B.S. Index van de publicaties van 3 augustus 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017020570 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2012 type wet prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017030803 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 7 juli 2017 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, Bij **** type wet prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017204057 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 66/2017 van 1 juni 2017 Rolnummer 6384 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant. Het samengesteld type wet prom. 21/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017030904 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake de onderwerping aan de belasting van bepaalde door Belgische zendingen lokaal aangeworven werknemers in landen waarmee België geen overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft gesloten type wet prom. 30/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017020538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft de begroting. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017203574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voo type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017040450 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 november 2016, dat in werking treedt op 24 augustus 2017, is aan de heer Dubuc, J., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Philippeville. Het is hem vergund de titel van zijn ambt ee Bij konink type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017040467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het Tariferingsbureau BA Auto type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017203669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017, wordt aan mevrouw BELKACEMI Delphine, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof van Luik. type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017203911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité vo type koninklijk besluit prom. 28/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017040559 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017030890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor de eerste fase van het project ANPR in het kader van de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme voor het begrotingsjaar 2017 type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017020516 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carriere hoofdbestuur. - Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 juli 2017 en met ingang van 1 september 2017 wordt aan de heer Reginald GOOSSENS, eervol ontslag verleend uit zijn functies van attaché - kla(...) Het is de heer Regina type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017020537 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017020544 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd to

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017040492 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 mei 2016 houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentia type ministerieel besluit prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204016 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13, programma 03 van organisatieafdeling 16, programma 02 van organisatieafdeling 17 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegr type ministerieel besluit prom. 14/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017030888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2015 tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekennin type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204012 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 13 van organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204013 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 22 en 32 van organisatieafdelingen 33 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204015 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 13/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204017 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 06/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204014 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 21 van organisatieafdeling 16, programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegr type ministerieel besluit prom. 13/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204018 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017030911 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd goedgekeurd betreffende de Heizelvlakte

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017020513 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende afwijking van de rationalisatienorm van een centrum voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017040474 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204067 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de structuur en de verantwoording van de begroting van de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen en de instellingen in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandig type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting, de algemene en de begrotingsboekhouding en de rapportering van de Waalse openbare bestuurseenheden

decreet

type decreet prom. 30/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017030839 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017040560 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Hugo type bericht prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017020562 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Frans BOSTOEN, Marie-Ange DOSSCHE, Danielle BOSTOEN, Steph Dit bes type bericht prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017020556 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Avta

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017040564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017, dat in werking Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017040566 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt de Mevr. Marie DUVIVIER, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2017, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Economie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017040567 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt de heer Christian FERDINAND, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2016, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017030707 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij Koninklijk besluit van 12 juni 2017 wordt Mevr. Aurore BONNECHERE, geboren op 29 september 1984, met ingang van 1 mei 2017, in vast dienstverband benoemd, met als titel Attaché in de klasse A2 op het Franstalig taalkader, bij de Fe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017040563 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017, dat in werking treedt de dag van deze bekendma Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017203670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van mevrouw Delphine BELKACEMI De betrokken organisaties w De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017040452 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden * Bij koninklijke besluiten van 25 april 2017, - is de heer Verbelen M., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017040454 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 november 2016, is de heer Toledo M., raadsheer in het hof van beroep te Luik, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn Deze m type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017040496 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juli 2017, is op haar verzoek ontslag verleend aan mevr. Vankerkoven C., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het hof van ber Dit bes

