B.S. Index van de publicaties van 13 september 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen type wet prom. 18/12/2016 pub. 13/09/2017 numac 2017040628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student - zelfstandige. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 19/04/2014 pub. 13/09/2017 numac 2017030874 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017013161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor persoonlijke beschermingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 05/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204631 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017031073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Adellijke gunsten Op voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 13 juli 2017 de volgende adellijke gunsten verleend: - vergunning van de titel van graaf voor hemzelf - vergunn type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffe type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031083 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot verlening van een Staatswaarborg aan de Regie der Gebouwen in de context van het DBFM-project betreffende het nieuw gevangeniscomplex te Haren type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017031122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2017 wordt het mandaat van de heer Wim PIETERAERENS als korpschef van de lokale politie van de politiezone KRUIBEKE/TEMSE voor een termijn van vijf jaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013126 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag uit het ambt. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 1875 van 31 **** 2017 : **** generaal-majoor van het vliegwezen ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 30 juni 2017 ontslagen uit het **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013025 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van de Medaille van Verdienste Bij koninklijk besluit ****. 1825 van 18 juni 2017, wordt de Medaille van Verdienste verleend aan : **** ****. **** **** **** adjudant ****. Ver Eerste sergeant type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013044 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 1833 van 21 juni 2017 : Wordt luitenant-generaal ****. **** **** bevorderd tot Grootkruis in de **** voor de uitzonderlijke **** **** neemt zij type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013045 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 1834 van 21 juni 2017, worden de bepalingen betreffende luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder G. De Wilde van het koninklijk besluit nr. 1643 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013038 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie Ontslag uit het ambt. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 1831 van 21 juni 2017 : Wordt kolonel **** ****. **** op 26 juni 2017 ontslagen uit het ambt van chef van het administratief en **** **** kolonel type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013080 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit ****. 1838 van 21 juni 2017 : Wordt kolonel **** ****. **** op 26 juni 2017 aangesteld in de graad van brigade-generaal, voor de duur van de opdracht, om het Wordt kol type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013077 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Opname van beroepsofficieren van niveau **** in de categorie van de beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 1835 van 21 juni 2017 : Worden de beroepsofficieren van niveau **** van wie de namen volgen, op 30 juni 201 Landmacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013031 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1828 van 20 juni 2017, worden de kandidaat-reserveofficieren van wie de namen volgen, op 1 mei 2017 aangesteld in de graad van onderluitenant in het **** ****. ****, type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013040 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van eervolle onderscheidingen ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 1832 van 21 juni 2017 : Wordt kolonel **** ****. Roman benoemd tot Grootofficier in de Orde van **** **** voor de **** **** kolonel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031107 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Technicus in elektronica » , gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017013052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 61 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, tot aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welva type ministerieel besluit prom. 18/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031093 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor etnologie type ministerieel besluit prom. 05/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017040730 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013104 bron brussels hoofdstedelijk gewest Inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 21/08/2017 werd de B.V.B.A. VIDANGE MODERNE ET INDUSTRIELLE erkend als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke (...) De erkenning draagt het nummer : type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017030926 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Goedkeuringstoezicht. - Goedkeuring van het besluit van de provinciegouverneur inzake de kosten van de brandweer Krachtens het ministerieel besluit van 18 juli 2017 wordt het besluit van de provinciegouverneur van Limburg van 21 juni 2017 houden type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 21/08/2017 werd de N.V. ENVISAN erkend als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen voor een period(...) De erkenning draagt het nummer : type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013123 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag uit het ambt Aanwijzing **** ministerieel besluit ****. 94840 van 26 juli 2017: **** generaal-majoor van het vliegwezen ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 30 juni 2017 ontslagen uit het **** **** **** type ministerieel besluit prom. 20/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031092 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2014 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdorgan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204521 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204513 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van het lid van de onafhankelijke overheid voor de controle en de opvolging inzake luchthavengeluidshinder dat gespecialiseerd is in akoestiek type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204516 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Fernelmont type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204512 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 houdende type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204522 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de hoofdstukken I en II van Titel XII van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de subsidies voor landbouwkundig onderzoek, innovatie en wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finalit

decreet

type decreet prom. 19/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031098 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezamenlijk decreet van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van een open gegevensbeleid

