B.S. Index van de publicaties van 14 november 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/03/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017013966 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type wet prom. 05/05/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017013967 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de steun voor verspreid vervoer voor de periode van 2017-2020 en tot verlenging van de steun voor gecombineerd vervoer voor de periode 2017-2020. - Duitse vertaling type wet prom. 16/02/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017013901 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 19/03/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017013453 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Instituut voor Bosbouw betreffende de voorrechten en immuniteiten van het verbindingsbureau van het Europees Instituut voor Bosbouw, gedaan te Brussel op 9 oktober 2013 type wet prom. 27/01/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017013965 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. - Duitse vertaling type wet prom. 21/07/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017013964 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017014025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de inspecteurs die zijn belast met de controle van de private veiligheid en de privédetectives type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van RUS Rebecquoise inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/11/2017 numac 2017020620 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/10/2011 pub. 14/11/2017 numac 2017013978 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017020621 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 14/11/2017 numac 2017013395 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2014/85/EU van de Commissie van 1 juli 2014 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017014016 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een tweede verhoging van de dotatie voor 2017 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2017 numac 2017013836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2017, wordt met ingang van 1 november 2017, Mijnheer VAN CAUWENBERGHE Gerd, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attaché aan de Federale diensten van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2017 numac 2017013835 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2017, wordt met ingang van 1 november 2017, mevrouw DE FRE Marie-France, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attaché aan de Federale diensten van de Go

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031483 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van Podologen type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031481 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van Orthoptisten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031484 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van Technologen medische beeldvorming type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031485 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van medisch laboratoriumtechnologen type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/11/2017 numac 2017031503 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ethyleenvervoersleidingen. - Vervoersvergunning A.323-4164 nv Ethyleen Pijpleiding Maatschappij België Bij ministerieel besluit van 31 oktober 2017 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A.323-1306 van 31 januari 1977 voor vervoer (...) type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031480 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van logopedisten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031479 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van ergotherapeuten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031478 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van audiologen en audiciens type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031477 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de farmaceutisch-technische assistenten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017013928 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQuE » ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen in de locatie « Bruyelle IV » te Antoing type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2015 pub. 14/11/2017 numac 2017013916 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot herziening van de gewestplannen Charleroi en Philippeville-Couvin en tot aanneming van het voorontwerp van plan met betrekking tot de opneming van het ontwerp-tracé van de E420-N5 bezuiden Charleroi en van de daarbij be

decreet

type decreet prom. 10/11/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017040792 bron vlaamse overheid Decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/11/2017 numac 2017014024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Muriel HEYNEN c.s. heeft de nietigverklaring gevorde Dat bes type bericht prom. -- pub. 14/11/2017 numac 2017205828 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 oktober 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 oktober 2017, is beroep tot ver Die za

arrest

type arrest prom. 08/11/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017014017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2017 numac 2017031496 bron federale overheidsdienst financien Koninklijke Schenking. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2017 wordt het ontslag aanvaard van de h. Claude DELBEUCK, ere-secretaris generaal van de SPW, uit zijn ambt van beheerder van de Koninklijke Schenking. Hij is e Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/2017 numac 2017205870 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/2017 numac 2017205871 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/11/2017 numac 2017205936 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend sociaal-controleur Bij koninklijk besluit van 2 november 2017, wordt Mevr. BOERS Noémie, met ingang(...) Het b

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. 10/10/1967 pub. 14/11/2017 numac 2017013888 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Boek IV, Kapitel I tot Xbis. - Officieuze coördinatie in het Duits

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2017 numac 2017205907 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juridische ondersteuners Griffie Eengemaakt Octrooigerecht & Dienst Intellectuele Eigendom (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : (...) Deze selec type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2017 numac 2017205930 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juridisch adviseurs - experten (niveau A3) voor de FOD Binnenlandse Zaken (Vaste Commissie voor Taaltoezicht). - Selectienummer: ANG17202 Deze selectie werd afgesloten op 07/11(...) Er is 1 g
^