B.S. Index van de publicaties van 10 juli 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017012902 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 14 juni 2017 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****(...) Bij **** type wet prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017040382 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 14 juni 2017, is aan Mevr. Michèle DEMOL, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestri Zij m type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017040369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 10/07/2017 numac 2017030535 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 7 augustus 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Vlaamse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere M type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017030533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017 wordt het mandaat van Meneer Bernard BASTIEN als korpschef van de lokale politie van de politiezone BRAINE-LE-COMPTE/ ECAUSSINNES/ LE ROEULX/ type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017040373 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 18 juni 2017 dat uitwerking heeft op 1 juli 2017 wordt de heer Vandervaeren, Benoît , geboren op 4 oktober 1970, attaché van de klasse A2 bij de POD Wetenschapsbeleid, in het kader van de (...) Het type koninklijk besluit prom. 20/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017020435 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende de overdracht van het personeel van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017020467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 22 juni 2017, wordt de heer Jurgen NEUTS, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2017-2018 het mandaat uit te oefenen van deeltijds praktijkassistent bij de V type koninklijk besluit prom. 02/07/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012281 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de gouverneur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017012464 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag van Ambtswege Bij koninklijk besluit van 28 april 2017 wordt de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege opgelegd aan de heer DEKETELAERE, Geert Luc, adviseur bij Algemene Administratie van de Fiscaliteit, met ingang van 1 m type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017012463 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit van 28 april 2017 wordt de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege opgelegd aan de heer HAAN, Michel L.J.G., attaché bij Algemene Administratie van de inning en de invo(...) type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017020480 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017040384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een effectief lid van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012905 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Luchthaven van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant type ministerieel besluit prom. 21/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030499 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieer type ministerieel besluit prom. 08/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012950 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2017 type ministerieel besluit prom. 08/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012951 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2017

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 4, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomei

decreet

type decreet prom. 01/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030429 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belasting

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012921 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministeriële omzendbrief tot opheffing van de ministeriële omzendbrief van 15 oktober 2015 betreffende het koninklijk besluit van 21 februari 2014 tot bepaling van de activiteiten vermeld in artikel 21quinquies, § 1, a), b) en c). 2. Vanaf nu gaat

document

type document prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017203668 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering, heeft op 12 mei 2017 de heer Hallet, P.-A., rechter van de familie- en jeugdrechtbank van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, aan De rechtba type document prom. 21/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddel Myozyme. - Vervanging van de leden type document prom. 21/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030443 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen ADCETRIS, BOSULIF, ICLUSIG, JAKAVI, NPLATE, TRISENOX en VIDAZA, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030493 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030492 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030495 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van beroep ingesteld bij artikel 12 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2017 tot vaststelling van de wijze waarop de advi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030498 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair

erratum

type erratum prom. 18/05/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017203597 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de erkenning en de verplichtingen van de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017040375 bron brussels hoofdstedelijk gewest Vacatures voor de betrekkingen van directeur-diensthoofd 'Exploitatie en Vervoer', `Onderhoud' en `Bouw' bij Brussel Mobiliteit (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) Deze vacantverklaringen annuleert en vervangt de vacantverklaring di(...) Brussel Mob

verslag

type verslag prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017020438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verslag over de werking van de Centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2016 1. Overzicht van de gere(...) 1.1. Inhoud van het bestand De Centrale voor kredieten aan particulieren, die werd opgericht in (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017030436 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 12 mei 2017 : Met ingang van 1 maart 2017 - De heer CAU type benoemingen prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017030431 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 26 juni 2017 : Met ingang van 1 mei 2017 : - De heer VAN type benoemingen prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017040374 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2016 dat uitwerking heeft op 1 augustus 2016 wordt de heer Flamend, Laurent , geboren op 16 november 1983, stagiair van niveau A, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van h(...) Het b type benoemingen prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017020446 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1: Bij ministerieel besluit van 19 juni 2017: Met ingang van 1 juni 2017: type benoemingen prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017030503 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2017, wordt de heer Olivier G. ELIAS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzi type benoemingen prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017020447 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 19 juni 2017 : Met ingang van 1 Een beroep tot nietigver

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017203606 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017203607 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017020454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 juni 2017 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017020453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 juni 2017 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017012920 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning 2684 van de autorijschool "Liman", Huidevettersstraat 58-62, te 1000 Brussel, zonder voorwerp geworden, is ingetrokken vanaf 04/04/2017.

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017040377 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 30 juni 2017 heeft Charlotte PIERS de nodige volmacht ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek van Tunesië uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Waals Brabant en Antwerpen.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017203647 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor de FOD Sociale Zekerheid : inspecteurs/teamchefs (m/v/x) voor DG Zelfstandigen. - Selectienummer: BNG17030 Deze selectie werd afgesloten op 3(...) Er zijn 2 l type bericht van selor prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017203595 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal "Inspectie" voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer : ANG17710 Solliciteren kan tot en met 11/09/2017 via www.selor.be De functiebeschrijv(...) Geef het selectienumme type bericht van selor prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017203649 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Sociaal Inspecteur , (niveau A), voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG17176 Solliciteren kan tot 31/07/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017203681 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Scheepvaartinspecteurs machines (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Transport. - Selectienummer : ANG17001 Deze selectie werd afgesloten op 29 juni 2017. Er is 1 laureaat. type bericht van selor prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017203682 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psychosociaal manager (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen, Leefmilieu. - Selectienummer : ANG17108 Deze selectie werd afgesloten op 30/06/201(...) Er zijn 8 type bericht van selor prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017203683 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische Directeurs (niveau A3) voor De Haven van Brussel. - Selectienummer : ANB17016 Solliciteren kan tot 31/07/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017203625 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau A , van Nederlandstalige attachés (technisch) bouw, elektriciteit en HVAC (m/v/x) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : BNG17045 Deze selectie werd afgesloten(...) Er zijn ge

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/07/2017 numac 2017040341 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Wijziging erkenning dienstencentra zoals voorzien in het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderinsprogramma Bij toepassing van het koninklijk besl Numér
^