B.S. Index van de publicaties van 1 september 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017013035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Selectie van één Nederlandstalige statutaire administrateur , in samenwerking met Selor (ref. FO1702N) De federale Ombudsman is een onafhankelijke, collaterale instelling van het Parlement, ingesteld door de wet va(...) Het statuut van het personeel v type wet prom. 31/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017031009 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 31/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017013015 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake type wet prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017012995 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 11 augustus 2017, is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, **** **** ****, geboren te ***** , op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** type wet prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017040679 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 augustus 2017, is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, **** ****, geboren te **** op 22 ****(...) Bij koninklijk besluit van 11 type wet prom. 31/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017031008 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017040687 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 21 juli 2017, is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) **** **** type wet prom. 19/06/2008 pub. 01/09/2017 numac 2017031038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017013076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst personeel en organisatie Planning en Selectie Betreft: Lancering bevorderingprocedure in de klasse A5 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijk - 1 betrekking v type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017040594 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende herverdeling van kredieten naar het programma 50-5 "Inzet" van de sectie 16, Ministerie van Landsverdediging, in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017040598 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1788 van 22 mei 2017, wordt kapitein-commandant E. Duray op pensioen gesteld op 1 september 2017 in toepassing van de samengeordende wetten op d type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017031000 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 1797 van 6 juni 2017, wordt kandidaat-reserveofficier ****. Van Gestel, op 1 mei 2017 aangesteld in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse in het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017040604 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - **** Bij koninklijk besluit ****. 1790 van 23 mei 2017: Wordt kolonel **** ****. **** op 19 juni 2017 aangesteld in de graad van brigade-generaal, voor de duur van de opdracht, om de functie type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017040599 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag uit het ambt. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 1789 van 22 mei 2017: Wordt luitenant-generaal ****. **** op 18 mei 2017 ontslagen uit het ambt van commandant van de Koninklijke Militaire **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017040613 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1793 van 23 mei 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaat o type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017010691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kun type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017010689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de bijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017010684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de tussenkomst in d type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017040612 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1792 van 23 mei 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van nivea Hij gaat o type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017040610 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling **** koninklijk besluit ****. 1791 van 23 mei 2017: Wordt kolonel vlieger **** ****. **** op 12 juli 2017, aangesteld in de graad van brigade-generaal vlieger om vanaf 1 augustus 2017 type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017030128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 9 maart 2017 wordt de heer Théodorus CHATZIVASSILIAS, attache bij het departement, met ingang van 1 september 2017 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaans

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017040561 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratieaanvraag van de benaming Belgisch Witblauw Vlees als Beschermde Geografische Aanduiding type ministerieel besluit prom. 02/08/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017030929 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen type ministerieel besluit prom. 28/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017040637 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende technische normen voor het navulmechanisme van elektronische sigaretten type ministerieel besluit prom. 27/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017204262 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aanvraag tot registratie van de benaming "Viande de Blanc-Bleu Belge" / "Belgisch Witblauw Vlees" / "Fleisch vom Blau-Weißen Belgier" als beschermde geografische aanduiding type ministerieel besluit prom. 02/08/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017030928 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen type ministerieel besluit prom. 17/08/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017012977 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en machtiging tot ondertekening in het kader van het koninklijk besluit van 18 september 2016 betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van special

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017013028 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2012 tot regeling van de procedure voor toekenning van projectsubsidies m.b.t. de uitvoering van nascholingsinitiatieven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017204318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2013 tot aanneming van de cartografie van de locaties waarop het plan permanente bewoning betrekking heeft

document

type document prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017040646 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanwijzing Bij ministeriële beslissing van 24 maart 2017 wordt Mevr. Muriel Rabau aangewezen te voorzien in de tijdelijke vervanging van de managementfunctie Directeur-generaal Beleidsondersteuning en coördinatie met ingang van 1 ma Een b type document prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017013082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst personeel en organisatie Planning en selectie Betreft : Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A3 en A4 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van - 1 betrekking v type document prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017013116 bron instituut wegtransport & logistiek belgie vzw Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg Het Instituut wegTransport & Logistiek België zal een examenzitting organiseren voor het verkrijgen van het getuigschrift va(...) De schrift type document prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017013093 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bevorderingen Bij besluiten van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9 mei 2017 werden de volgende personen bevorderd tot de graad van Eerste Brandweerman. NOM NAAM PRENOM VOORNAAM type document prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017013089 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bevorderingen Bij besluiten van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9 mei 2017 werden de volgende personen bevorderd tot de graad van Korporaal vanaf 1 maart 2017. NOM NAAM PRENOM V type document prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017040712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandidaten die(...) - Op 23 september 2017, in de pr

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017012992 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van type 5 en van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 op de site van "Notre Dame du Grand Hôpital" te Charleroi die verbonden is aan de "E type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017013022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd secundair onderwijs van type 5 van vorm 4 op de site van het neuro-psychiatrisch ziekenhuis "Saint-Martin" te Dave die verbon type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017012990 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een inrichting voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 gelegen te Ottignies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017040651 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 op de site van het psychiatrisch ziekenhuis van "Beau Vallon" te Saint-Servais verbonden aan de "Ec type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017040648 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de coördinatiecomités op voorstel van de representatieve organen van de betrokken netten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017012991 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 op de site van de VZW L'Antenne 110 die verbonden is aan de « Ecole Escale fondamentale 2 » te O type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017040647 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning voor het schooljaar 2017-2018 van een afwijking van de normen inzake rationalisatie aan vier inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017013092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de zetel van het « Institut de promotion des formations sur l'Islam" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017013091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017040597 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit nr. 1787 van 22 mei 2017, wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier A. Cols, op 1 april 2017 benoemd in de graad van onderluitenant in h

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017013124 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 augustus 2017, zijn benoemd : stagiair in de graad van griffier bij het arbeidshof Gent, mevr. De Saeger I., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de klasse Dit besluit tre

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017013090 bron nationale kamer van notarissen Samenstelling directiecomite Nationale Kamer van notarissen per 1 september 2017 Voorzitter : Marc BOMBEECK, notaris te Walhain Vice-Voorzitter : Marc JANSEN, notaris te Kermt Penningmeester : Patrice BOHYN, notaris te Haasdonk Secre Verslaggever : Ser

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017204461 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertalers (niveau A1), voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG17035 Deze selectie werd afgesloten op 22/08/2017. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...) type bericht van selor prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017204470 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige sociaal consulenten (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : AFG17220 Solliciteren kan tot 18/09/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Na de selec type bericht van selor prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017204430 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financiële Juristen voor de Algemene Administratie van de Thesaurie (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17238 Solliciteren kan tot 25/09/2017 via www.selor.be De gedetaille(...) Na de sele type bericht van selor prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017204398 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Project Management Officer (niveau A) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG17068 Deze selectie werd afgesloten op 14/07/2017 (datum PV). Er zijn 8 laureaten. (...) Er werd ook ee type bericht van selor prom. -- pub. 01/09/2017 numac 2017204459 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Chef-Koks (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17237 Solliciteren kan tot 18/09/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaar(...) Geef het s
^