B.S. Index van de publicaties van 23 oktober 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017013492 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit ****. 1893 van 31 juli 2017, worden de bepalingen betreffende majoor ****. Goor van het koninklijk besluit ****. 1658 van 6 maart 2017, betreffende de **** op **** type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013671 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd to type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017205568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017205565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclass type koninklijk besluit prom. 13/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het ontslag van de heer Philippe de Mûelenaere, als Vicevoorzitter en Lid van de Cel voor Financiële Informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017031368 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017031286 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1895 van 31 juli 2017, wordt kapitein-commandant vlieger S. Van Meldert op pensioen gesteld op 1 november 2017 in toepassing van de samengeorde type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017203983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017205038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, aangaande de gezinsleden van de langdurig ingezetenen type koninklijk besluit prom. 02/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013630 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de verlenging van de geldigheidstermijn van een subsidie van 650.000 EUR toegekend aan de VZW Paleis van Keizer Karel door het koninklijk besluit van 18 juni 2013 in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013647 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum voor hulpverleners-ambulanciers ingericht door het Provinciaal Instituut voor Opleiding van de Provincie Luxemburg type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017013500 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 1894 van 31 juli 2017, in het koninklijk besluit nr. 1688 van 23 maart 2017 tot toekenning van eervolle onderscheidingen voor bewezen dienste type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017013471 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 1888 van 31 juli 2017, wordt mijnheer Christoph Deschryver op 1 juli 2017 benoemd in de klasse A1 van niveau A. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënnit Dit besl type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017013478 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1891 van 31 juli 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017013006 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 1819 van 18 juni 2017 : Worden bevorderd tot Groot Officier in de **** op datum van 8 april 2017 : **** luitenant-ge **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017013476 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 1889 van 31 juli 2017 : Wordt kolonel militair administrateur ****. **** aangewezen in het ambt van **** militaire docent in het niet-organiek Wordt kol

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013715 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017013716 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen van propyleen en ethyleen. - Vervoersvergunning A.323-4220. - Overdracht van de NV Belgian Shell naar de NV Air Liquide Industries Belgium Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2017 wordt de vervoersvergunning A.323-1067 v type ministerieel besluit prom. 18/09/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013709 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieer type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017013707 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Hernieuwing van de erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 13 oktober 2017, verkrijgt TOPANGELS nv, Atomiumlaan 1, bus 30, te 1020 Brussel, een hernieuwing van de erkenning als particulier bureau voor arbei * Terbe type ministerieel besluit prom. 09/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017040764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2016 type ministerieel besluit prom. 12/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013697 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 14 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst "Poolsecretariaat"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013665 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017031343 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013596 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tot het niet-toepasselijk verklaren van het koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs de autosnelwegen op de zone E17 en de zone R1 tussen Antwerpen-West en afrit Sint-Anna type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013599 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verz type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013591 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse socia type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging en de opheffing van diverse besluiten over wonen, wat betreft leegstand, verwaarlozing, ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring en de technische normen voor sociale woningbouw

decreet

type decreet prom. 12/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017205402 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de omkadering van het begrip "verhindering van de Voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welz type decreet prom. 12/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017205399 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie met het oog op de omkadering van het begrip "verhindering van de burgemeester en de schepen"

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017205346 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 september 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 september 2017, is beroep tot v Die za type bericht prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017205347 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 september 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 september 2017, heeft de Alge Die zaa type bericht prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017205348 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 september 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 oktober 2017, is beroep tot ve Die za type bericht prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017205345 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 4 augustus 2017 in zake Marie-Ange Toubeau tegen Dorothée Lepoutre en Cédric Lepoutre, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 s « Sc

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 12/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017205397 bron waalse overheidsdienst Gelet op het bijzonder decreet houdende wijziging van artikel 32, § 1, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de openingsvergadering van het Waals Parlement te vervroegen

document

type document prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017013751 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Assistent B1 voor de cel Begeleiding in de pijler Welzijn op het werk NL (m/v/x) - Brussel Gewestelijke Coördinatie - Directie Human Ressources (ref. 40001418): Er is een b(...) De intr type document prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017013682 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninlijk besluit van 3 september 2017, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegeno M. VLYM

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/09/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013711 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2016 tot aanstelling van de leden van de Oriëntatieraad van de Academie voor onderzoek en hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/09/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013693 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot aanstelling van de leden van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende een we type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017013694 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetschef. - Ontslag Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 september 2017 wordt eervol ontslag verleend aan de heer François DORREKENS uit zijn ambt van Kabinetschef van de Vice-Presidente en Minister van Cultuur en Kin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017031210 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/09/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013710 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de datums voor het afnemen van externe proeven die bekrachtigd worden door een getuigschrift waarbij het getuigschrift voor basisstudie , alsook de gemeenschappelijke externe proeven di

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017205018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017, is de heer LEMAN Pierre benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer CHARPENTIER B

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017204599 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 95/2017 van 13 juli 2017 Rolnummer : 6641 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 343,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017031366 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Verlenging van de oproep tot mobiliteit naar de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp , gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 september 2017 D(...) Er werd e

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 06/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013691 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 17-003 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2016, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0149

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017205619 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de FOD Binnenlandse Zaken: ICT Deskundigen (m/v/x) - ICT Deskundigen (m/v/x) - BNG15105. Er zijn 3 laureaten. - Dossierbehe(...) Er zijn 18 laureaten. - Desk type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017205573 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C , voor de POD Maatschappelijke Integratie : Administratief assistent (m/v/x). - BNG17121 Er zijn 0 laureaten. Deze selectie werd afge(...) De lijst van laureaten is type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017205636 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers voor de Nationale Veiligheidsoverheid (niveau A1), voor FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer : ANG17151 Deze s(...) Er zijn 4 type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017205570 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectcoördinators K.M.O.-observatorium (niveau A), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17294 Solliciteren kan tot 10/11/2017 via www.selor.be De ged(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017205571 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de FOD Justitie : Administratief deskundigen (m/v/x). - BNG16202 Deze selectie werd afgesloten op 22/09/2017 (datum PV). De li(...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017205511 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Wetenschappelijke directeurs (niveau A3), voor Innoviris. - Selectienummer : ANB17031 Solliciteren kan tot 10/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017205509 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Geografen - projectleiders (niveau A1) voor het Nationaal geografisch instituut (NGI). - Selectienummer: ANG17270 Solliciteren kan tot 6/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017205489 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief deskundigen (niveau B) voor de Openbare instellingen van sociale zekerheid. - Selectienummer: ANG17275 Solliciteren kan tot 06/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2017 numac 2017205637 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen (niveau A) voor RIZIV. - Selectienummer : ANG17164 Deze selectie werd afgesloten op 19/09/2017. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. Er werd ook een (...)
^