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017030696 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 19 mei 2017, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd Mevr. DE MEESTER DE BETZENBROECK Tatiana gedomicilieerd, Waterloosesteenweg 412F te 1050 BRUSSEL, erkend als EPB-advise De erke type erkenning prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017030700 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 18 april 2017, van het BIM, werd de heer ASSAKALI Majid, gedomicilieerd Vincent Van Goghlaan 17 te 1140 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Hoofds De erke type erkenning prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017030697 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 10 april 2017, van het BIM, werd de heer COUSIN Charles, gedomicilieerd Chaussée de la Grande Espinette 179A, te 1640 RHODE-SAINT-GENESE, erkend als erkend verwarmingsk De erk type erkenning prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017030699 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 24 april 2017, van het BIM, werd de heer BENOUAGUEF Malik, gedomicilieerd Ernest Cambierlaan 7 te 1030 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type De erk type erkenning prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017030698 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 10 april 2017, van het BIM, werd de heer ANDRE Rony, gedomicilieerd Rue de la Révolution 56A te 6040 JUMET , erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van(...) De erkennin type erkenning prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017030701 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend EPB-verwarmingsadviseur Bij beslissing van 10 april 2017, van het BIM, werd de heer ALAMI HASSANI Abdelali, gedomicilieerd Louis Lumièrestraat 17, te 1190 BRUXELLES, erkend als EPB-verwarmingsadviseur voor het Brussels Hoofd De erk type erkenning prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017030705 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 23 mei 2017, van het BIM, werd de heer BICHIR Viorel, gedomicilieerd Brusselsesteenweg 46, te 1730 ASSE, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Hoofdstedelijk G De erke type erkenning prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017030703 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 17 mei 2017, van het BIM, werd de heer ACCARAIN Edouard, gedomicilieerd Rue Gouttier 46, bus 2, te 1410 WATERLOO, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type De erk type erkenning prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017030704 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 30 mei 2017, van het BIM, werd de heer BRACKMAN Pieter, gedomicilieerd Kruisveldstraat 32, te 9450 DENDERHOUTEM, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G De erk type erkenning prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017030702 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend **** van type **** **** beslissing van 17 mei 2017, van het ****, werd de heer **** ****, gedomicilieerd **** **** 46, bus 2, te 1410 ****, erkend als erkend **** van type **** **** ****

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017204109 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de nederlandstalige selectie van Penitentiaire bewakingsassistenten regio Oost-Vlaanderen : Gent, Oudenaarde en Dendermonde (niveau C) voor de FOD Justitie (ANG17023). - ERRATUM De Nederlandstalige selectie van Penitentiaire (...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017204108 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de nederlandstalige selectie van Penitentiaire bewakingsassistenten regio Kempen : Turnhout, Hoogstraten, Wortel en Merksplas (niveau C) voor de FOD Justitie (ANG17022). - ERRATUM De Nederlandstalige selectie van Penitentiair(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017204107 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de nederlandstalige selectie van Penitentiaire bewakingsassistenten regio Centrum : Vorst en Sint-Gillis (niveau C) voor de FOD Justitie (ANG17021). - ERRATUM De Nederlandstalige selectie van Penitentiaire bewakingsassistente(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017204106 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de nederlandstalige selectie van Penitentiaire bewakingsassistenten regio Antwerpen : Antwerpen, Mechelen en Beveren (niveau C) voor de FOD Justitie (ANG17020). - ERRATUM De Nederlandstalige selectie van Penitentiaire bewakin(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017204105 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-projectleiders (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV). - Selectienummer : ANG17175 Solliciteren kan tot 15 september 2017 via www.selor.be (...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017204096 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige milieu-controllers (niveau C) voor de Overheidsdienst van Wallonië. - Selectienummer: AFW17001 Deze selectie werd afgesloten op 12 juli 2017 (datum PV). Er zijn 6 laureaten. D(...) type bericht van selor prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017204095 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Commandanten assistent van luchthaven met mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels (niveau A) voor de Overheidsdienst van Wallonië. - Selectienummer: AFW16010 Deze selectie(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017204093 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige openbare infrastuctures (niveau A) voor de Overheidsdienst van Wallonië. - Selectienummer: AFW16008 Deze selectie werd afgesloten op 12 juli 2017(datum PV). Er zijn 30 laureaten.(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 03/08/2017 numac 2017204110 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de Nederlandstalige selectie van Penitentiaire bewakingsassistenten regio West- Vlaanderen : Brugge, Ruiselede en Ieper (niveau C) voor de FOD Justitie (ANG17024). - ERRATUM De Nederlandstalige selectie van Penitentiaire bewa(...) Er zij
^