B.S. Index van de publicaties van 5 september 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2017 numac 2017020586 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1771 van 17 mei 2017, wordt kapitein-commandant P. Mermans op pensioen gesteld op 1 augustus 2017 in toepassing van de samengeordende wetten op type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017201549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werknemers van type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017202610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging van de statuten van het fonds voo type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017201551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de technische wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017202438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende verlenging van de eindeloopbaanregeling type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017040104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017031046 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende het reglement van de "Pick-3", openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en van het koninklijk besluit van 18 januari 2008 houdende het reglement van type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017012004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffen type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017201553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de éénmalige sociale toelage type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2017 numac 2017012981 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 1818 van 18 juni 2017: Wordt bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 8 april 2017 : Landmacht generaal-majoor **** ****-****. **** **** : **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2017 numac 2017031049 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 1817 van 16 juni 2017 : Wordt luitenant-kolonel **** ***** op 19 juni 2017, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van kolonel om de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2017 numac 2017031047 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1816 van 12 juni 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/07/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017030754 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het mondelinge evaluatie-examen type ministerieel besluit prom. 11/07/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017030753 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 17/07/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017204353 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het OCMW Kelmis als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4720 Kelmis, Brandehövel 57 type ministerieel besluit prom. 28/08/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017013106 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 109 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017204384 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de modaliteiten voor de overplaatsing van de personeelsleden in het kader van de hervorming van de adviesverlenende functie type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017204357 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten met het oog op de uitvoering van het decreet van 16 februari 2017 houdende wijziging van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie v type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017204356 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten met het oog op de uitvoering van het decreet van 16 februari 2017 houdende wijziging van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie en ver

decreet

type decreet prom. 26/06/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017204343 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 JUNI 2017 - Decreet houdende de eerste wijziging van het decreet van 15 december 2016 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 26/06/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017204344 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen van de aanknopingsfactoren to

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/09/2017 numac 2017040675 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Werving van gerechtelijke stagiairs . - Oproep tot de kandidaten. - **** langs elektronische weg Bij toepassing van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van het Gerechtelijk wetboek, zullen(...) Het vergelijkend ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/09/2017 numac 2017204191 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriele besluiten van 2 augustus 2017, zijn benoemd tot gerechtelijk stagiair, met ingang van 1 oktober 2017 : - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : o mevr. Truyen K., master in de rechten o de heer Van

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/06/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017204352 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 7 mei 2009 betreffende het niet-dringend ziekenvervoer type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/06/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017204355 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/09/2017 numac 2017204502 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridisch Adviseurs - Deskundigen (niveau A3), voor FOD Binnenlandse Zaken (Vaste Commissie voor Taaltoezicht). - Selectienummer : ANG17202 Solliciteren kan tot 18/09/2017 via www.selor.be D(...) Geef het sel
^