B.S. Index van de publicaties van 9 augustus 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op de verlaging van de k type wet prom. -- pub. 09/08/2017 numac 2017030801 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, de genaamde ****, **** **** ****(...) juffrouw **** type wet prom. 18/12/2016 pub. 09/08/2017 numac 2017030815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet inzake elektronische identificatie type wet prom. -- pub. 09/08/2017 numac 2017030802 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, mevrouw **** ****(...) mevrouw ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017030927 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 53, § 1, dertiende lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de verplichte verificatie door verple type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2017 numac 2017030941 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Verlenging van een mandaat Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017 wordt het mandaat van ***** als beheerder van de Raad voor **** hernieuwd voor een periode van vijf jaar, met ingang van 1 **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2017 numac 2017040469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt aan de heer Luc VANDENDRIESSCHE, adviseur bij het Bureau van de Voorzitter, met ingang van 1 februari 2018, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2017 numac 2017040589 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Parmentier A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Nassogne. Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2017 numac 2017204155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017, wordt met ingang van 1 novem De hee type koninklijk besluit prom. 20/03/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020578 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen voor de uitoefening van de bewakingsactiviteit beheer van alarmcentrales. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020611 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2015 tot vaststelling van een wedstrijdreglement voor de jaarlijkse toekenning van de Onroerenderfgoedprijs type ministerieel besluit prom. 20/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017204124 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de visvangst langs het nieuwe kanaal Charleroi-Brussel tussen de "Pont de Marche-lez-Ecaussinnes" te Feluy en de "Pont canal" te Ronquières van 16 augustus tot en met 10 september 2017 verboden wordt type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/2017 numac 2017040568 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2017, is het verzoek tot associatie van de heer Delvaulx, E., notaris ter standplaats Genepiën, en van Mevr. Clerens, V., kandidaat-notaris, om de associatie « Eric Delvaulx & Vanessa Clerens Mevr. Cl type ministerieel besluit prom. 31/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020609 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020587 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van koninklijke besluiten betreffende de beroepsbekwaamheden van slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masse type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020558 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2015 houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de in type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017040500 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, wat betreft de programmering van interlandelijke adoptiediensten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017040470 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot vaststelling van de programmatie van de door het Departement Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017030864 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2016-2017 van het Vlaams Parlement

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017204122 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een vrijstelling van visverlof voor de deelnemers aan het 64e Wereldkampioenschap voor Landenteams van 4 tot 10 september 2017 en tot tijdelijke afwijking van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regeri type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017204123 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van Boek I van het Leefmilieuwetboek, betreffende de keuze en de wraking van een auteur van effectenonderzoeken

decreet

type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/08/2017 numac 2017204104 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 juni 2017, is beroep tot vernietig Die zaa type bericht prom. -- pub. 09/08/2017 numac 2017204046 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 juni 2017 ter post aangetekende brief e(...) type bericht prom. -- pub. 09/08/2017 numac 2017204045 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 juni 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 juni 2017, heeft de bvba « Agem Je Die za type bericht prom. -- pub. 09/08/2017 numac 2017204048 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juni 2017, is beroep tot vernietig Die za type bericht prom. -- pub. 09/08/2017 numac 2017204060 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 juni 2017 in zake het openbaar ministerie tegen Philippe Coopmans, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 juni 2017, heeft « Sche

bijakte

type bijakte prom. 26/06/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017030808 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel bij de `Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken'

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 09/08/2017 numac 2017020581 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking op artikel 88, type beschikking prom. -- pub. 09/08/2017 numac 2017020582 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking op het artikel 27, type beschikking prom. -- pub. 09/08/2017 numac 2017020580 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking op artikel 88,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/08/2017 numac 2017040588 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 31 juli 2017, - dat uitwerking heeft op datum van 30 april 2017 `s avonds, is mevr. Desaegher K., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld. Zij kan ha - dat in werk

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/08/2017 numac 2017203817 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 238.415 van 6 juni 2017 in zake Christiaan Hendrickx en Paul De Hert tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekome « Sche
^