B.S. Index van de publicaties van 25 augustus 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum type wet prom. 11/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017020579 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging, de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen en de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de be

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017031018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het **** van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, het type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017204268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 25/08/2017 numac 2017040617 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van ondernemingsloketten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017013000 bron federale overheidsdienst justitie Protestantse eredienst Erkenning van een plaats van secretaris Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017, is een jaarwedde ten laste van de Schatkist gehecht aan een negende plaats van secretaris bij de Administratieve Raad voor de Protestants- type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017020595 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1776 van 22 mei 2017 : Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : De heer Calders Rudy, adviseur De heer François Alexandre, attac De heer Laureys type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017013021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 b

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017040605 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017031050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 22/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017040607 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 22/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017040608 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt i type ministerieel besluit prom. 19/07/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017040479 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Ganshoren type ministerieel besluit prom. 22/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017013018 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017040641 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de criteria voor geïntegreerd natuurbeheer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017204254 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse regering van 24 mei 2017 dat in werking treedt op 1 juni 2017, wordt de heer Jean-Michel Cassiers aangewezen als mandataris als leidend ambtenaar bij de gezamenlijke auditdienst tussen Wallonië en de Federatie

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017013012 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Maarten BOON, Dirk LEENEN en Mélanie RUELENS, die woonplaa Dit b type bericht prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017013010 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BELGISCHE BEROEPSVERENIGING VAN ARTSEN-SPECIALISTEN IN Dit bes type bericht prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017013007 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Emile MAES, die woonplaats kiest bij Mr. Sven BOULLART, ad Dit be type bericht prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017013009 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Bart VANDERBUSSE, die woonplaats kiest bij Mr. Koenraad VA Dit be

document

type document prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017204253 bron waalse overheidsdienst Société wallonne du Crédit social » . - Personeel Bij besluit van de directrice-generaal van 14 juli 2017, dat op 1 augustus 2017 in werking treedt, wordt aan de heer Marc Marlier, directeur, eervol onts(...) type document prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017204255 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 28 juni 2017 wordt de heer Francesco Giarraffa, attaché, vanaf 1 oktober 2017 in ruste gesteld. Bij besluit van de secretaris-generaal van 3 juli 2017 wordt de heer Pierre Salmon, gekwa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017012986 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017012987 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017204264 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 's avonds, is mevr. Roelandt C., vrederechter van het kanton Ninove, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen la Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017040642 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017, is op haar verzoek ontslag verleend aan mevr. Bekkers A., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 november Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/06/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017203974 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 november 2015 tot aanwijzing van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017204267 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017204287 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Controleurs van de werken - specialisatie elektromechanica (niveau B) voor Haven van Brussel. - Selectienummer : AFB17047 Solliciteren kan tot 18/09/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017204317 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige databasebeheerders (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België. - Selectienummer : AFG17102 Deze selectie werd afgesloten op 4 juli 2017. Er is 1 laureaat. De lijst (...) type bericht van selor prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017204314 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Veiligheidsauditeurs (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG17202 Solliciteren kan tot 4/9/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017204316 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige preventieadviseurs (niveau A) voor de Koninklijke Sterrenwacht van België. - Selectienummer AFG17059 Deze selectie werd afgesloten op 6 juli 2017. Er zijn 2 laureaten. De lijs(...) type bericht van selor prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017204313 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Integrator diensten (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG17203 Solliciteren kan tot 4/09/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017204312 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs veiligheid luchtverkeer A2 (niveau A2), voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG17168 Solliciteren kan tot en met 18 september 2017 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017204288 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés Facilities en Maintenance (niveau A) voor de Federale Pensioendienst (SFPD). - Selectienummer : ANG17228 Solliciteren kan tot 11 september 2017 via www.selor.be De gedetailleerde fu(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017204270 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige economisten voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit in Eupen (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG17190 Solliciteren kan tot 11/09/2017 via www.selor.be De gedetail(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017204077 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen HRM (niveau B) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. - Selectienummer: ANG17190 Solliciteren kan tot 11 september 2017 via www.selor.be Na de selectie type bericht van selor prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017204275 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Klinische Psychologen A2 (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17208 Solliciteren kan tot 11/09/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 25/08/2017 numac 2017204322 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Nederlandstalige Bevordering naar niveau A - Reeks 1 voor alle federale departementen. - Selectienummer : ANG17235 Solliciteren kan tot 25/9/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarde(...) Geef het se
^