B.S. Index van de publicaties van 6 september 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017200629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een regeling van on type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017040105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017201045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de opheffing van welbepaal type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017010795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017201056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, tot wijziging van artikel 3 van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017201026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017200071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitst type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017201701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de invoering van het rech type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017202614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, tot vaststelling van de banksluitingsdagen voor de type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017202064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het sectoraal akkoord 2015-2016 - koopkracht type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2017 numac 2017013107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 11 augustus 2017 wordt het mandaat van de heer Hans QUEGHEBEUR als korpschef van de lokale politie van de politiezone BLANKENBERGE/ZUIENKERKE voor een termijn van type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017010764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017013154 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 22, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder on type ministerieel besluit prom. 28/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017013110 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uits

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017040672 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017031043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017204460 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het Bevorderingsfonds "Kleinveehouderij en andere" type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017013084 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Marche-La Roche met betrekking tot de opneming van ontginningsgebieden ter uitbreiding van de steengroeve van Cielle, op het grondgebied van de gem

document

type document prom. -- pub. 06/09/2017 numac 2017013037 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 juli 2017 werden de volgende personen bevorderd tot de graad van Adjudant vanaf 1 september 2017. NOM - NAAM PRENOM - VOORNA

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/09/2017 numac 2017013159 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Selectie van één Nederlandstalige statutaire administrateur , in samenwerking met Selor (ref. FO1702N). - Erratum De hierna volgende tekst vervangt de tekst verschenen in het Belgisch Staatsblad op 1 september 201(...) DE FEDERALE OMBUDSMAN Selectie type erratum prom. 30/06/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017040719 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen. - Errata

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/09/2017 numac 2017204503 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 mei 2017, is de heer Clarysse Fr., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 24 september 2017. Bij koninklijk - is de he type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/09/2017 numac 2017040635 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriele besluiten van 28 augustus 2017, is de duur van de stage verlengd, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 oktober 2017, van : - de heer Decaigny T.; - mevr. Denissen F.; - mevr. Gillis R.; - de heer Vanden Bo

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 06/09/2017 numac 2017013146 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 103/2017 van 1 september 2017 Rolnummer : 6709 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 1 tot 10 en 13 tot 18 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 betreffende de studie geneeskunde Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/09/2017 numac 2017204506 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige risico-analisten/compliance officers diamantsector (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17159 Deze selectie werd afgesloten op(...) Er zijn 4

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/09/2017 numac 2017204504 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 20 maart 2017, van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, is de heer De Roy F., aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 16 september 2017, het am Bij besc
^