B.S. Index van de publicaties van 2 oktober 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/03/2017 pub. 02/10/2017 numac 2017020654 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 20/12/2016 pub. 02/10/2017 numac 2017013300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2010 pub. 02/10/2017 numac 2017020653 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de praktische gebruiksvoorwaarden voor het register van vervangende ondernemers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/09/2017 pub. 02/10/2017 numac 2017013416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2017 numac 2017013423 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters of bachelors voor het uitvoeren van taken inzake controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 november 2013 tot de v Het bet type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 02/10/2017 numac 2017013261 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de "Belgische Technische Coöperatie" type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 02/10/2017 numac 2017013301 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het federaal Centrum voor analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de **** tot ondersteuning van de werking van het ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/10/2017 numac 2017013366 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Bijvoegsel B323-4157A Bij ministerieel besluit van 18 september 2017 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning B323-2528 van 1 juli 1994 voor het vervoer van zuurstof door middel van leidingen verleend aan de NV Air type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/10/2017 numac 2017013365 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Bijvoegsel A.323-4155B Bij ministerieel besluit van 18 september 2017 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A.323-2335 van 26 juli 1993 voor het vervoer van waterstof door middel van leidingen verleend aan de NV type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/10/2017 numac 2017013352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Bijvoegsel B323-4156A Bij ministerieel besluit van 18 september 2017 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning B323-2528 van 1 juli 1994 voor het vervoer van zuurstof door middel van leidingen verleend aan de NV Air type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/10/2017 numac 2017205024 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 22 september 2017, is het verzoek tot associatie van de heer Dens M., notaris ter standplaats Antwerpen, van de heer Moortgat M., notaris ter standplaats Antwerpen , en va(...) Mevr. Saelens M. is aangesteld als g

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 02/10/2017 numac 2017031239 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2017 houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2017 pub. 02/10/2017 numac 2017205001 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van Titel XI van Boek V, Deel II, van het Waals regelgevend Wetboek van Sociale actie en Gezondheid, betreffende de residentiële en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen en tot be

decreet

type decreet prom. 07/07/2017 pub. 02/10/2017 numac 2017020648 bron vlaamse overheid Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/09/2017 pub. 02/10/2017 numac 2017205002 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief overheidsopdrachten. - Opneming van sociale clausules in de overheidsopdrachten. - Verplichting om sociale clausules op te nemen in de overheidsopdrachten voor aanneming van werken inzake wegen en uitrusting van bedrijfsruimten > 750.000 miljo

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/10/2017 numac 2017204505 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 augustus 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 augustus 2017, is beroep tot ve Die zaa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2017 pub. 02/10/2017 numac 2017013324 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2016 tot aanwijzing van de leden van de Commissies voor de programma's

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/10/2017 numac 2017205000 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de Aan het

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2017 numac 2017205063 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Jurist (niveau A) voor de OISZ. - Selectienummer : ANG17123 Deze selectie werd afgesloten op 22/09/2017. Er zijn 20 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2017 numac 2017205076 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken e-HR (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG17089 Deze selectie werd afgesloten op 22 juni 2017 (datum PV). Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar (...) Er werd ook een type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2017 numac 2017205068 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisors FR-NL-ANG (niveau A), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG17110 Deze selectie werd afgesloten op 12/09/2017. Er zijn 2 laureaten. De lij(...) type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2017 numac 2017204999 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés programmeurs (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG17230 Solliciteren kan tot 16 oktober 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2017 numac 2017205067 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A), voor de verschillende Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). - Selectienummer : AFG17144 Deze selectie werd afgesloten op 22/09/2017. Er zijn 59(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2017 numac 2017205066 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs Toezicht op het Welzijn op het Werk - Specialisatie elektriciteit (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG17171 Deze selectie werd afges(...) Er is 1 l type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2017 numac 2017205065 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Auditors A2 spoorveiligheid (niveau A2), voor de FOD Mobiliteit. - Selectienummer : ANG17099 Deze selectie werd afgesloten op 21/09/2017 (datum PV). Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2017 numac 2017205081 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Analystes van systeems (niveau A) voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer : AFG17182 Deze selectie werd afgesloten op 19/09/2017 (datum PV). Er zijn 0 laureaten.(...)
^