B.S. Index van de publicaties van 8 augustus 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/08/2017 numac 2017203532 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 68/2017 van 1 juni 2017 Rolnummers 6442 en 6443 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 14 van de wet van 9 november 2015 « houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken », gesteld door de Raad van Stat Het Gro type wet prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040462 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector type wet prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type wet prom. -- pub. 08/08/2017 numac 2017030807 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 7 juli 2017 is machtiging verleend aan mevrouw **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om(...) Bij **** type wet prom. -- pub. 08/08/2017 numac 2017030804 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 7 juli 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017020603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft het p type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017020601 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017020602 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van een beheerscomité in het kader van het beheer van het fonds voor risico's van nucleaire ongevallen en van het fonds voor risico's van zware ongevallen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017203695 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, &se type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017030735 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de verklaring inzake dringendheid van de onteigening waartoe machtiging werd verleend in het koninklijk van 18 juli 2017 houdende machtiging tot onteigening van percelen te Aalter en Beernem met het oog op de aanleg van een der type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017020600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/08/2017 numac 2017040490 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 19/07/2017, werd de N.V. SITEREM erkend als bodemverontreinigingsdeskundige voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de vervaldatum van de erkennin(...) De erkenning draagt het nummer : AG type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/08/2017 numac 2017040508 bron brussels hoofdstedelijk gewest Inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 26/07/2017 werd de N.V. VAN GANSEWINKEL erkend als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen voor (...) De erkenning draagt het nummer : AG type ministerieel besluit prom. 02/08/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017030931 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende schrapping van de inschrijving van personen die een activiteit uitoefenen van minnelijke invordering van schulden van de consument

decreet

type decreet prom. 07/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040495 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/08/2017 numac 2017030930 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-17/0026 : Sweetinvest NV en Verguts Gebroeders NV/ Lyfra NV Op 2 augustus 2017, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit Volgens

erratum

type erratum prom. 15/06/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040562 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het aantal regio's per provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het maximale aantal te erkennen diensten voor oppashulp per regio. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2017 numac 2017203459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 wordt, aan mevrouw Monica DE JONGHE, lid, als vertegenwoordiger van de werkgevers, van het beheerscomité van de Rijksd Bij hetz

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/08/2017 numac 2017040499 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juni 2017 wordt mevrouw Lieve Vantroyen tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, met in Overeen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 08/08/2017 numac 2017020592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 238.636 van 27 juni 2017 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, XIV e kamer, het koninklijk besluit v(...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad op dezelfde w

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 08/08/2017 numac 2017030921 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 2 augustus 2017 genomen krachtens het boek IX van het Wetboek van economisch recht en het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende het op de markt brengen van ga PR/003-015

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/08/2017 numac 2017202804 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 63/2017 van 18 mei 2017 Rolnummer 6481 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 18, type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/08/2017 numac 2017203373 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 81/2017 van 15 juni 2017 Rolnummer 6642 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 22 december 1994 betreffende de onroerende voorheffing, inge Het Grondw type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/08/2017 numac 2017203372 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 75/2017 van 15 juni 2017 Rolnummer 6467 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 147 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbou Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/08/2017 numac 2017204117 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A (m/v/x) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen, Leefmilieu : Attachés. - Selectienummer : BNG16176 Deze selectie we(...) Er zijn 7 laureaten. type bericht van selor prom. -- pub. 08/08/2017 numac 2017204136 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige psychosociale managers (niveau A21), voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : AFG17122 Deze selectie werd afgesloten op 31/07/20(...) Er is 1 l type bericht van selor prom. -- pub. 08/08/2017 numac 2017204140 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Lead Maquetteur-Developers (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : MNG17049 Deze selectie werd afgesloten op 16/06/2017. Er zijn 0 laureaten.
^