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017040727 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De G type bericht prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017091309 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van boek VII « Betalings-en kredietdiensten » van het wetboek van economisch recht. - Bericht De lijst der refert Index A type bericht prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017040728 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De G type bericht prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017031113 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Karin CARLENS, die woonplaats kiest bij Mr. Thomas EYSKENS Deze be type bericht prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017031167 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De G

programmawet

type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 13/09/2017 numac 2017040629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

document

type document prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017204364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 25 augustus 2017, dat in werking treedt de dag waarop h worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031099 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor het bekomen van beurzen voor steun aan de artistieke creatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031095 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031101 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van zes erkenningen van centra voor de validatie van competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031100 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de termijnen binnen dewelke het activiteitenverslag van de personen die gerichte steun krijgen, moet worden overhandigd met toepassing van het kaderdecreet van 10 april 2003 betreffend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van achttien erkenningen van centra voor de validatie van competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017031112 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van een ambtenaar-generaal tot mandaathouder Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 mei 2017, wordt de heer Jean-Michel CASSIERS bij mandaat benoemd in het volgende ambt : leidend ambtenaar bij de Service commun d Overeen

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013169 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 - Adviseur bij de buitendiensten van de FOD Financiën, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2017. - Erratum In het Belgisch Staatsblad n° 150 van 7 juni 2017, dient onder punt A, 9° van de d "1 b

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017031198 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 5 september 2017, dat in werking treedt de dag van deze beken Bij h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017040653 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1840 van 21 juni 2017, wordt brigade-generaal ****. ****, op 26 juni 2017 benoemd in de graad van generaal-majoor. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017040655 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1841 van 21 juni 2017, wordt brigade-generaal ****. ****, op 26 juni 2017 benoemd in de graad van generaal-majoor. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017040652 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1839 van 21 juni 2017, wordt generaal-majoor ****-****. ****, op 26 juni 2017 benoemd in de graad van luitenant-generaal.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017031152 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Aanwerving via **** mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van assistent in de **** **** **** selectie, via **** mobiliteit, van een assistent(rang ****1) in de **** **** voor de ****(...) Het aantal

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017031118 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 september 2017 is een verlof wegens opdracht verleend aan de heer Jacobs Th., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, met ingang van 13 september 2017, voor de duur van één Het b

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/06/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031200 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 23 januari 2017 ter bevordering van het toerisme met betrekking tot de subsidiëring van toeristische organisaties. - Erratum

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013019 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1824 van 18 juni 2017, wordt de heer Cédric Delhaize op 1 april 2017, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit Dit bes

registratie

type registratie prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013103 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van 04/06/2013van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd J A B TRANSPORT B.V.B.A. gelegen Smidsweg 19 te 7437CC BATHMEM NEDERLAND geregistreerd als vervoerd(...) De registratie draagt

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017204728 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs (niveau A), voor de Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken. - Selectienummer : ANG17119 Deze selectie werd stopgezet. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017204727 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. - Selectienummer : ANB17024. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 7 september 2017(...) Sollicite type bericht van selor prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017204673 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige accreditation officers (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG17160 Deze selectie werd afgesloten op 08/08/2017. Er zijn 8 laureat(...) De lijst is

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013165 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 - Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel wordt (...) 1° - 1 betrekking type incompetitiestelling prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013166 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Incompetitiestelling in de klasse A4 - Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statu 1° - 1 bet type incompetitiestelling prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013167 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A5 - Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de vol 1° - 1 type incompetitiestelling prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013163 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Incompetitiestelling in de klasse A2 - Attaché bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het 1° - type incompetitiestelling prom. -- pub. 13/09/2017 numac 2017013164 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 - Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de volgende 1° - 1
^