B.S. Index van de publicaties van 6 juli 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017012253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksuniversiteit voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 27 oktober 2016 en in uitvoering van artikel Interpr type wet prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017040347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Oproep tot kandidaten : mandaat van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij de Nationale Raad van de Orde van Architecten Wettelijke basis voor de benoeming : De wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten Wettelijk kader : type wet prom. 07/12/2016 pub. 06/07/2017 numac 2017012930 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017030417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers" en de "Association des Pompiers Volontaires francophones et germanophones de Belgique" type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 06/07/2017 numac 2017012924 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk "cardiale pathologie". - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017201963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van Worden benoemd : Officier in de Orde van Leopold : De heer Jan DE MEYER Ere-raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Gent De heer Hendrik LOOTENS Ere-raadsheer in socia type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017012936 bron federale overheidsdienst financien Toestand van de Deposito- en Consignatiekas, vastgesteld op 31 december 2016 en bekendgemaakt ingevolge artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935 Eigen bedrijvigheid - Activité propre I. Deposito's in geld - Dépôts en numéraire type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017203147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 juni 2017, wordt aan de heer VAN AKEN Marcel op het einde van de maand november 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belangh type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017020441 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017030488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017 wordt het mandaat van de heer Jean-Pierre MOUCHAERS als korpschef van de lokale politie van de politiezone LEUVEN voor een termijn van vijf jaar herni type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017030449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 mei 2017 wordt Mevr. Anne CABAY, technisch deskundige, door overgang naar het hoger niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in de buit Overee type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 06/07/2017 numac 2017020449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de functie pediatrische liaison moet voldoen om te worden erkend. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017030448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 mei 2017 wordt Mevr. Angélique HEUSICOM, technisch deskundige, door overgang naar het hoger niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in Overe type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017030419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017030418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel" en de "Brandweervereniging Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017020485 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Bekkevoort. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 18 juni 2017, in artikel 1, worden de pla Dit beslui type koninklijk besluit prom. 15/07/1997 pub. 06/07/2017 numac 2017020444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisfunctie van palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017203506 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 30 juni 2017, zijn benoemd tot kandidaat-notaris : Voor de Nederlandse taalrol : - mevr. De Cuyper N.; - mevr. Buijsrogge I.; - mevr. Claeys L.; - de heer Tack R.; - mevr. Cox G.; - de - de heer De Wilde B.; - de type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017012765 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1723 van 9 april 2017, wordt kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 januari 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017012768 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1718 van 9 april 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van n Zij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017012764 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1722 van 9 april 2017, wordt kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 juli 2017. type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 06/07/2017 numac 2017012916 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012648 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de organisatie en werking van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie genaamd, "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 06/07/2017 numac 2017012917 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012717 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van één lid van het Tariferingsbureau inzake natuurrampen type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 06/07/2017 numac 2017012918 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 06/07/2017 numac 2017012922 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "niet-chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017030485 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende de lijst van de personeelsleden van de Directie-generaal Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid overgedragen naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 15/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012933 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het aantal regio's per provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het maximale aantal te erkennen regionale dienstencentra per regio type ministerieel besluit prom. 15/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012935 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het aantal regio's per provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het maximale aantal te erkennen diensten voor oppashulp per regio type ministerieel besluit prom. 20/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012927 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2002 tot vaststelling van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsle type ministerieel besluit prom. 29/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017030482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017040338 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de machtiging van Vereniging Bureau Veritas VZW als overeenstemmingsbeoordelingsinstantie in uitvoering van artikel 42 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur type ministerieel besluit prom. 03/07/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017030489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017030478 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetensch

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017030462 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oprichting van Brussel Stedenbouw & Erfgoed

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017020429 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, wat het opleidingenaanbod type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012926 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding en de overheveling van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012925 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master of Transatlantic Affairs als nieuwe opleiding van het Europacollege

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017203554 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Zenne type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017203555 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Dender en waarbij de voorgelegde wijzigingen niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen worden type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017203556 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Haine en waarbij de voorgelegde wijzigingen niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen worden type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017203553 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de stroomafwaartse Maas en van de Oise en waarbij de voorgelegde wijzigingen niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen

decreet

type decreet prom. 09/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012932 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 188 betreffende het werk in de visserijsector, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar zesennegentigste zitting in Genève op 14 juni 2007 type decreet prom. 09/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012934 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het protocol betreffende de conventie over gedwongen arbeid van 1930, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar honderdenderde zitting in Genève op 11 juni 2014

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017020436 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV GAVIMMO heeft de nietigverklaring gevorderd van het Deze z

document

type document prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017203457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Bij besluit van de Directeur-generaal, d.d., van 19 juni 2017, dat in werking treedt de dag waaro worden

beschikking

type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012943 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, en met het daar type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017020460 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town op 24 april 2014 type beschikking prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017203508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 21 juni 2017 werd Mevrouw Riet DOCX, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof te Antwerpen, door Mevrouw de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012938 bron brussels hoofdstedelijk gewest 23 JUNI 2017 - Ordonnantie houdende instemming met het tweede Protocol, gedaan te Londen op 13 maart 2013, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012940 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 24 juni 1970, zoals gewijzigd door type beschikking prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017203144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof te Brussel Bij beschikking van 17 mei 2017 werd de heer Marcel VAN AKEN, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof te Brussel, door Mevrouw de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vana type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012967 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Jersey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 13 maart 2014 type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012969 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bermuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 11 april 2013 en te Hamilton op 23 mei 2013 type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012968 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Ankara op 2 juni 1987, zoals gewijzigd door het Pr type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012970 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belast type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017020458 bron brussels hoofdstedelijk gewest 23 JUNI 2017 - Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oezbekistan tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inko type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012971 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar h type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012972 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden, voor Aruba, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingen, gedaan te Den Haag op 24 april 2014 type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017020459 bron brussels hoofdstedelijk gewest 23 JUNI 2017 - Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en te Saint Pete type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012942 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkom type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012966 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Mexicaanse Staten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, onde type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012939 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst van 28 augustus 1978 tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting inzake belasting naar het inkomen en naar het vermogen, zoals gewijzigd door h type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012941 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012947 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek ten Oosten van de Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontdu type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012946 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012945 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Rwanda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012944 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 28 juni 1

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017020472 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 1) Een eerste attaché -voor Brussel Gewestelijke Coördinatie Directie Human Ressources (ref. 40001183) : Er is een betrekking van eerste attaché (rang A2) behorend tot(...) De intra type vacante bettreking prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017203146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever van het Nederlands taalstelsel bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Marcel VAN AKEN

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017203582 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 april 2017 is de aanwijzing van de heer Wittouck, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn va Bij ko

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017030516 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 juli 2017 worden volgende ambtenaren, met ingang van 1 juli 2017, aangeduid als Lid van het College van de Dienst van de Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken bij de Federale Overheidsdi - Dhr.

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017203507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Leuven Bij beschikking van 8 juni 2017 werd de heer René LEEKENS, ere-rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank Leuven, door Mevr. de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om he

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 06/07/2017 numac 2017203583 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel Antwerpen Bij beschikking van 31 januari 2017, werd de heer Van Den Bulck, P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, aangewezen om, vanaf 1 augustus 2017, het ambt van pla Rechtbank
^