B.S. Index van de publicaties van 27 november 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie type wet prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017014119 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 type wet prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017205882 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale Agentschap voor Nucleaire Controle. - Vrijstelling van vergunning voor het gebruik van consumptiegoederen die radioactieve stoffen bevatten Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het lee(...) Gelet type wet prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017014121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 17 oktober 2017 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering v Interp type wet prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017014122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 24 oktober 2017 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering v Interp

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017031564 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 21 juli 2017 houdende schadeloosstellingen ten voordele van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de daarmee gelijkgestel type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017040871 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 november 2017, wordt aan de heer Hans MEURISSE, op zijn aanvraag, met ingang van 31 oktober `s avonds ontslag verleend uit zijn functie van houder van de managementfunctie "Directeur-genera type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 27/11/2017 numac 2017031539 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/11/2017 numac 2017031538 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op de wijziging van een aantal bepalingen betreffende de vertaling van octrooischriften. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017013157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017014191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 november 2017 wordt mevrouw Chantal BINOTTO, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een bet Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206041 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijke besluiten van 18 oktober 2017, die uitwerking hebben met ingang van 1 oktober 2017, worden de ambtenaren van wie de namen hieronder worden vermeld, overgeplaatst in het kader van de ambtshalve mobilitei Naa type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017014141 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd to

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/10/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017031554 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegaties van bevoegdheid inzake stedelijke herwaardering type ministerieel besluit prom. 23/10/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040832 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot bepaling van verdeelsleutel m.b.t. de door de bloedinstellingen te leveren hoeveelheid plasma

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040863 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de sanctionerende ambtenaren en van de instantie die belast is met de inning bedoeld in artikel 14, § 6, van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017206030 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling, in 2017, van een steun ter compensatie van de buitengewone daling van de prijzen van de landbouwproducten in de fokkerijsector

decreet

type decreet prom. 27/10/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017014100 bron vlaamse overheid Decreet houdende omvorming van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed en het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie naar het beleidsdomein Omgeving en van de betrokken departementen naar het Departement Omgeving

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017205968 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 september 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 oktober 2017, is beroep tot ve Die za type bericht prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017014072 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BELGISCHE STAAT, die woonplaats kiest bij Mrs. Bart VAN Dit bes

document

type document prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206032 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 2 oktober 2017 wordt de heer Guy Dekempener, attaché, vanaf 1 januari 2018 in ruste gesteld. Bij besluit van de secretaris-generaal van 2 oktober 2017, wordt mevr. Salvatrice Fazio, dir Bij besluit type document prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206044 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 13 november 2017, - is het verzoek tot associatie van de heer Podevyn S., notaris ter standplaats Merchtem en van de heer Tack R., kandidaat-notaris, om de associatie "PODEVYN & TACK", te De heer Tack R. is aan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040830 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de schaarste-ambten voor het schooljaar 2017-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017014089 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het niet-confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs van 25 april 2017 betreffende de actualisering van de oproep tot

arrest

type arrest prom. 16/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017031553 bron brussels hoofdstedelijk gewest Regeringsbesluit tot aanduiding van de statutaire of contractuele ambtenaren die belast zijn met het toezicht bedoeld in artikel 13, § 2, van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206045 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, is de heer Stroobant J., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven, benoemd tot Officier in de Kroonorde. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017040843 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, uitwerking hebbend met ingang van 31 oktober 2017 `s avonds, is Mevr. Depireux N., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek in ruste g Betrokk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206043 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 november 2017, - is de heer De Keersmaecker R., substituut-procureur des Koning bij het parket Limburg, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen. - is - is mevr. C

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206092 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vijf arresten respectievelijk nr. 239.510 van 24 oktober 2017 in zake Chaïma Aikar, nr. 239.552 van 25 oktober 2017 in zake Mathilde Bouchonville, nr. 239.553 « Sch type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206094 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arrest van 26 september 2017 in zake A.O., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 oktober 2017, heeft het Arbeidshof te Luik, afdeling 1. «

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017031531 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 september 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2017, wordt de heer Stéphane F.E.G. HUBERT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissi

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206074 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017205096 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 104/2017 van 28 september 2017 Rolnummers 6261, 6279, 6283, 6284, 6285, 6286, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6296 en 6297 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van hoofdstuk 2, afdeling 1 Het Grondwettelijk Hof, type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017204596 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 89/2017 van 6 juli 2017 Rolnummer : 6502 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 462 van het Strafwetboek, gesteld door een onderzoeksrechter van de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. samengesteld

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206108 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Energy Security Officers (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17319 Solliciteren kan tot 11.12.2017 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206129 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratieve vastgoeddeskundigen (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG17292 Solliciteren kan tot 11/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206098 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige bibliothecarissen-documentalisten (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG17172 Deze selectie werd afgesloten op 13/11/2017. Er is 1 laureaat. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206085 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio Oost-Vlaanderen : Gent, Oudenaarde en Dendermonde (niveau C) voor de FOD Justitie. Selectienummer : ANG17138 Deze selectie werd afgeslot(...) Er zijn 1 type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206137 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika : Adjuncten van de operationeel Directeur (m/v/x) - BNG17125 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd (...) De lijst van l type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206095 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Energy Security Officer (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG17269 Solliciteren kan tot 11 december 2017 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206093 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders van statistische gegevens (niveau A1) voor perspective.brussels (BISA). - Selectienummer : AFB17034 Deze selectie werd afgesloten op 16/11/2017. Er zijn 7 laureaten. type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206086 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten regio West-Vlaanderen : Brugge, Ruiselede en Ieper (niveau C) voor de FOD Justitie. Selectienummer : ANG17139 Deze selectie werd afgesloten op(...) Er zijn 1 type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206084 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten regio Kempen : Turnhout, Hoogstraten, Wortel en Merksplas (niveau C) voor de FOD Justitie. Selectienummer : ANG17137 Deze selectie werd afgesl(...) Er zijn 1 type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206083 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten regio Antwerpen : Antwerpen, Mechelen en Beveren (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectie-nummer : ANG17136 Deze selectie werd afgesloten o(...) Er zijn 9 type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206138 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika : Adjuncten van de operationeel Directeur (m/v/x) - BFG17125 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd(...) Er is geen lau type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206082 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten regio Centrum : Vorst en Sint-Gillis (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectie-nummer : ANG17135 Deze selectie werd afgesloten op 14/11/2017(...) Er zijn 4 type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206080 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Interne auditors (niveau A1) voor de Federale Interne Auditdienst. Selectienummer : ANG17179 Deze selectie werd afgesloten op 14/11/2017. Er zijn 18 laureaten. De lijst i(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017092411 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand november 2017

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 27/11/2017 numac 2017206046 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 9 oktober 2017, werd de heer van der Eecken J., emeritus kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangeweze Bij beschi
^