niveau A) voor de Overheidsdienst van Wallonië. - Selectienummer: AFW16009 Deze selectie werd afgesloten op 23 mei 2017 (datum PV). Er zijn 3 laureaten. type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203310 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal deskundigen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG16254 Deze selectie werd afgesloten op 31 mei 2017 (datum PV). Er zijn 11 laureaten. De lijst is(...) Er werd ook een type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203309 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Sociaal deskundigen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG16197 Deze selectie werd afgesloten op 24 mei 2017 (datum PV). Er zijn 9 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) Er werd ook een type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203285 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige risico-analisten/compliance officers diamantsector (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17159 Solliciteren kan tot 30 juni 2017 via www.selor.(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203316 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige leidinggevenden DAC (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG17062 Deze selectie werd afgesloten op 02/06/2017 (datum PV). Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203311 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie: - Financieel deskundigen (m/v/x). - Selectienummer: BNG16201 Er zijn 6 laureaten. Deze selectie werd afgeslote(...) De lijst van laureaten is type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203286 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Research officers duurzame economie (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17147 Solliciteren kan tot 30 juni 2017 via www.selor.be De gedetai(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203282 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs (niveau A1) voor POD Maatschappelijke Integratie. - Selectienummer : ANG17153 Solliciteren kan tot 03/07/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203284 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economen duurzame economie (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17146 Solliciteren kan tot 30 juni 2017 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203279 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige Bachelors voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG17127 Solliciteren kan tot 10/07/2017 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203281 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Auditors spoorveiligheid (niveau A2) voor FOD Mobiliteit. - Selectienummer : ANG17099 Solliciteren kan tot en met 03/07/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203278 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Business Analisten (niveau A) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG17022 Deze selectie werd afgesloten op 12/5/2017 (datum PV). Er zijn 3 laureaten. De lijst is (...) type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203276 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Economische controleurs (niveau B) voor de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG17056 Deze selectie werd afgesloten (...) Er zijn 1 type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203261 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs voor de Ombudsdienst voor telecommunicatie (niveau A), voor het BIPT. - Selectienummer : ANG17163 Solliciteren kan tot 3 juli 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203260 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten vertalingen en communicatie (niveau B), voor het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris). - Selectienummer : ANB17009 Solliciteren kan tot 3/07/2017 via www.selor(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 16/06/2017 numac 2017203106 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Management Assistants (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17156 Solliciteren kan tot 03/07/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het se
^