B.S. Index van de publicaties van 20 november 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/08/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031461 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Wijziging van het Verdrag houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, aangenomen door de Internationale Douaneraad te Brussel op 30 juni 2007 type wet prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017205446 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 113/2017 van 12 oktober 2017 Rolnummer 6450 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 147, derde lid, van de wet van 1 december 2013 « tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging Het Gron type wet prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017031499 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 2 november 2017 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet **** **** **** type wet prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017031459 bron grondwettelijk hof Vacature van een ambt van rechter Een Nederlandstalige rechter van het Grondwettelijk Hof zal op 17 februari 2018 in ruste worden gesteld. In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017 wordt de heer Geoffrey BRACONNIER bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van he Overeen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031494 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2007 met betrekking tot het opstellen van de betalingsbalans, van de externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de **** handel in diensten en de buitenlandse type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017 wordt de heer André JAMERS aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone HESBAYE voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Bouw type koninklijk besluit prom. 05/09/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031358 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Télédon » type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 20/11/2017 numac 2017031460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017031521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2017 wordt mevrouw Véronique ANDRIEUX bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een bet Overee type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017040821 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter en een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017040820 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een lid van de raad van het bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017013810 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1929 van 10 september 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014031 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federale mobiliteit Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2017 wordt de heer Sébastien REMY, wordt door federale mobiliteit op permanente basis overgedragen, met ingang van 1 oktober 2017, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taa type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017013499 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017205467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, wordt aan de heer KEMPENEERS Pierre op het einde van de maand december 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt Belangh type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017013841 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2017 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vasts type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017205484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 november 2017, wordt aan de heer CHARLIER Serge op het einde van de maand november 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017013767 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 1928 van 10 september 2017, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse voor een daad van moed of toewijding verleend aan eerste sergeant type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017013811 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 1930 van 10 september 2017, wordt **** ingenieur van het militair materieel ****. **** bevorderd tot Commandeur in de **** **** nee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/10/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017014103 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het FIVA en de verrichtingen die voor steun i type ministerieel besluit prom. 14/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031493 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031495 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031497 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/10/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017040791 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd type ministerieel besluit prom. 12/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017040822 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017205912 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017205910 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 22 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Lening « Coup de Pouce » type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017205911 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 1998 betreffende de vergoeding voor schade die door sommige beschermde diersoorten wordt aangericht

decreet

type decreet prom. 10/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017040793 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 28 maart 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de bevordering van de algemene samenwerking

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/10/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017040776 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke omzendbrief e-Procurement. - Gebruik van de e-Procurement-toepassingen door de entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017092011 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCO type bericht prom. 06/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017013995 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevol type bericht prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014068 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW POORTAKKER en de NV STUDIEBUREEL VOOR AUTOMOBIELTRA Deze z type bericht prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014069 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV MATICO en Karl VAN HOYWEGHEN, Christiane DENYS en de Dit bes type bericht prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014098 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Châtelet heeft de nietigverklaring gevorderd van h Deze z type bericht prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014070 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV BROVAN, Nico BRONCKAERS en Marleen VANDUEREN, die al Dit bes type bericht prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014099 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw Christine HEYMANS heeft de nietigverklaring gevord Deze za type bericht prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014108 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Raymond SIMON heeft de nietigverklaring gevorderd Deze za type bericht prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014071 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW VLAAMS HUURDERSPLATFORM, die woonplaats kiest bij M Dit bes

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017014067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot aanstelling van de leden van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende een we

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017205586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Brussel Bij beschikking van 17 mei 2017 werd de heer CHARLIER Serge, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Brussel door Mevrouw de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 september 2017 wordt de heer Steven BRICMAN, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2017, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Econo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2017 wordt de heer Abdoul-Kader SAWADOGO, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2017, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017 wordt mevrouw Suzanne BEGUIN, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2017, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Economie,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014104 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 14 november 2017, pagina 98965, dient voor de vacante betrekking van raadsheer in het hof van beroep te Luik de zin: "In toepassing van type vacante bettreking prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017205466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Pierre KEMPENEERS. De betrokken organ De voordracht type vacante bettreking prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017205483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende van het Frans taalstelsel bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Serge CHARL De b

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017013813 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1931 van 10 september 2017, wordt mijnheer Luc Louvet op 1 mei 2017 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit i Dit besl type benoemingen prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017031517 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2017 wordt mevrouw Samia AMYAI, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2017, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdien type benoemingen prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017031516 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2017 wordt de heer Théophile BANDORA, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2017, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, bij de Federale Overhei type benoemingen prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014033 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017 wordt de heer David RESTIAUX, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2017, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Over type benoemingen prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017031513 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2017 wordt mevrouw Christine CANAZZA, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2017, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Ov type benoemingen prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2017 wordt de heer Pierre PALADIN, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2017, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsd

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017205831 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 118/2017 van 12 oktober 2017 Rolnummer 6509 In zake : de prejudiciële vraag betreffende het ontbreken van een wetgevende bepaling die toelaat, voor het bepalen van de rang van kinderen, de last in aanmerking te nemen Het Gron

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017205944 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen elektriciteit (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG17008 Deze selectie werd afgesloten op 08/11/2017. Er zijn 8 laureaten. D(...) type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014049 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Project & Talent Recruitment Officers (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG17240 Deze selectie werd afgesloten op 07/11/2017. Er zijn 3 laureaten. D(...) Er werd ook een type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017205959 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige evaluatoren van wetenschappelijke dossiers (niveau A2) voor FAGG. - Selectie-nummer : ANG17233 Solliciteren kan tot 04/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2017 numac 2017014039 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren ICT-Infrastructuur (niveau A3) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG17315 Solliciteren kan tot 04/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het se
^