B.S. Index van de publicaties van 22 augustus 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017203750 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van oktober 2017 De Federale O De aanv type wet prom. 21/07/2017 pub. 22/08/2017 numac 2017031016 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vermelding in de vonnissen betreffende de vaststelling van een onderhoudsbijdrage, van de mogelijkheid tot machtiging van de schuldeiser om aan de onderhoudsplichtige verschuldigde geldsommen t

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017040582 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 1783 van 22 mei 2017 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vernoemde Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverdediging, te weten : 1 a) Het Burge type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017040586 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1785 van 22 mei 2017 : Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde : mevrouw : Deray Corinne, attaché de heer : Ervyn Johan, attaché Worden mevrouwen : Fostier Nat type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017040584 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1784 van 22 mei 2017 : Wordt benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde : Mevr. Ochelen Chantal, adviseur Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsord Mevr. Aerts Gerd type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017031035 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke Eredienst. - Asquillies Afschaffing van een plaats van kerkbedienaar Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017 wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste bij de Schatkist bij de parochie Heilige Maagd, te Asquillies, afgeschaft. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017031007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 juni 2017 wordt de heer Joris REYNAERT, technisch deskundige, bevorderd door verhoging in niveau in de klasse A1 met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekk Overee type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 22/08/2017 numac 2017031030 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende wijziging van : - het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten vol type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 22/08/2017 numac 2017031031 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de organisatie bedoeld in artikel 44, § 1, van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017030925 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1786 van 22 mei 2017 : Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : mevrouw Vermeulen Helena, administratief deskundige de heren : Goffaux Guy, techni type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017020594 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1775 van 22 mei 2017: Wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde: De heer Ndombe Isey, attaché Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde: Mevr Mevr. Pilette Mart type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017020615 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1782 van 22 mei 2017, wordt kapitein-commandant van administratie K. Claes op pensioen gesteld op 1 september 2017 in toepassing van de samengeorde type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017020599 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1778 van 22 mei 2017, wordt kapitein-commandant C. Lapon op pensioen gesteld op 1 april 2017 in toepassing van de samengeordende wetten op de milit type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017020613 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1780 van 22 mei 2017, wordt kapitein vlieger ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017020604 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij Koninklijk besluit van 14 juni 2017 wordt de heer REBELLA Damien, geboren op 21 november 1981, bevorderd met ingang van 14 juni 2017 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Attaché in de klasse A2 op het Franse taal type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017020614 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1781 van 22 mei 2017, wordt kapitein-commandant ****. Ganser op pensioen gesteld op 1 januari 2018.

decreet

type decreet prom. 26/06/2017 pub. 22/08/2017 numac 2017203992 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de Ri type decreet prom. 12/07/2017 pub. 22/08/2017 numac 2017204189 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017020597 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1777 van 22 mei 2017, wordt de heer Stanislas Horvat, doctor in de rechten, op 1 april 2017, tot hoogleraar in het organiek kader van het onderwijzend personeel van de Kon Een ber

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017204219 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor Defensie : Attachés selectie (m/v/x) (BNG17123) Attachés selectie (m/v/x) - BNG17123 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te sollicit(...) Solliciteren type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017204257 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige diensthoofden BLAS (niveau A2), voor de POD Maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie. - Selectienummer : AFG17117 Deze selectie werd afgesloten op 15 juli(...) Er is 1 l type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017204261 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Lasser/metaalbewerker (niveau C), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG17145 Deze selectie werd afgesloten op 3/08/2017 (datum PV). Er zijn 3 laureaten.

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 22/08/2017 numac 2017020584 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1.
^